Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-01-23

Sammanträde 2007-01-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 13 tr, Globen

Rum för gruppmöten Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2006-12-05

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från lokala handikapprådet

7 Förslag till verksamhetsplan för år 2007 (utsänds)

8 Anmälan av ändrad vidaredelegation (utsänds)

9 Förvaltningschefens information

10 Övrigt

- Svar på kritik från Gerd Knutsdotter (fp) ang avsaknad av städning under Allhelgonahelgen 2006 på Galärvarvskyrkogården.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning

 2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 30 januari 2007.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 12 december 2006 samt att sammanträdesdagen den 11 december 2007 utgår och flyttas fram till den 12 december 2007.

§3 Anmälan av övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

 1. Utdrag ur protokoll (§ 10) 061129 från Kommunstyrelsen ang uppföljning av budget 2006 – Tetialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 aug med helårsprognos med budget.(Dokid 13961)

 2. Utdrag ur protokoll (§ 33) 061211 från Kommunstyrelsen ang uppföljning av budget 2006 – Tetialrapport 2 – Delårsbokslut per den 31 aug med helårsprognos med budget.(Dokid 14100)

 3. Utdrag ur protokoll från Kommunfullmäktige 061211 ang ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007 samt redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen samt sammanträdesarvoden för nya nämnder. (Dokid 14101)

 4. Utdrag ur protokoll 061211 ang val av ledamöter och ersättare i nämnder. (Dokid 14102)

 5. Skrivelse från Hans Thorwid ang askgravplatsen vid Skogskyrkogården. (Dnr 49-0064) (utsänds)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgrupp 2006-12-06, 2007-01-15 samt förhandlingsprotokoll enl § 11, 2006-12-18 (dukat).

§6 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisade genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2007-01-22.

§7 Förslag till Verksamhetsplan för år 2007

 1. i huvudsak godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2007 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. godkänna förvaltningens förslag till föreslagen taxa för gravskötsel

 3. avveckla enheterna Bromma kyrkogård och Spånga kyrkogård som resultatenheter från och med 2007-01-01

 4. förklara ärendet omedelbart justerat

 5. återremittera den del av verksamhetsplanen som behandlar ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

 6. samt att i övrigt anföra följande:

”Nämnden återremitterar den del av verksamhetsplanen som behandlar ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser, med uppdrag att, dels redovisa och klarlägga vilka övriga eventuella kostnader utöver faktisk kostnad för själva gravskötseln som räknats in i beloppet vid justeringstillfället, dels med uppdrag att ta fram rimliga övergångsvillkor i tiden för de församlingar som erhåller en minskad ersättning.”

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-01-15,

Dnr 21-0006/07.

Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan 2007 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de mål som fastslagits där.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2007 och överlämna den till kommunstyrelse

 2. godkänna förvaltningens förslag till föreslagen taxa för gravskötsel

 3. avveckla enheterna Bromma kyrkogård och Spånga kyrkogård som resultatenheter f rån och med 2007-0-01

 4. förklara ärendet omedelbart justerat.

Beslutsgång

En enig nämnd beslutade enligt förvaltningens förslag att godkänna punktena 1-4 samt att godkänna det av ordföranden m fl framförda förslagen till beslut enligt punkterna 5 och 6.

Särskilt uttalande anfördes av vice ordföranden Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäck m fl (s) enligt följande:

”Det förebyggande hälsoarbetet med bl a hälsoprofilsbedömningar och individuella handlingsplaner för nittio medarbetare har medverkat till sänkningen av sjukfrånvaron. Vi anser att de medarbetare som önskar skall erbjudas en uppföljning.”

§8 Anmälan av ändrad delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att godkänna anmälan

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-13,

Dnr 04-0013/07.

För att underlätta det löpande arbetet i förvaltningen har förvaltningschefen beslutat ändra sin vidaredelegation enligt följande

 1. utöka enhetschefers rätt att fatta anskaffningsbeslut från högst 50 tkr till högst 100 tkr exkl mervärdesskatt

 2. ge befattningen ingenjör/projektledare (Nivå 4) vid tekniska avdelningens planeringsenhet rätt att fatta anskaffningsbeslut till högst 50 tkr exkl mervärdesskatt.

§9 Information från förvaltningen

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· En första utbildningsdag är planerad för kyrkogårdsnämnden den 6 mars 2007. Dagen inleds med lunch kl 12.00 och beräknas sluta cirka kl 16.00. En formell inbjudan kommer att skickas ut senare. För de som inte kan närvara kommer en ”kursdokumentation” att skickas ut.

· Förvaltningen har tillskrivit Polismyndigheten angående tillstånd för demonstrationer på stadens begravningsplatser. Detta mot bakgrund av att Polismyndigheten tidigare år beviljat Dresdenkommittén tillstånd att hålla en minnesceremoni med fackeltåg på Skogskyrkogården. Förvaltningen fick inte förfrågan om tillstånd till denna demonstration från Polismyndigheten. Skrivelsen utdelades till nämnden.

§10 Övrigt

Ordföranden avslutade mötet.