Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2007-12-12

Sammanträde 2007-12-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2007-10-30

4 Inkomna protokoll och skrivelser.

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds).

6 Information från lokala handikapprådet (muntlig föredragning).

7 Verksamhetsplan för kyrkogårdsnämnden (utsänds).

8 Ändring av belopp för direktupphandling i kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds).

9 Förslag till sammanträdestider år 2008 (utsänds)

10 Förvaltningschefens information

- Begravningsplats på Norra Järva
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (186 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning,

 2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 20 december 2008.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 30 oktober 2007.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (m) Magnus Jarnling (mp) och Bo Johnsson (s).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

 1. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071018 ang sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2008.

 2. Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen 071115 ang uppföljning av budget 2007 – Tertialrapport – Delårsbokslut per den 31 aug 2007 med helårsprognos jämfört med budget m m

 3. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang ändring av sammanträdestid.

 4. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang chefssatsningar 2007.

 5. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang bildande av helägt dotterbolag till AB Stokab.

 6. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang genomförande av Stockholms stads informationstekniska plattform, August block 1.

 7. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang Stockholms miljöprogram 2008-2011. Förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 sept 2006.

 8. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071121 ang ändring av borgarrådens föredragningsskyldighet.

 9. Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige 071105 ang justering av brandförsvarets taxa för onödiga larm, anmälan av brandfarlig vara och svetstillstånd.

 10. Dom från länsrätten 071121 ang överklagat beslut om bygglov enligt plan- och bygglagen på fastigheten Haga 3:1, Grindstugan. Beslut – länsrätten delar länsstyrelsens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet.

 11. Beslut från länsstyrelsen 071109 ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av aska efter avliden.

 12. Beslut från länsstyrelsen 071108 ang tillstånd enl 4 kap lagen om kulturminnen mm (KML) att byta ytbeläggning på gångväg, Skogskyrkogården, Stockholms kommun.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2007-11-29.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås muntligt från handikapprådets möte 2007-12-11. Rådet ställde sig bakom förslaget till verksamhetsplan 2008. Handikapprådet framförde önskemål om möte med kyrkogårdsnämndens presidium. Ett sådant möte planeras att genomföras under våren 2008.

§7 Verksamhetsplan för kyrkogårdsnämnden 2008

 1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. godkänna förslag till ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

 3. godkänna omslutningsförändring (ökade kostnader och intäkter) på 1,0 Mkr.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29,

Dnr 21-1369/07. Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan 2008 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de överordnade mål som fastslagits där. Verksamhetsplanen är framtagen i det av staden fastställda ILS-verktyget. I verktyget finns de av kommunfullmäktige fastställda målen för stadens verksamheter inskrivna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. godkänna förslag till ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

 3. godkänna en omslutningsförändring (ökade kostnader och intäkter) på 1,0 Mkr.

§8 Ändring av belopp för direktupphandling i kyrkogårdsnämndens delegationsordning

1. följande gränsvärden ska gälla för direktupphandling inom nämndens ansvarsområde: a) för varor 10 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för varor, b) för tjänster 20 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för tjänster och c) för byggentreprenader 1 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för byggentreprenader.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29,

Dnr 04-149/07.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. följande gränsvärden ska gälla för direktupphandling inom nämndens ansvarsområde: a) för varor 10 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för varor, b) för tjänster 20 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för tjänster och c) för byggentreprenader 1 procent av vid upphandlingstillfället gällande tröskelvärde för byggentreprenader.

§9 Förslag till sammanträdestider

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2008.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-11-29,

Dnr 03-1413/07 med förslag till sammanträdestider under år 2008 enligt följande:

13 februari, 22 april, 13 maj, 17 juni, 16 september, 28 oktober och 9 december.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2008.

§10 Förvaltningschefens information

· Controller Roland Palm informerade nämnden muntligen om förutsättningarna för en ny begravningsplats på Norra Järva. (se verksamhetsplan 2008). Karta på området samt annan skriftlig information utdelades till nämnden.

· Mats Larsson informerade om Begravningsrådets första sammanträde där Stockholm har SKKF:s tre platser. I huvudsak hade mötet ägnats åt att diskutera de stora skillnaderna i begravningsavgiftens storlek i riket.


Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

§11 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna skrivelse för besvarande från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (m) och Lotta Gravenius (fp) där förvaltningen får i uppdrag att undersöka på vilket sätt man under 2008 med hjälp av ny teknik kan låta Erik Gunnar Asplunds berömda vägg i Heliga Korsets kapell kan återuppstå, (bilaga 1) samt att överlämna skrivelse för besvarande från Magnus Jarnling (mp) och Bo Johnsson m fl. (s) där förvaltningen får i uppdrag att redovisa alternativ användning av kapellen (bilaga 2).

Bo Johnsson (s) ställde fråga om pågående upphandling av markskötsel vid Skogskyrkogården. Per Westin svarar att ett antal anbud inkommit och utvärdering pågår, tidplanen följs. Målsättningen är att nytt avtal ska vara klart i god tid till den 1 april 2008. Ett ärende läggs till nämndens sammanträde i februari 2008.

Magnus Jarnling (mp) påpekade att förvaltningen bör komplettera Verksamhetsplanen 2008, avsnitt ”Handikappolitiska programmet” med budgetsiffror enligt anvisningar från staden.

Ordföranden avslutade mötet och önskade nämnd och förvaltning en

God Jul och Gott Nytt År och tillönskades detsamma av vice ordförande och förvaltningschefen.