Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-10-30

Sammanträde 2007-10-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Kundundersökning "Utrednings- och statistikkontoret presenterar resultat från en intervjuundersökning med besökare vid Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.

3 Föregående protokoll 2007-09-18

4 Anmälan övriga frågor

4a Inkomna skrivelser och protokoll

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från lokala handikapprådet (muntlig föredragning)

7 Svar på skrivelse till kyrkogårdsnämnden med anledning av krisledningsövning i Stockholm 24 - 26 april 2007 (utsänds)

8 Svar på skrivelse om begravningsplatser för familjemedlemmar med olik religiös tillhörighet (utsänds)

9 Svar på skrivelse angående begravningslagen och gemensamma askgravplatser och askgravlundar (utsänds)

10 Svar på skrivelse om minnesmärke/sten för dem som gravsatts på annan ort (utsänds)

11 Avtal med judiska församlingen (utsänds 25/10-07)

12 "Miljöprojekt" Christer Knutås informerar om projekt vid Råcksta begravningsplats och krematorium. Svar på fråga från Magnus Jarnling (mp)

13 Förvaltningschefens information

- Allhelgonahelgen
- SSIB-konferens 12 november 2007
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (190 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

  1. fastställa utsänd dagordning

  2. ordföranden och Lilian Falkbäck justerar dagens protokoll den 12 november 2007

  3. Thomas Erlandsson (fp) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (fp) och Arni Arnasson (m) är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (m) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 18 juni 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (mp), Bo Johnsson (s), Yvonne Fernell-Ingelström (m) och Arni Arnasson (m).

§4 a Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2007-09-03 ang genomförande av centralupphandling och programvarulicenser och licensadministration.

2) Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen 2007-09-05 ang Funktionshinderombudsmannen.

3) Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen 2007-09-19 ang Alltid redo. En myndighet mot olyckor och kriser.

4) Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2007-10-08 ang gemensam rehabliliteringsprocess och hantering av förvaltningsöverskridande omplacering pga personliga skäl i Stockholms stad.

5) Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 2007-10-08 ang snabb och lättillgänglig service till stockholmarna – förslag till organisation, modell för finansiering, utveckling och införande av nya e-tjänster.

6) Skrivelse 2007-10-08 från Adolf Fredriks församling om synpunkter på förslag av förvaltningen om driftbidrag till församlingen för förvaltningen av dess kyrkogård under 2008. (Dnr 22-166/07) (utsänds)

7) Från Stadsledningskontoret ang tillstånd till sammankomst på Skogskyrkogården – Dresdenkommittén 2006. (Dnr 30-164/06) (utsänds)

8) Svarsskrivelse inspektionsrapport till Arbetsmiljöverket (Dnr 30-985/07) (utsänds)

§4 Redovisning av kundundersökning

Linda Zetterman, utrednings- och statistikkontoret (USK) redogjorde för den kundundersökning som gjorts vid Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen 2007. En slutrapport utdelades till kyrkogårdsnämnden. Begravningsplasterna upplevs som vackra, rofyllda och trygga. Skötseln av den yttre miljön får högsta betyg av besökarna. Personalens bemötande ges enbart positiva omdömen.På några få punkter finns det kritik. Det gäller i första hand brist på toaletter och parkbänkar. Några har också svårt att hitta till och inom begravningsplatserna.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-10-18.

§6 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2007-10-29.

§7 Svar på skrivelse till kyrkogårdsnämnden med anledning av krisledningsövning i Stockholm 24-26 april 2007

1. godkänna förvaltningens svar.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-23

Dnr 30-675/07.

Vid nämndens sammanträde den 17 april 2007 uppdrog nämnden åt förvaltningen att återkomma med en redogörelse av vilken kapacitet det finns i Stockholm för att inom rimlig tid ”gravlägga” personer oavsett nationalitet och kulturell bakgrund om en större katastrof drabbar staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar.

§8 Svar på skrivelse om begravningsplatser för familjemedlemmar med olika religiös tillhörighet

1. godkänna förvaltningens svar.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-02,

Dnr 30-867/07.

Den 18 juni 2007 inom en skrivelse till kyrkogårdsnämnden. I skrivelsen vill man att kyrkogårdsnämnden i Stockholm ska ”återkomma med förslag” till hur man ska skapa ”gemensamma begravningsplatser för personer med olika religiös bakgrund”.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar.

