Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-10-17

Sammanträde 2011-10-17

Datum
Klockan
16:00
Plats

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:14 av Rebecca Adami (MP) om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga - en fråga om allas rätt till värdigt boende. RVII

Dnr 329-623/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:15 av Ewa Larsson (MP) om en samlad långsiktig planering för barnets bästa att eliminera ständiga överbeläggningar på förskolor och föräldrars oro. RIV

Dnr 321-624/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:16 av Jan Valeskog (S) om stadens vägran att åstadkomma ett gemensamt kösystem för kommunalt och enskilt driven förskoleverksamhet. RIV

Dnr 321-625/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:17 av Jan Valeskog (S) om den försämrade kontrollen av elevfrånvaro samt skolpliktsbevakning på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-626/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:18 av Jan Valeskog (S) om synen på rådande lagstiftning med anledning av återkallandebeslut av tillstånd att driva privata förskolor i Stockholm, m.m. RIV

Dnr 321-628/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:19 av Jan Valeskog (S) om den låga lärarbehörigheten och höga läraromsättningen på många av Stockholms gymnasieskolor. RIV

Dnr 323-629/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:20 av Tomas Rudin (S) om moderaternas nya syn på vad som kan vara betydande olägenhet vid ombyggnation. RIII

Dnr 316-630/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:21 av Carin Jämtin (S) om möjligheterna för idrottsföreningar att hyra stadens gymnastiksalar. RIII

Dnr 328-631/2011 (framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:22 av Ann-Margarethe Livh (V) om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad. RV

Dnr 331-685/2011 (framställd 4/4, bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:23 av Ann Mari Engel (V) om hyresgästers inflytande i boendet och i bostadsbolagen. RV

Dnr 316-821/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:24 av Karin Rågsjö (V) om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort. RII

Dnr 322-822/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:25 av Mirja Räihä Järvinen (S) om hemtjänsten för de äldre i Husby. RV

Dnr 327-823/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:26 av Emilia Bjuggren (S) om barns språkkapital och vårdnadsbidraget. RI

Dnr 325-824/2011 (framställd 2/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:27 av Rana Carlstedt (S) om läxor och läxhjälp i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1064/2011 (framställd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:28 av Rana Carlstedt (S) om hemtjänstfusket. RV

Dnr 327-1217/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:30 av Tomas Rudin (S) om ungdomars allt större svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. RV

Dnr 316-1219/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:31 av Eivor Karlsson (MP) om tidproblem inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1220/2011 (framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:32 av Mats Berglund (MP) om anställningsvillkoren på Stockholms stadsteater. RVIII

Dnr 328-1327/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:33 av Mats Berglund (MP) om finansiering av Strindbergsåret 2012. RVIII

Dnr 328-1328/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:34 av Ann Mari Engel (V) om Stockholms bottenplacering i Lärarförbundets undersökning av landets musik- och kulturskolor. RVIII

Dnr 322-1329/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

29 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

30 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

36 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2010:19, i vad avser val av sju nämndemän i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt och tjugotvå nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:9, i vad avser val av en ersättare i servicenämnden.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:13, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen, en ledamot i överförmyndarnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden, två ersättare i stadsdelsnämnder, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

37 Mem. 2011:15. Avsägelser och fyllnadsval.

38 Utl. 2011:136. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2012.

Rotel VII

39 Utl. 2011:137. Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblem. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rotel I

40 Utl. 2011:138. Försäljning av jord- och skogsegendomen Snäckstavik i Botkyrka kommun till skogsbolaget Snäckstavik AB. Förslag från exploateringsnämnden.

41 Utl. 2011:139. Reviderat genomförandebeslut för exploatering inom Annedal i Mariehäll. Förslag från exploateringsnämnden.

