Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-02-16

Sammanträde 2015-02-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:27 av Cecilia Brinck (M) om fristående skolor. RIV

Dnr 322-1627/2014 (framställd 15/12)

3 Nr 2015:1 av Patrik Silverudd (FP) om det var värt drygt 200 miljoner att frysa Förbifarten. RI

Dnr 107 - 135/2015 (framställd 26/1)

4 Nr 2015:2 av Lotta Edholm (FP) om majoritetens budgets konsekvenser för förskolorna. RIV

Dnr 107 - 136/2015 (framställd 26/1)

Nya interpellationer

5 Nr 2015:3 av Erik Slottner (KD) om överdäckning av Södertälje-vägen m.m. RI

6 Nr 2015:4 av Erik Slottner (KD) om storleken på barngrupperna i förskolan. RIV

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

12 Utl. 2015:5. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (utvidgning av undantaget från förbudet att medföra hund på vissa offentliga platser)

13 Utl. 2015:6. Begäran om yttrande över fastighetsbildning som ändrar kommungräns mellan Solna och Stockholm

Begäran från lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Dnr 302 - 1470/2014

14 Utl. 2015:7. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2014, som inte behandlats av kommunstyrelsen

15 Utl. 2015:8. Förslag till länsstyrelsen i Stockholms län om utökning av vigselförrättare för borgerlig vigsel (kommunfullmäktiges presidium)

Rotel I+III

16 Utl. 2015:9. Byggnation av ny läktare med tillhörande service -byggnad på Grimsta IP

Reviderat genomförandebeslut
Dnr 328-1807/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel II

17 Utl. 2015:10. Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola)

18 Utl. 2015:11. Detaljplan för Brofästet, del av Norra Djurgårds staden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl. i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården (583 lägenheter)

19 Utl. 2015:13. Detaljplan för Väbeln 3 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (400 studentlägenheter)

Rotel VI

20 Utl. 2015:14. Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Dnr 333 - 878/2014

21 Utl. 2015:15. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)
Dnr 326 - 895/2014

22 Utl. 2015:16. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, kvartal 2 och kvartal 3 år 2014

Dnr 325 - 1685/2014, 325 - 1 302/2014, 325 - 940/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VIII

23 Utl. 2015:17. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2014, äldreomsorg

§2 Interpellation om fristående skolor (nr 2014:27)

§3 Interpellation om det var värt drygt 200 miljoner att frysa förbifarten (nr 2015:1)

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 2 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20150216.pdf (239 kb)

§5 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna nr 25, 26, 27 och 28 på föredragningslistan före punkt nr 7.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20150216.pdf (239 kb)

§6 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls.
1. (2015:3) av Erik Slottner (KD) om överdäckning av Södertäljevägen m.m.
Dnr 107-188/2015.

2. (2015:4) av Erik Slottner (KD) om storleken på barngrupperna i förskolan
Dnr 107-189/2015.

3. (2015:5) av Erik Slottner (KD) om majoritetens slutsatser av expertgruppens rapport om Nya Slussen
Dnr 107-228/2015.

4. (2015:6) av Sofia Modigh (KD) om en ohållbar situa-tion för personalen i stadens hemtjänst på grund av parkeringsproblematiken
Dnr 107-227/2015.

5. (2015:7) av Johanna Sjö (M) om jäv
Dnr 107-268/2015

6. (2015:8) av Madeleine Sjöstedt (FP) om Rådet för mänskliga rättigheter.
Dnr 107-273/2015

Beslut
1. Interpellationerna får ställas
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20150216.pdf (242 kb)

§11 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (utvidgning av undantaget från förbudet att medföra hund på vissa offentliga platser) (utl. 2015:5; skrivelse 1)

§12 Begäran om yttrande över fastighetsbildning som ändrar kommungräns mellan Solna och Stockholm (utl. 2015:6)

Begäran från lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun

Dnr 302-1470/2014

§13 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2014, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl. 2015:7)

§14 Förslag till länsstyrelsen i Stockholms län om utökning av vigselförrättare för borgerlig vigsel (kommunfull-mäktiges presidium) (utl. 2015:8; skrivelse 2)

§15 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicebygg-nad på Grimsta IP (utl. 2015:9)

Reviderat genomförandebeslut

Dnr 328-1807/2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20150216.pdf (197 kb)

§16 Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola) (utl. 2015:10)

§17 Detaljplan för Brofästet, del av Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1:3 m.fl. m.fl. i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården (583 lägenheter) (utl. 2015:11)

§18 Detaljplan för Väbeln 3 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (400 studentlägenheter) (utl. 2015:13)

§19 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn (utl. 2015:14)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län, KSL

Dnr 333-878/2014

§20 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (utl. 2015:15)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Dnr 326-895/2014

§21 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1, kvartal 2 och kvar-tal 3 år 2014 (utl. 2015:16)

Dnr 325-1685/2014, 325-1302/2014, 325-940/2014

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20150216.pdf (197 kb)

§22 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2014, äldreomsorg (utl. 2015:17)

§23 Återtagande av motioner

§24 Nya motioner

Under tiden den 16 december 2014 - 16 februari 2015 väcktes följande motioner:

1. (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP) om att låta stadens anställda arbeta till 70
Dnr 106-177/2015.

2. (2015:2) av Erik Slottner (KD) om införande av en servicegaranti
Dnr 106-187/2015.

3. (2015:3) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) om valfriheten inom äldreomsorgen
Dnr 106-267/2015.

4. (2015:4) av Maria Danielsson (SD) om hedersvåld
Dnr 106-269/2015.

5. (2015:5) av Dennis Wedin (M) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten
Dnr 106-270/2015.

6. (2015:6) av Dennis Wedin (M) om nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal
Dnr 106-271/2015.

7. (2015:7) av Regina Kevius (M) om bättre förutsättningar för jämlika motionsspår
Dnr 106-272/2015.

8. (2015:8) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla FP) om alla barns möjlighet till kultur och idrott - Ändra normen för ekonomiskt bistånd
Dnr 106-297/2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150216.pdf (197 kb)