Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-11-16

Sammanträde 2011-11-16

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdet fortsätter torsdagen den 17 november 2011 med början kl. 10.00.

Rotel I: F Läs mer...inansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

NYA BESLUTSÄRENDEN

5 Utl. 2011:156. Fyllnadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

Dnr 011-2171/2011
(dukas, behandlas av kommunstyrelsen den 15 november 2011)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

6 Budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014 samt ägardirektiv 2012-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet).

§1 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 30november 2011.

§3 Fyllnadsval av borgarråd för tiden intill det sammanträde då val av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014 (nr 2011:156)

Dnr 011-2171/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:156 behandlades. Utlåtandet gäller ett fyllnadsval av borgarråd.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsen förslag i utlåtandet beslutade kommun-fullmäktige utan omröstning följande.

Daniel Helldén utses till borgarråd för tiden intill det sammanträde då av borgarråd förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014.

§4 Förslag till budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014 samt ägardirektiv 2012-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014 samt ägardi­rektiv 2012-2014 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad.

På förslag av ordföranden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att överläggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Fi­nansförvaltning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verk­samhetsområde för sig.

Härefter beslutade kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

Inledning

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Wanngård, Helldén och Edholm, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Ankersjö samt Ewa Samuelsson.

Under överläggningen hade yrkats

dels av borgarråden Nordin (M), Edholm (FP) och Ankersjö (C) samt Ewa Samuelsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under til­lämpliga budgettitlar,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

R 1 FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämn­derna: Övergripande

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Wanngård, Sara Pettigrew, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel och borgarrådet Ankersjö.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Ewa Samuelsson angående möjligheten för förinlagda talare att begära ordet igen.

I den fortsatta debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Mogert, Karl Bern, Awad Hersi, Tina Ghasemi, borgarrådet Rudin, Björn Ljung, Gunnar Sandell, Hanna Broberg, Ann-Margarethe Livh, Emilia Bjuggren, Helen Jäderlund Eckardt och Mirja Räihä Järvinen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur och föreningsverksamhet, verksamhet för barn och ungdom

Punkt 9, 30, 4

Ordet innehades av borgarråden Sjöstedt, Ariane Bucquet Pousette, borgarrådet Rudin och Helldén, Ann Mari Engel, Christer Mellstrand, Ewa Samuelsson, Monika Lindh, Ulrika Francke, Ewa Larsson, Birgitta Holm, borgarrådet Mogert, Emilia Bjuggren, Inger Stark och Daniel Helldén.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 4, 16, 25

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Johanna Sjö, borgarrådet Mogert, Ewa Larsson, Måns Almqvist, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Jan Valeskog, Karin Ehlin Kolk, Karin Rågsjö, Inger Stark, Per Olsson, Abdo Goriya, Tina Ghasemi och Karin Hanqvist.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Johanna Sjö, Jan Valeskog, Per Olsson, Måns Almqvist, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Karin Ehlin Kolk, Karin Rågsjö, Inger Stark, Markus Nordström, Kaj Nordquist, Mariana Moreira Duarte, Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya, Abebe Hailu, Cecilia Brink, Jackie Nylander och Christoffer Järkeborn.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 4, 23

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Mirja Räihä Järvinen, Christopher Ödmann, Helen Jäderlund Eckardt, Torun Boucher, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Isabel Smedberg-Palmqvist, borgarrådet Mogert, Ann-Katrin Åslund, Dennis Wedin, Bengt Sandberg, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, Christoffer Järkeborn, Ann-Margarethe Livh, Hanna Broberg och Stefan Nilsson.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden

Punkt 4, 13, 18, 12

Ordet innehades av borgarråden König Jerlmyr och Mogert, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Inger Stark, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Patrik Silverudd, Jackie Nylander, Elisabeth Brandt Ygeman, Hanna Broberg, Yvonne Fernell-Ingelström, Maria Hannäs, Isabel Smedberg Palmqvist, Kaj Nordquist, Abebe Hailu, Arba Kokalari, Jonas Eklund, Marie Ljungberg Schött, Karin Rågsjö, Christoffer Järkeborn, Ole-Jörgen Persson och Awad Hersi.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av detta avsnitt.

