Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-09-18

Sammanträde 2007-09-18

Datum
Klockan
14:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Dagen inleds med gemensamt möte tillsammans med handikapprådet med början kl 14.00 - 15.00 Läs mer..., på plan 18.
Därefter börjar nämndens ordinarie sammanträde kl 16.00

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2007-06-12

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från lokala handikapprådet (muntlig föredragning)

7 Tertialrapport 2 för år 207 (utsänds)

8 Svar på fråga om "Frystorkningsmetoden" (muntlig föredragning)

9 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

  1. fastställa utsänd dagordning,

  2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 28 september 2007.

  3. Ellinor Rydén-Palm (s) är tjänstgörande ersättare för Lilian Falkbäck (s) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 12 juni 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (mp), Bo Johnsson (s) och Lotta Gravenius (fp).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2007-05-28 ang Aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006 – 2015 (dokid 16431).

2) Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2007-06-11, Stockholms stads årsredovisning (dokid 16916), Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2006 (dokid 16915), Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet (dokid 16920), Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar beslutade i budget 2007 samt ändring i Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Shlms kommun (dokid 16919), Reglemente för servicenämnderna (dokid 16918), Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – strategisk inriktning (dokid 16917),

3) Skrivelse 2007-06-05 från Ingvar von Malmborg och Ylva Wahlström om begravningsplatser för familjemedlemmar med olika religiösa tillhörigheter (Dnr 30-867/07). (utsänds)

4) Skrivelse 2007-06-08 från SKKF ang Rikskonferensen i Konserthuset 28-29 maj 2007. (utsänds)

5) Inspektionsmeddelande 2007-08-02 från Arbetsmiljöverket ang incident vid kistavlämning vid Skogskrematoriet (Dnr 30-985/07) (utsänds)

6) Beslut från Länsstyrelsen 2007-08-22 om tillstånd om kulturminnen m m att anlägga kompletterande smyckningsplats vid minneslunden på Bromma kyrkogård. (Dnr 31-766/07) (utsänds)

7) Beslut 2007-08-27 från Länsstyrelsen ang överklagande av kyrkogårdsförvaltningens beslut om avslag på ansökan om uppsättande av ny gravordning (Dnr 46-576/07). (utsänds)

8) Taxa 2007-09-30 från Kammarkollegiet om begravningsclearing för år 2008. (Dnr 22-1120/07)

9) Yttrande över remissen ”Ett nytt reviderat förslag till miljöprogram för Stockholms stad 2007-2010”. (Dnr 07-791/07) (utsänds)

Yttrande överlämnades från Magnus Jarnling (mp) och Hilda Hallander (mp) med anledning av remissen ”Ett nytt förslag till miljöprogram 2007 – 2010 (Bilaga 1).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-09-06..

§6 Information från det lokala handikapprådet

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2007-09-18.

§7 Tertialrapport 2 för år 2007

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna Tertialrapport 2 för år 2007 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-09-06,

Dnr 21-743/2007

Kyrkogårdsnämnden visar i årets första verksamhets- och budgetuppföljning, tertialrapport 2, en ekonomi i balans med ett överskott på 0,5 Mkr. Förvaltningen bedömer också att de verksamhetsmässiga mål som nämnden satt upp kommer att uppnås under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna Tertialrapport 2 för år 2007 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§8 Svar på fråga om ”Frystorkningsmetoden”

Roland Palm informerade om ”Frystorkningsmetoden” (skriftlig information utdelades).

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· Nordens första hinduiska begravningsplats invigdes av Landshövding Per Unckel på Strandkyrkogården.

· Mats Larsson representerar kyrkogårdsförvaltningen i SKKF och Församlingsförbundets begravningsråd. Ersättare är Roland Palm.

· Ett pressmeddelande kommer att ges ut under vecka 39 om de nya gravplatser som tas i bruk på Djurgården, Galärvarvskyrkogården.

· Ett dokument utdelades om judiska begravningsplatser i framtiden. Ett tjänsteutlåtande kommer att presenteras till nämndens sammanträde 30 oktober 2007.

· Ett dokument utdelades om begravningsavgiftens storlek under 2007 i storstäder inom Sverige.

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

1. överlämna skrivelse från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (m), Lotta Gravenius m fl (fp), Magnus Jarnling m fl (mp) och Bo Johnsson m fl (s) där förvaltningen får i uppdrag att besvara ett brev om hur begravningsärenden hanteras samt att undersöka möjligheten att arrangera gemensamma gravar.

Ordförande Yvonne Fernell-Ingelström m fl (m), Magnus Jarnling m fl (mp), Lotta Gravenius m fl (fp) och Bo Johnsson m fl (s) lämnade en skrivelse angående ett brev som inkommit till kyrkogårdsnämnden där man efterfrågar gemensamma begravningsplatser och gemensamma ceremonier för familjemedlemmar med olika religiös bakgrund.

Vi lever idag i ett samhälle med olika kulturer och trosinriktningar. Det är därför inte heller ovanligt att människor med olika kultur och olika religiös uppfattning ingår äktenskap. Dessa förändringar medför att det också bör finnas tankar på hur dessa makar efter ett långt liv tillsammans kan ges möjlighet till en jordfästning i samma grav. Det förefaller orimligt att makar med olika trosinriktning begravs på skilda begravningsplatser.

Mot bakgrund av detta får förvaltningen i uppdrag att besvara brevet med kommentarer kring hur denna typ av begravningsärenden hanteras samt att undersöka möjligheten att arrangera gemensamma gravar.

Magnus Jarnling (mp) önskar en redovisning om Miljöprojekt Råcksta. En muntlig redovisning görs på nämndens nästa sammanträde 30 oktober 2007 av Christer Knutås.

Bo Johnsson (s) undrar varför en del gravstenar lutar på Skogskyrkogården och om det är förvaltningen som ansvarar för detta? Pär Westin svarar att gravrättsinnehavaren själv är ansvarig för att rikta sin gravsten. I de flesta skötselavtalen ingår inte detta.

Lotta Gravenius (fp) ställde frågan om Grindstugan, fastigheten Haga 3:1, Solna. Göran Höglund svarar att ärendet är överklagat och ligger fortfarande hos Hyresnämnden. Förvaltningen återkommer med en rapport till nämnden när ärendet är klart.

Mötet avslutas