Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-11-10

Sammanträde 2014-11-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Rådssalen

7 Valärenden, fyllnadsval

8 Valärenden, ny mandatperiod

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

9 Utl. 2014:98. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Vinsta 5:1 m.fl. (Skogsstjärnan) i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt markanvisning till AB Svenska Bostäder

10 Utl. 2014:106. Förvärv av samtliga aktier i Fabege V69 AB (under namnändring) innehållande tomträtten Godsfinkan 1, Hammarby Sjöstad

Fastställande av bolagsordning, val av styrelseledamöter m.m.
Genomförandebeslut
Dnr 023-1326/2014

11 Utl. 2014:105. Arvodering av förtroendevalda

12 Utl. 2014:107. Arvodering av förtroendevald

Bordlagda motioner

13 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVI

14 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

15 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RII

16 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVI

17 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RII

18 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

19 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI

20 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RVIII

21 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

22 Utl. 2014:46. Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RVIII

23 Utl. 2014:47. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna. Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVI

24 Utl. 2014:48. Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVI

§4 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

§7 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 2014:5) Valärende i kommunfullmäktige 2014-11-10

§8 Valärenden, ny mandatperiod: val av nämndemän Valärende i kommunfullmäktige 2014-11-10

§9 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Vinsta 5:1 m.fl. (Skogsstjärnan) i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt markanvisning till AB Svenska Bostäder Genomförandebeslut (utl. 2014:98) Dnr 302-921/2014

§10 Förvärv av samtliga aktier i Fabege V 69 AB (under namnändring) innehållande tomträtten Godsfinkan 1, Hammarby Sjöstad Fastställande av bolagsordning, val av styrelseledamöter m.m. Genomförandebeslut (utl. 2014:106) Dnr 023-1326/2014

§11 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2014:105) Dnr 019-1369/2014

§12 Arvodering av förtroendevald (utl. 2014:107) Dnr 019-1420/2014

§13 Återtagande av motion (utl. 2013:125) Dnr 325-1328/2012

§14 Bordläggning av ärenden

§15 Återtagande av motion (utl. 2013:170) Dnr 325-1810/2012

§16 Bordläggning av ärenden

§17 Återtagande av motion (utl. 2014:7) Dnr 339-570/2013

§18 Bordläggning av ärende

§19 Återtagande av motion (utl. 2014:46) Dnr 222-163/2013

§20 Återtagande av motion (utl. 2014:47) Dnr 325-1832/2012

§21 Återtagande av motion (utl. 2014:48) Dnr 325-162/2013

§22 Nya interpellationer

§23 Återtagande av motioner