Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln Läs mer...; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

5 Utl. 2010:112. Fastställande av skattesats för 2011. RI

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

6 Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet).

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 8december 2010.

§3 Förslag till budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäk­tiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtan­det)

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden, Bilaga 15 och 16 till budgeten

Punkt 4, 13, 18, 12

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Elisabeth Brandt Ygeman, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Emilia Bjuggren, Marie Ljungberg Schött, Monika Lindh, Jonas Nilsson, Isabel Smedberg-Palmqvist, Jackie Nylander, Jonas Eklund, Eva Solberg, Ewa Larsson, Kaj Nordquist, Patrik Silverudd och Rebecca Adami.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder, Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB

Punkt 4, 5, 32

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Jämtin, Sara Pettigrew, Gulan Avci, Karin Rågsjö, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Yvonne Ruwaida, Karl Bern, Awad Hersi, Ann-Margarethe Livh, Monika Lindh, Yvonne Fernell-Ingelström, Tara Twana och Birgitta Holm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.


R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 4, 23

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Berit Kruse, Eivor Karlsson, Helen Jäderlund Eckardt, Ann-Margarethe Livh, Stina Bengtsson och Ewa Samuelsson.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Yvonne Ruwaida (MP) och Ann-Katrin Åslund (FP) i en ordningsfråga om att trycka in sig för tidigt och följa de regler som är satta för kommunfullmäktigedebatten under budgeten.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, Christopher Ödmann, Frida Johansson Metso, Karin Hanqvist, Jackie Nylander, Lars Arell, Monika Lindh, Dennis Wedin, Åke Askensten och Olle Andretzky.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Bilaga 12, 13 och 14 till budgeten

Punkt 4, 16, 25

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Johanna Sjö, borgarrådet Mogert, Per Olsson, Inger Stark, Helen Törnqvist, Erik Slottner, Isabel Smedberg-Palmqvist, Ewa Larsson, Monika Lindh, Abebe Hailu, Awad Hersi, Bengt Roxne, Lars Arell, Mattias Mirhagen, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Eva Solberg och Stefan Hansson.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Per Olsson, Inger Stark, Helen Törnqvist, Erik Slottner, Ann-Katrin Åslund, Gulan Avci, Markus Nordström, Mattias Ericson, Frida Johansson Metso, Johanna Sjö, Åsa Wester, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Karin Ehlin Kolk och Emma Lindqvist.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.


R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stads­teater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verk­samhet för barn och ungdom

Punkt 9, 30, 4

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Cecilia Brinck, borgarrådet Mogert, Mats Berglund, Ann Mari Engel, Jonas Naddebo, Erika Josbrant, Ariane Bucquet Pousette, Ewa Larsson, Birgitta Holm, Ulrika Francke och Salar Rashid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN

Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden

Punkt 8, 10

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Jari Visshed, Åsa Jernberg, Frida Johansson Metso, Mehdi Oguzsoy, Christer Mellstrand, Erika Josbrant, Mats Berglund, Billy Östh, Yvonne Fernell-Ingelström samt borgarrådet Jämtin.

Idrottsnämnden

Punkt 8

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Personneutrala kort till stadens simhallar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 82 ja och 11 nej. Såsom voteringslista nr 17:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Kostnadsfria bad för barn och ungdomar. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 10

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden, Bilaga 15 och 16 till budgeten

Punkt 4, 13, 18, 12

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Människor med funktionsnedsättningar ska kunna säga nej till konkurrens­utsättning av den egna gruppbostaden. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. Gemensamma ytor i gruppbostäder ska inte belasta hyran för den enskilde. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Utreda möjligheten för gruppstöd för barn till föräldrar med missbruk och psykisk funktionsnedsättning i samtliga stadsdelar. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ekonomiskt bistånd

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialnämnden

Punkt 13

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Biträda landstingets ansökan till Socialstyrelsen för införande av sprutbyte i Stockholm. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 11:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Röstförklaring avgavs av Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna enligt följande.
Allianspartierna kommer att ta ställning till sprututbytesfrågan efter sedvanlig beredning av frågan. Frågan kommer före årsskiftet sändas ut på remiss till berörda organ.

Nr 2. SL-kort ska införas i normen för socialbidrag/försörjningsstöd. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Förstärka arbetet mot narkotikans utbredning i ungdomsgruppen genom att bilda en politisk styrgrupp för arbetet. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utreda möjligheten till att i normen för socialbidrag/försörjningsstöd kom­pensera för bredband och dator; en förutsättning för att kunna beställa tjänster i kommunen. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Överförmyndarnämnden

Punkt 18

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 12

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Bilaga 15

Dnr 325-623/2009

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag med korrekturändring i tabellen sidan 15:3. Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta för Boendestöd (per vardag, 260 dagar) rättas till (per månad).

