Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2007-04-17

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll, balanslista (utsänds)

6 Information från lokala handikapprådet (muntlig föredragning)

7 Tertialrapport 1 för år 2007

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (170 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 25 maj 2007

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 17 april 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes från Magnus Jarnling (mp), Lotta Gravenius (fp) och Bo Johnsson (s)

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

2. skrivelser som inkommer till kyrkogårdsförvaltningen och som inte skickas ut till nämnden, hädanefter kopieras i en pärm som nämnden kan ta del av inför varje sammanträde.

Anmälan gjordes av:

1. Beslut 070418 från länsstyrelsen ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av aska efter avliden (Dnr 40-881/06)

2. Remiss 070420 från länsstyrelsen ang ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

3. Beslut 070423 från länsstyrelsen ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av aska efter avliden (Dnr 40-175/07)

4. Utdrag ur protokollsutdrag från kommunfullmäktige: Förslag om sammanträdesdagar för KF/KS, Översyn av stadens administration, Policy mot klotter, Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid, Policy för upphandling och konkurrensutsättning.

5. Revisionsberättelse, sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet år 2006. (dokid 16054)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-05-07 samt balanslista.

§6 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2007-05-14. Handikapprådet kommer att träffa nämnden 18 september 2007, kl 14.00 – 15.00. Därefter sammanträder nämnden kl 16.00.

§7 Tertialrapport 1 för år 2007

1. godkänna tertialrapport 1 för år 2007 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. godkänna förslag till konkurrensplan enligt bilaga

3. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-05-08,

Dnr 21-732/07.

Kyrkogårdsförvaltningen visar i årets första verksamhets- och budgetuppföljning en ekonomi i balans.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

§8 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· Ett särskilt program inför nämndsammanträdet 12 juni 2007 kommer att skickas ut till nämnden. Dagen kommer att inledas med lunch på Skogskyrkogården, Tallumpaviljongen samt studiebesök på Skogskrematoriet. Sammanträdet hålls som vanligt vid Globen, Arenavägen 41.

· EU:s kulturarvpris Europa Nostra Awards 2007. delas ut i samband med organisationens årliga kongress som i år går av stapeln i Stockholm, Stadshuset 8 juni. Organisationen ASCE där Stockholms kyrkogårdsförvaltning är medlem och en av grundarna föräras i år ett andrapris. Stockholm representeras av förre förvaltningschefen Anders Norsell i samband med festligheterna.

§9 Övrigt

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Lotta Gravenius (fp) frågade i ärendet om Grindstugan, fastigheten Haga 3:1 Solna. Göran Höglund svarar att ärendet är överklagat och ligger hos Hyresnämnden för närvarande. En rapport kommer att delges nämnden när ärendet är klart.


Lotta Gravenius (fp) undrar också varför det ibland kan ta så lång tid för en urna att urnsättas på Skogskyrkogården. Christer Knutås svarar att detta i många fall beror på vilken dag man önskar urnsättning och de flesta önskar urnsättning på fredagar.

Att styra resurserna till de tider då behoven finns är prioriterat i den pågående organisationsutvecklingen.

Magnus Jarnling (mp) undrar om minnesstenen vid Galärvarvskyrkogården? Pär Westin svarar att en utredning pågår vid Försvarsmakten som först måste bli klar. Försvarsmakten vet också om vårt intresse att närvara vid ceremonin, vilket Yvonne Fernell-Ingelström bekräftade.

Bo Johnsson (s) undrar hur den nya organisationen fungerar? Mats Larsson svarar att det är alldeles för tidigt att ge något omdöme. Förvaltningen har en pågående dialog med begravningsbyråerna om servicen. Förvaltningen genomför en medarbetarundersökning under hösten. Vidare kommer två kund/brukarundersökningar att genomföras som i vissa delar fångar upp frågeställningen. Förvaltningen delar uppfattningen att eventuella avvikelser i servicen som drabbar tredje person är oacceptabelt.

Ordföranden avslutade mötet.