Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-10-19

Sammanträde 2015-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

1 Justering

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:30 av Karin Ernlund (C) om arbetet med att inrätta nya naturreservat. RI

Dnr 107-885/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:32 av Anna König Jerlmyr (M) om vita jobbmodellen i Stockholms stad. RI

Dnr 107-889/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:33 av Andrea Ström (M) om strategin mot våldsbejakande extremism. RVI

Dnr 107-890/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:34 av Andrea Ström (M) om ekonomiskt bistånd. RVI

Dnr 107-891/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:35 av Dennis Wedin (M) angående hemtjänstens kvalitet. RVIII

Dnr 107-892/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:44 av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1326/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (FP) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

Dnr 107-1385/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

Dnr 107-1387/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1388/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

Dnr 107-1389/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:52 av Joar Forssell (FP) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI

Dnr 107-1390/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

29 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (FP) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

36 Utl. 2015:100. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2014 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2015:2)

Rotel I

37 Utl. 2015:101. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016

38 Utl. 2015:102. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av fastighetsbolaget Martin Olsson Fastigheter AB, med Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8. Fastställande av bolagsordning

Val av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant
Dnr 112-1304/2015

39 Utl. 2015:103. SISAB:s nyproduktion av skola i Årstadal, Sjöviksskolan

40 Utl. 2015:104. SISAB:s om-, ny- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan i Älvsjö

41 Utl. 2015:105. Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal

Förslag från exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden
Dnr 124-1122/2015

42 Utl. 2015:106. Instruktion med mera för exploateringsnämndens strategiråd

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 101-1343/2015

43 Utl. 2015:107. Vision 2040 - ett Stockholm för alla

44 Utl.2015:108. Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete

45 Utl. 2015:109. Arvodering av förtroendevald

Rotel V

46 Utl. 2015:98. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, att gälla från den 1 januari 2016

Rotel VI

47 Utl. 2015:99. Komplettering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar samt modell för fördelning av statlig ersättning för boendeplatser

Förslag från stadsledningskontoret
Dnr 156-624/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya motioner

48 Utl. 2015:110. Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

Motion (2015:9) av Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M) RI
Dnr 106-407/2015

49 Utl. 2015:111. Tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Motion (2015:12) av Maria Danielsson m.fl. (alla SD) och William Hahne (-) RI
Dnr 106-524/2015

50 Utl. 2015:112. Bevarande av Bromma flygplats

Motion (2015:20) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C)
och Erik Slottner (KD) RI
Dnr 106-648/2015

§2 Bordlagd interpellation


Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151019.pdf (244 kb)

§3 Interpellation om arbetet med att inrätta nya naturreservat (nr 2015:30)

§4 Bordlagd interpellation

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 32 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20151019.pdf (247 kb)

§5 Interpellation om strategin mot våldsbejakande extremism (nr 2015:33)

§6 Interpellation om ekonomiskt bistånd (nr 2015:34)

§7 Interpellation om hemtjänstens kvalitet (nr 2015:35)

§8 Bordlagda interpellationer

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 36-56 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20151019.pdf (244 kb)

§9 Ny interpellation

Följande interpellationer anmäls:

1. (2015:57) av Rasmus Jonlund (FP) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI
Dnr 107-1475/2015

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20151019.pdf (247 kb)

§10 Ändring i föredragningsordningen

§11 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. (2015:58) av Karin Ernlund (C) om den klimatsmarta kokboken. RV
Dnr 107-1547/2015
2. (2015:59) av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI
Dnr 107-1560/2015
3. (2015:60) av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV
Dnr 107-1561/2015
4. (2015:61) av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII
Dnr 107-1562/2015
5. (2015:62) av Sophia Granswed (M) om upprustning av
Stadsbiblioteket. RII
Dnr 107-1563/2015

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20151019.pdf (197 kb)

§13 Närvaro


Närvaro antecknas enligt bilaga 5.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20151019.pdf (244 kb)

§16 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2015-10-19

§17 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2014 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2015:2) (Utl. 2015:100)

§18 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari 2016 - 31 december 2016 (Utl. 2015:101)

§19 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av fastighetsbolaget Martin Olsson Fastigheter AB, med Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8. Fastställande av bolagsordning (Utl. 2015:102)

Val av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant
Dnr 112-1304/2015

§20 SISAB:s nyproduktion av skola i Årstadal, Sjöviksskolan (Utl. 2015:103)

§21 SISAB:s om-, ny- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan i Älvsjö (Utl. 2015:104)

§22 Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal (Utl. 2015:105)

Förslag från exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden
Dnr 124-1122/2015

§23 Instruktion med mera för exploateringsnämndens strategiråd (Utl. 2015:106)

Hemställan från exploateringsnämnden
Dnr 101-1343/2015

§24 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla (Utl. 2015:107)

§25 Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete (Utl. 2015:108)

§26 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2015:109)

§27 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, att gälla från den 1 januari 2016 (Utl. 2015:98)

§28 Komplettering av riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar samt modell för fördelning av statlig ersättning för boendeplatser (Utl. 2015:99)

§29 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum (Utl. 2015:110)

Motion (2015:9) av Anna König Jerlmyr och Andrea Ström
(båda M)
Dnr 106-407/2015

§30 Bordläggning av ärenden

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger kommunstyrelsens utlåtanden nr 111 och 112 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20151019.pdf (196 kb)

§31 Återtagande av motion

Beslut
Motionen avskrivs.

Motionen
Ann-Margarethe Livh (V) har återkallat motion nr 2014:2 om likvärdig friskvård oberoende anställning i stadsdelsnämnd, facknämnd eller bolag, dnr 201-128/2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20151019.pdf (201 kb)

§32 Nya motioner

Under tiden den 29 september - 19 oktober 2015 väcktes följande motioner:

1. Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (båda M) om Dome of Visions
Dnr 106-1565/2015
2. Motion (2015:68) Anna König Jerlmyr (M) om att utveckla Järnvägsparken till stockholmarnas temapark
Dnr 106-1568/2015
3. Motion (2015:69) av Anna König Jerlmyr (M) om enklare byggregler
Dnr 106-1569/2015
4. Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M) om effektivt nyttjande av stadens skollokaler
Dnr 106-1570/2015
5. Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda FP) - Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad
Dnr 106-1597/2015
6. Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda FP) om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad
Dnr 106-1598/2015
7. Motion (2015:73) av Lotta Edholm (FP) om begravningsavgiften
Dnr 106-1599/2015
8. Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) om central rättning av nationella prov
Dnr 106-1600/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20151019.pdf (199 kb)