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Översyn av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funk­tionsnedsättning – ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Bilaga 16

Dnr 326-989/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Uppsökande verksamhet för att erbjuda skolgång till barn till avvisnings­hotade och gömda. (MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Alla ungdomar som söker ska kunna få sommarjobb. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Arbetsmarknadsnämnden

Punkt 5

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Långtidsarbetslösheten bland unga ska avskaffas. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla arbetsmarknadsverksamheten i samverkan med brukarna. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholm Business Region AB

Punkt 32

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 4, 23

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 17

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Servicehusen ska finnas kvar som boendeform. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 23

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 13:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Bilaga 12, 13 och 14 till budgeten

Punkt 4, 16, 25

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Förskoleverksamhet

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Barngrupperna i förskolan ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Vårdnadsbidraget avskaffas. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. (MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 16

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska som ett delmål halvera antalet elever med icke godkänt i grund­skolan. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kartlägga orsaker till att många lämnar grundskolan utan fullständiga be­tyg och varför resultaten är olika över staden med fokus på skolornas arbetssätt. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Ordna en hearing med experter för att skapa nya utbildningsvägar för flyk­tingungdomar som kommer till Sverige i de sena ungdomsåren. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 25

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Regler för intagning och plats i stadens förskoleverksamhet

Bilaga 12

Dnr 321-2331/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Regler för intagning och plats i stadens skolbarnsomsorg

Bilaga 13

Dnr 322-2332/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Tillämpningsföreskrifter för kommunal taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Bilaga 14

Dnr 322-2332/2010

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stads­teater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verk­samhet för barn och ungdom

Punkt 9, 30, 4

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.


Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 9

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska ta sin del av ansvaret för att trygga Unga Klaras framtid, så att all kunskap som byggts upp när staden drev teatern tas till vara. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 16:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Kilen i Kulturhuset öppnas som gemensam scen för fria kulturutövare. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Möjligheter till arbete och fortbildning för konstnärer utökas genom att staden tar aktiv del i de arbetsmarknads- och fortbildningsprojekt som delfinan­sieras genom bland annat EU:s strukturfonder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Bonussystemet för fria kulturlivet avskaffas och resurserna överförs till ordinarie bidragsgivning. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Stockholms Stadsteater AB

Punkt 30

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Parkteaterns verksamhet utökas vilket möjliggör fler föreställningar i för­orterna. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Planera lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, kulturskolan, kommunala skolor, folketshusföreningar etc..(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden

Punkt 1, 2, 3

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

Nr 1. Staden ska uppvakta regeringen om att Bromma flygplats ska läggas ner. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Uppvakta regeringen om att intäkterna från trängselskatten i Stockholm ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar i enlighet med resultatet av folkomröstningen 2006. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:5 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Uppvakta regeringen om att det upparbetade överskottet från trängselskat­tens intäkter ska återföras till Stockholmsregionen för investeringar i kollektiv­trafik och trimningsåtgärder i enlighet med gjorda överenskommelser. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.


Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:4 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Uttala att inga förberedelser för försäljning av, eller faktisk försäljning av, USK ska genomföras under 2011. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:6 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Stadens budget ska tydligt redovisa de förväntade kostnaderna för pris- och lönekompensation. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:8 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Staden ska satsa på klimatsmart sjöfart. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 7. Uttala att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad år 2030. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:9 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 8. Ett klimatmål på 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare år 2015 och stockholmarnas Co2-utsläpp från konsumtion och resor utanför staden ska minska. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 18:10 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 9. Staden ska utveckla en strategi för utveckling av stadens centrum och cent­rumanläggningar, där också eventuella tillbakaköp av centrumanläggningar från Boultbee ska ingå. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Utifrån hemlöshetssituationen bilda en tvärpolitisk och tvärsektoriell ar­betsgrupp för att driva på och följa upp arbetet. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Staden ska ta fram en strategi mot boendesegregationen. (S)+(MP)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 12. Utbildning om nya FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Utbyggnad av gruppbostäder och stödbostäder ska prövas i alla nya bo­stadsprojekt. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Utvärdera Gemensam Service i sin helhet såväl ekonomiskt som kvali­tetsmässigt. (S)+(V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Funktionshinderombudsmannens och äldreombudsmannens årsrapporter ska behandlas av kommunfullmäktige från och med år 2011. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. I samverkan med romska gruppen kartlägga inom vilka områden i staden som romernas rättigheter som minoritetsgrupp inte beaktas. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Revisorskollegiet

Punkt 2

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Valnämnden

Punkt 3

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv. Finansförvaltning. Utlåtande 2010:112

Punkt 19, 20

Utlåtande 2010:112

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Finansförvaltning

Punkt 20

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Central medelsreserv

Punkt 19

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2011 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 677,1mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, sfi, flyktingmottagande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 911,2mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 350,0mnkr.

Finansförvaltning

Punkt 20 samt utlåtande 2010:112

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommun­koncernen Stockholms stad

kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den årliga översynen av fi­nanspolicyn uppdatera de finansiella risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar

kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:48 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2011

begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2011

internräntan fastställs till 2,87 procent för 2011

regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 8

i övrigt godkänna detta förslag till budget 2011 och inriktning för 2012 och 2013 för Finansförvaltningen

i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad (bilaga 18 till budgetutlåtandet)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att avsluta och besvara ärenden i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för Stockholms stad exklusive motion 2010:9 om en friare IT-struktur, Dnr 051-934/2010, som be­handlas i sedvanlig ordning ----------------------------------------------- Bilaga 12.

§5 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete un­der de två budgetdagarna.

Borgarrådet Nordin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott ar­bete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.58.