R 1 FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:tErik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämn­derna: Övergripande

Punkt 21, 28, 33, 34, 35, 36, 37

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stockholms Stadshus AB

Punkt 21

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Stadshus AB ges i uppdrag att omedelbart avsluta skattebetalarnas finansiering av utförsäljningsverksamheten Bilda Bostad. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Stokab

Punkt 28

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 33

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Livförsäkring AB

Punkt 34

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 36

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Utarbeta en utfasningsplan för kolanvändningen under år 2012 samt ha målsättningen att starta det biobränsleeldade kraftvärmeverket under mandatperioden (2010-2014). (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 37

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN

Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur och föreningsverksamhet, verksamhet för barn och ungdom

Punkt 9, 30, 4

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 9

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Behålla den fria entrén till stadens museer, (S+MP+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 8:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2. Staden ska ta sin del av ansvaret för att trygga Unga Klaras framtid, så att all kunskap som byggts upp när staden drev teatern tas till vara. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Kilen i Kulturhuset öppnas som gemensam scen för fria kulturutövare. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Bonussystemet för fria kulturlivet avskaffas och resurserna överförs till ordinarie bidragsgivning. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Kulturskolans verksamhet ska utökas och avgifterna sänkas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 30

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Parkteaterns verksamhet utökas vilket möjliggör fler föreställningar i förorterna. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Planera lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, kulturskolan, kommunala skolor, folketshusföreningar etc. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R IV SKOLROTELN

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Utbild­ningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 4, 16, 25

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Barngrupperna i förskolan ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp under mandatperioden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Vårdnadsbidraget avskaffas. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 45 nej, 1 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 9:1 utvisar röstades ja av ----------------------------------Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

3. Erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utbildningsnämnden

Punkt 16

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Alla verksamheter ska erbjuda elever som har behov hjälp med läxläsning. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Staden ska som ett delmål halvera antalet elever med icke godkänt i grundskolan. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Sommarskola ska erbjudas för elever med behov senast från årskurs sju. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

4. Översyn av resursfördelningen i förskolan i likhet med den som gjorts för skolan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

5. Utreda ett framtida system som inte skapar skolsegregering. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

6. Utforma ett förslag om förbud mot avgifter i skolan. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 25

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Skolgårdarna ska inte användas som markreserv för att bygga bostäder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN

Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 17, 4, 23

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Äldrenämnden

Punkt 17

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Staden ska utarbeta en policy för minimibemanning inom kommunala såväl som privata äldreomsorgsverksamheter. Policyn ska vara vägledande i stadens upphandlingar. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 11:1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2.a Att initiera en storskalig granskning av samtliga Caremas och Attendos boenden i Stockholm. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 33 nej, 12 avstod samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 11:2 utvisar röstades ja av --------------------------------Bilaga 5.

Ingegerd Akselsson le Douaron (MP) anmälde att hon vid voteringen röstat jag men avsett att avstå.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

2b. Att en ny central inspektion för äldreomsorgen införs. Inspektionen ska granska samtliga boenden oavsett utförare. Antalet oanmälda inspektioner ska öka. (M+FP+C+KD)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

3. Inrätta en motsvarighet till landstingets patientnämnd. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt p. 2b ovan.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg

Punkt 4

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Servicehusen ska finnas kvar som boendeform. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Kommunala äldreboenden ska finnas i alla stadsdelsnämnder. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Punkt 23

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 % till år 2014. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Tillhandahålla trygghetsboende till hyror som låginkomsttagare har råd med. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bi­stånd, Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden

Punkt 4, 13, 18, 12

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av detta av­snitt återupptogs.

Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsätt­ning

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Människor med funktionsnedsättningar ska kunna säga nej till konkurrensutsättning av den egna gruppbostaden. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Punkt 4

Följande yrkande ställdes under särskild proposition.

1. Utreda möjligheten för gruppstöd för barn till föräldrar med missbruk och psykisk funktionsnedsättning i samtliga stadsdelar. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Ekonomiskt bi­stånd

Punkt 4

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Socialnämnden

Punkt 13

Följande yrkanden ställdes under särskild proposition.

1. Förstärka arbetet mot narkotikans utbredning i ungdomsgruppen genom att bilda en politisk styrgrupp för arbetet. (S+V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

2. Utreda möjligheten till att i normen för socialbidrag/försörjningstöd för barnfamiljer kompensera för bredband och dator. (S)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

3. Sprutbyte ska införas senast maj 2012. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå Vänsterpartiets förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 49 ja och 46 nej samt 6 kvittade. Såsom voteringslista nr 12:2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------ Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna avgav följande röstförklaring:

Stockholm kommunfullmäktige har beslutat att biträda Stockholms läns landstings förfrågan om att landstinget och staden ska ansöka om att få starta en försöksverksamhet med ett sprutbytesprogram. Arbetet med att få igång detta pågår och samverkan mellan staden och landstinget sker.

4. SL-kort och bredband/dator ska införas i normen för socialbidrag/ försörjningstöd. (V)

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter ställdes kommunstyrelsens förslag i övrigt mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Överförmyndarnämnden

Punkt 18

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 12

Kommunstyrelsens förslag ställdes mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslu­tade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att uppskjuta den fortsatta be­handlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde torsdagen den 17 november 2011 kl.10.00.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22:53.