42 Utl. 2011:140. AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng.

43 Utl. 2011:141. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylfacket 4 i Slakthusområdet.

44 Utl. 2011:142. Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet.

Rotel II

45 Utl. 2011:143. Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Genomförandebeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

46 Utl. 2011:61. Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S). RVIII

Dnr 328-1595/2010 (bordlagd 23/5, 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2011:63. Att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan. Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP). RIII

48 Utl. 2011:64. Förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm. Motion (2010:33) av Cecilia Obermüller (MP). RIII

49 Utl. 2011:87. Införande av trängselavgifter på Essingeleden. Motion (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (V). RII

50 Utl. 2011:89. En årlig "Återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) av Stellan Hamrin (V). RII

51 Utl. 2011:90. Snö - något att planera för. Motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP). RII

52 Utl. 2011:91. Införandet av begreppet andragenerationssvenskar. Motion (2010:24) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda MP). RII

53 Utl. 2011:92. Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48) av Malte Sigemalm (S). RIII

Dnr 302-2497/2009 (bordlagd 23/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:93. Fler grönområden för en bättre folkhälsa. Motion (2010:12) av Maria Hannäs (V). RIII

55 Utl. 2011:94. Namngivande av täppan vid Thorildsplan till "Bryggar Annas Täppa". Motion (2010:39) av Teres Lindberg (S). RIII

56 Utl. 2011:95. Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet. Motion (2010:32) av Yildiz Kafkas (MP). RV

57 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

58 Utl. 2011:102. Exploatering av skolgårdar. Motion (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda MP). RIV

59 Utl. 2011:103. Gör skolorna i staden tryggare. Motion (2010:17) av Ylva Wahlström (MP). RIV

60 Utl. 2011:104. Kostnadseffektivisering för boende i privata företag/organisationers lägenheter. Motion (2009:47) av Malte Sigemalm (S). RVII

Dnr 325-2496/2009 (bordlagd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2011:105. Bevarande av den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur. Motion (2010:19) av Ylva Wahlström m.fl. (MP). RVIII

62 Utl. 2011:124. En inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar. Motion (2011:11) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

63 Utl. 2011:125. Namnsättning av del av Norra Bantorget till "Brantingparken". Motion (2011:15) av Tomas Rudin (S). RIII

64 Utl. 2011:126. Framtagande av ett skyltprogram för ökad kunskap om Stockholms fantastiska gatunamn och deras historia. Motion (2011:16) av Tomas Rudin (S). RIII

65 Utl. 2011:131. Lokaler för föreningarna - checksystem. Motion (2010:36) av Tomas Rudin (S). RVIII

66 Utl. 2011:132. Bildandet av ett Evert Taubemuseum i Stockholm. Motion (2010:38) av Tomas Rudin (S). RVIII

67 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

68 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

NYA MOTIONER, Rotel V

69 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V).

70 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S).

Rotel I

71 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S).

72 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V).

Rotel IV

73 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP).

74 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP).

NY INTERPELLATION

75 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

§2 Interpellation om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga – en fråga om allas rätt till värdigt boende (nr2011:14)

Dnr 329-623/2011

Rebecca Adami (MP) hade lämnat in en interpellation om Stiftelsen Hotellhem i Stockholms baracker i Västberga – en fråga om allas rätt till värdigt boende.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Rebecca Adami, borgarrådet König Jerlmyr, Hanna Broberg och Karin Rågsjö.

§4 Interpellation om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad (nr2011:22)

Dnr 331-685/2011

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om införandet av så kallade nystartzoner i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Emilia Bjuggren och Yvonne Ruwaida.

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:23.

§6 Interpellation om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort (nr2011:24)

Dnr 322-822/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om vikten av att ha kvar och höja kvaliteten på Komvux i Västerort.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 och 40 för år 2011.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 75 på fö­redragningslistan före punkt nr 31.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:41) av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Göt­gatan som fungerande gågata
Dnr 314-1908/2011;

2. (2011:42) av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet
Dnr 327-1909/2011;

3. (2011:43) av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium
Dnr 322-1973/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Koppargården: På vilket sätt har Stockholms stad brustit i sin kva­litetskontroll? Hur ska det undvikas i framtiden?

Bengt Roxne (S) ställde frågan: Koppargården: På vilket sätt har Stockholms stad brustit i sin kvalitetskontroll? Hur ska det undvikas i framtiden?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Bengt Roxne och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Micasa

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om Micasa.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Vad avser du göra för att öka insynen hos de privata utförarna och möjligheten att snabbt bryta avtal när det framkommer att vanvård pågår?