§9 Svar på skrivelse angående begravningslagen och gemensamma askgravplatser och askgravlundar

1. godkänna förvaltningens svar.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-02,

Dnr 30-1191/07, 30-1188/07, 31-1189/07 och 31-1190/07.

Kyrkogårdsnämnden har vid sammanträde den 12 juni 2007 lämnat fyra frågor från nämndens vice ordförande Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäck m fl (s) till förvaltningen för beredning. Samtliga frågor avser gemensamma askgravplatser.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar.

§10 Svar på skrivelse om minnesmärke/sten för dem som gravsatts på annan ort

1. godkänna förvaltningens svar.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-02

Dnr 30-1187-/07.


Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar.

§11 Avtal med judiska församlingen om uppdrag att utföra drift och anläggning av nya gravkvarter på de judiska begravningsplatserna i Stockholm Kyrkogårdsnämndens beslut

1. uppdra åt förvaltningschefen att slutföra förhandlingarna och teckna avtal med Judiska församlingen enligt de till detta tjänsteutlåtande bifogade bilagor.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-10-24,

Dnr 24-1259/07.

Judiska Församlingen i Stockholm har vänt sig till Stockholms kyrkogårdsförvaltning för att få hjälp med att sköta sina fyra begravningsplatser i Stockholm. Församlingen och kyrkogårdsförvaltningen har enats om en modell för hur ett samarbete ska kunna utformas.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. uppdra åt förvaltningschefen att slutföra förhandlingarna och teckna avtal med Judiska Församlingen enligt de till detta tjänsteutlåtande bifogade bilagor.

§12 Information ”Miljöprojekt”

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Avdelningschef Crister Knutås informerade om projekt vid Råcksta begravningsplats och krematorium. Svar på fråga från Magnus Jarnling (mp). (kopior utsänds)

§13 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Förvaltningschef Mats Larsson informerade:

· Plan- och kommunikationsansvarig Anna Hegethorn informerade nämnden om de förberedelser som gjorts inför Allhelgonahelgen. Vi bjuder på konserter,öppnar upp många kapell för ljuständning. Vi erbjuder hjälp med att söka efter gravsatta genom söktjänsten hittagravenoch bemannar alla begravningsplatser förvaltningen svarar för.

· SSIB-konferensen måndagen den 12 november 2007 i Danderyd. Anmälan görs senast 6 november till Ewa Dahl.

· Med anledning av artikel i Dagens Nyheter om ”väggen” vid Heliga korsets kapell, Skogskyrkogården klargjorde förvaltningen att några formella beslut om restaurering ännu inte fattats. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan i samband med verksamhetsprogram 2008 och treårsbudget 2009-2011.

§14 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna skrivelser för besvarande från Magnus Jarnling (mp) och Lotta Gravenius (fp) angående utomhusbelysningen vid våra begravningsplatser (bilaga 1) samt skrivelse från Magnus Jarnling (mp) och Hilda Hallander (mp) angående krematoriernas utsläpp (bilaga 2).

Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (m) ställde frågan om begravningsplatsen vid Norra Järva. Roland Palm svarar att förvaltningen återkommer i frågan till nämndens nästa sammanträde 12 december 2007.

Vice ordförande Magnus Jarnling (mp) meddelade att han och ordförande getts möjlighet att granska förvaltningens förfrågningsunderlag inför upphandling av Skogskyrkogården del 2. Magnus undrade hur framtida upphandlingar skall hanteras. Mats Larsson svarade att klargörande kommer i samband verksamhetsprogram 2008.

Arni Arnasson (m) undrar hur många lördagsbegravningar det är per år och hur vanligt förekommande det är?

Christer Knutås svarar att det inte är vanligt förekommande och att det är hanterbart för förvaltningen. Det har heller inte ökat. Förra året var det cirka 20-30 stycken begravningar.

Bo Johnsson (s) undrar hur moderniseringen av Skogskrematoriet fortgår?

Christer Knutås svarar att tidplanen är cirka 1 år försenad och att ärendet är komplicerat. Uppdrag har nu getts till Stockholms stadsmuseum att granska konsultrapporten om modernisering utifrån kulturhistorisk, arkitektorisk och världsarvssynpunkt. Förvaltningen återkommer till nämnden tidigast under våren med ett ärende.

Mötet avslutas