Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2020-04-16 (utsänds)

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

10 Medarbetarundersökning 2020 (utsänds)

12 Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse (utsänds)

13 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§10 Medarbetarundersökning 2020

§13 Förvaltningschefens information