Torun Boucher (V) ställde frågan: Vad avser du göra för att öka insynen hos de privata utförarna och möjligheten att snabbt bryta avtal när det framkommer att vanvård pågår?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torun Boucher och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Vad har hänt med det alternativa förslaget till placering för Jehan­ders Grus?

Karin Hanqvist (S) ställde frågan: Vad har hänt med det alternativa förslaget till placering för Jehanders Grus?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Koppargårdens äldreboende

Eivor Karlsson (MP) ställde en fråga om Koppargårdens äldreboende.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Blir det någon revision av frivilligorganisationernas uthyrning av boenden?

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om det blir någon revision av frivilligorga­nisationernas uthyrning av boenden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 28 september 2011

Beslut (28 september) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 8 augusti) avseende Förslag till detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm (119 lägenheter). Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 311-1640/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 28 september2011

Beslut (28 september) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 1 september) avseende Förslag till detaljplan för kv Konsthallen 2 m.fl., Djurgårdsvägen 68, i stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54 (hotell och museum) Mål nr 5299-11.

Kammarrätten avvisar yrkandet om inhibition.

Dnr 311-955/2011

Beslut (28 september) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltnings­rätten (beslut 1 september) avseende Förslag till detaljplan för kv Konsthallen 2 m.fl., Djurgårdsvägen 68, i stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54 (hotell och museum) Mål nr 5361-11.

Kammarrätten avvisar yrkandet om inhibition.

Dnr 311-955/2011

Regeringsbeslut

av den 22 september 2011

Beslut (22 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (15 april 2010) och Länsstyrelsens beslut (21 juni 2010) i fråga om detaljplan för kv Åstorp m.m. i stadsdelen Hammarbyhöjden i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 5 oktober 2011

Beslut (5 oktober) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 7 juni) avseende Förslag till detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Valhallavägen, Lidingövägen, Ladugårdsgärdet.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet från KA.

Mark- och miljödomstolen upphäver i sin helhet kommunfullmäktiges beslut i Stockholms stad 7 februari 2011 § 27

Dnr 311-2589/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 4 oktober 2011

Beslut (4 oktober) angående anmälan om ändring i Stockholms kommuns före­skrifter (Kfs 2008:5) om lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stock­holms kommun (01FS 1996:214).

Länsstyrelsen finner att de beslutade ändringarna inte strider mot ordningslagen.

Dnr 667-392/2010

Regeringsbeslut

av den 6 oktober 2011

Beslut (6 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (26 november 2009) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Berg­klacken 9 i stadsdelen Ulvsunda i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 11 oktober 2011

Beslut (11 oktober) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 15 juli) avseende Förslag till detaljplan för kv Konsthal­len 2 m.fl., Djurgårdsvägen 68, i stadsdelen Djurgården.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Dnr 311-955/2011

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 7 oktober 2011

Beslut (7 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 23 maj) avseende Stockholms stads deltagande i världsutställningen i Shanghai 2010.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 005-2707/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 11 oktober 2011

Beslut (11 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (19 oktober 2009) avseende Namn för gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården, Bobergsstråket, Erik Dahlbergsgatan. samt Namn för gator och park i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården, Fågelhundsgatan, Högviltsgatan, Jaktgatan, Taxgatan, Älgpassgatan och Husarviksgatan som nya namn på gator samt Husarviksparken som nytt namn på park.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 312-1197/2009, 312-657/2009

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 24oktober 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. nr 14 och 19 för år 2010, mem. 1, 8, 9, 12, 13 och 14 för år 2011)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14 och 19 för år 2010 samt mem.1, 8, 9, 12, 13 och 14 för år 2011 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Spånga-Tensta stadsdels­nämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2010:14), sju nämn­demän i Solna Tingsrätt, en nämndeman i Stockholms Tingsrätt, 20 nämndemän i Södertörns Tingsrätt (mem.2010:19), två nämndemän i Stockholms Tingsrätt (mem.2011:1), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:8), en ersättare i servicenämnden (mem.2011:9), en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads­hus AB, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem.2011:13), en ersät­tare i kommunstyrelsen, en ersättare i överförmyndarnämnden, en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i arbetsmarknadsnämnden och två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Per-Eric Malm (MP);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Olivia Hasahya (MP), Eva Englund (MP);


Memorial 2011:13

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Åsa Öckerman (MP);

till ersättare: Sarah Johansson (MP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Jesper Finn (S);

Memorial 2011:14

i överförmyndarnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Michael Åkerman (MP);

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Eva Rüdlinger (M);

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Jessica Jormtun (MP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Erik Hallonstén (S).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:15; skrivelse 7)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:15 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Claudia Jiménez Guala (V) och Teres Lindberg (S)–ledamot respektive ersättare i kommunfull­mäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med an­ledning av de uppkomna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Claudia Jiménez Guala (V) – ledamot i trafik- och renhållningsnämnden, Hans-Göran Olsson (FP) – ledamot i valnämnden, Charlotte Gyllenhammar (Opol) – ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Karin Gustafsson (S) – ledamot i förbundsstyrelsen för Storstockholms brandförsvar, Petra Holda (M) – er­sättare i Skärholmens stadsdelsnämnd, Peter Lundberg (M) – ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, Jenny Ericsson (M) – suppleant i stiftelsen Hotellhem i Stockholm – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i trafik- och renhållnings­nämnden, en ledamot i förbundsstyrelsen för Storstockholms brandförsvar, en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Kajsa Stenfelt (V);

i valnämnden för tiden till och med 2011:

till ledamot: Inge-Britt Lundin (FP);

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för tiden till och med 2014

till ledamot: Iréne Vestman (Opol);

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Tapani Juntonen (M);

i styrelsen för stiftelsen Hotellhem i Stockholm för tiden till och med 2011:

till suppleant: Johan Brege (M);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Sami Vilja (M).

§16 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2012 (utl.2011:136)

Dnr 011-1796/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:136 behandlades. Utlåtandet gäller sam­manträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2012.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2012 godkänns enligt ut­låtandet ----------------------------------------------------------------------Bilaga 5.

§17 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblem

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:137)

Dnr 325-1789/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:137 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om riktlinjer för handlägg­ning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroende-problem.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Jackie Nylander, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Abit Dundar, borgarrå­det Rudin och Marie Ljungberg Schött.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Rudins (S) och Karin Rågsjös (V) respektive förslag. Vid propositio­ner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblem godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§18 Försäljning av jord- och skogsegendomen Snäckstavik i Botkyrka kommun till skogsbolaget Snäckstavik AB

Förslag från exploteringsnämnden (utl.2011:138)

Dnr 302-1388/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:138 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från exploateringsnämnden om försäljning av jord- och skogsegendomen Snäckstavik i Botkyrka kommun till skogsbolaget Snäckstavik AB.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Daniel Forslund, borgarrådet Larsson, Lars Arell, Åke Askensten och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Köpeavtal mellan Stockholms stad och Skogsbolaget Snäckstavik AB om överlåtelse av fastigheterna Berga 1:1, Berga 3:1, Klippsta 4:1, Sibble 2:5 och Snäckstavik 3:94 till ett sammanlagt belopp om 250,0 miljoner kronor godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Exploateringsnämnden medges rätt att vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av försäljningen.

3. Exploateringsnämnden uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av utlåtandet.

§19 Reviderat genomförandebeslut för exploatering inom Annedal i Mariehäll

Förslag från exploateringsnämnden (utl.2011:139)

Dnr 302-1435/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:139 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från exploateringsnämnden av reviderat genomförandebeslut för exploate­ring inom Annedal i Mariehäll.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderat genomförandebeslut, avseende exploatering inom Annedal i Mariehäll omfattande en ökning av projektets nettoutgift med 152miljoner kronor, godkänns.

2. Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut finansieras inom ex­ploateringsnämndens investeringsbudget.

§20 AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng (utl.2011:140)

Dnr 300-1744/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:140 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Berthold Gustavsson, borgarrådet Rudin, Ewa Samuelsson, borgarrådet Larsson, Karin Hanqvist, Ewa Larsson, Christer Mellstrand, Rebecca Adami, Ann-Margarethe Livh, Abit Dundar, Salar Rashid, Abdo Goriya, Christian Valtersson, Karin Ehlin Kolk, Malte Sigemalm, Mehdi Oguzsoy, Karl Bern och Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S), Ewa Larsson (MP) och Ann Mari Engel (V) att ärendet återremitteras------------------------------------------------------------Bilaga 6.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.


Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§21 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylfacket 4 i Slakthusområdet (utl.2011:141)

Dnr 300-1745/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:141 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av fastighetsbolag med tomträtten Kylfacket 4 i Slakthusom­rådet.

Ordet innehades av Maria Hannäs och Jakop Dalunde.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Kylfacket För­valtning AB (org.nr 556566-6111), baserat på ett underliggande fastig­hetsvärde om 33,4 mnkr och på övriga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

3. S:t Erik Markutveckling AB:s budgetjustering för investeringsutgifter om 33,4 mnkr godkänns.

4. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

5. Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB, bilaga 2, godkänns.

6. Ny styrelse för Kylfacket Förvaltning AB (org.nr 556566-6111) utses för resterande del av mandatperioden enligt följande
till ledamöter: Per Blomstrand, Roland Strömgren och Inger Johansson Kjaerboe
till suppleant: Hans Pettersson.

7. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Kylfacket Förvaltning AB ut­ses för resterande del av mandatperioden enligt följande
till lekmannarevisor: Siv Rodin
till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Ernemo.

§22 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet (utl.2011:142)

Dnr 022-1787/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:142 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kyl­rummet 1 i Slakthusområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§23 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede

Genomförandebeslut (utl.2011:143)

Dnr 314-1775/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:143 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ewa Samuelsson, Jonas Naddebo, Daniel Helldén, Stellan Hamrin och Malte Sigemalm.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Trafik- och renhållningsnämnden medges genomföra bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen, omfattande investeringsutgifter om 150 mnkr. Utgifter för år 2011 får inrymmas i trafik- och renhållnings­nämndens investeringsbudget.

2. Investeringsutgifter för 2012 får hanteras i samband med ärendet ”Av­stämning av mål och budget för 2012”. Utgifter för kommande år samt drift-, underhålls- och kapitalkostnader får beaktas i samband med bud­get för 2013.

§24 Motion om upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen (utl.2011:61)

Dnr 328-1595/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:61 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att utom­husteatern nedanför Bäckvägen på Hägerstensåsen ska rustas upp.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Mats Berglund, Malte Sigemalm, Abit Dundar, Maria Hannäs, Per Olsson och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:16) av Malte Sigemalm (S) om ”Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen” anses besvarad med hänvisning till vad anförts i utlåtandet.

§25 Motion om att knyta ihop Gustav Vasakyrkans gård med torget vid Odenplan (utl.2011:63)

Dnr 311-1873/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:63 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yildiz Kafkas (MP) i vilken hon föreslår en omvänd planprocess där de närboende är med från början i planeringen.

Ordet innehades av Åke Askensten, borgarrådet Hamilton, Maria Hannäs, Erik Slottner, Lars Arell och Hanna Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:22) av Yildiz Kafkas (MP) om ”Att knyta ihop Gustav Vasa­kyrkans gård med torget vid Odenplan” avslås.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 64, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 124, 125, 126, 131, 132, 133 och 134 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 144, 145, 146, 147, 148 och 149 för år 2011.

§27 Motioner

Under tiden 27 september – 17 oktober 2011 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2011:57) av Jan Valeskog (S) om anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken
Dnr 328-2034/2011;

2. (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S) om teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby
Dnr 328-2036/2011;

3. (2011:59) av Tomas Rudin (S) om uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson
Dnr 312-2037/2011;

4. (2011:60) av Emilia Bjuggren (S) om Stockholm ska ansöka om och förbereda för att bli en Fairtrade city
Dnr 305-2038/2011;

5. (2011:61) av Emilia Bjuggren (S) om avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever
Dnr 323-2039/2011;

6. (2011:62) av Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön
Dnr 328-2041/2011;

7. (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V) om satsning på personalen inom äldreomsorgen
Dnr 327-2042/2011;

8. (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V) om uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar
Dnr 309-2043/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.08.