Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-02-13

Sammanträde 2008-02-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Muntlig Föredragning av Kyrkogårdsförvaltningens Nöjdkundundersökning 2007.

Linda Zetterman från USK. Rapport utdelas vid bordet.

3 Föregående protokoll 2007-12-12

4 Anmälan av övriga frågor.

5 Inkomna protokoll och skrivelser.

6 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll och balanslista (utsänds).

7 Information från lokala handikapprådet (muntlig föredragning).

8 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentar för år 2007 (utsänds)

9 Upphandling av markskötsel på södra delen av Skogskyrkogården (Sekretess)

(utsändes endast till kyrkogårdsnämnden)

10 Yttrande över remiss om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 (utsänds)

11 Yttrande över revisionsrapport nr 11/2007 underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter (utsänds)

12 Svar på remiss avseende förslag till gemensam service för ekonomi (utsänds)

13 Återtagande av gravrätter där gravrättstiden löpt ut (utsänds)

14 Förvaltningschefens information

- Avtal med Judiska församlingen tecknat
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (295 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och Lilian Falkbäck justerar dagens protokoll den 26 februari 2008.

§2 Muntlig föredragning av kyrkogårdsförvaltningens ”Nöjdkundundersökning 2007”

Linda Zetterman från USK, informerade om ”Nöjdkundundersökning 2007”. I enkäten ställdes frågor om hur nöjda eller missnöjda kunder är med skötselavtal och underhåll av graven för vilken de tecknat ett skötselavtal. 84 % av kunderna ger förvaltningen de högsta betygen vilket är ett mycket positivt resultat. Endast 2 % uppger att de är missnöjda med förvaltningen. Rapporten utdelades.

§3 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 12 december 2007.

§4 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (m), Magnus Jarnling (mp), Lotta Gravenius (fp), Madeleine Kock (m) och Berith Öhrnberg (m).

§5 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Utdrag ur protokoll 071126 från kommunfullmäktige ang miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

2) Utdrag ur protokoll 071126 från kommunfullmäktige ang uppföljning av budget 2007- Tertialrapport – Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 med helårsprognos jämfört med budget.

3) Utdrag ur protokoll 071126 från kommunfullmäktige ang införandestrategi för ISA (Intelligent stöd för anpassning av hastigheten) Sthlms stad.

4) Utdrag ur protokoll 071126 från kommunfullmäktige ang Stockholms stads äldreplan.

5) Utdrag ur protokoll 071211 från kommunfullmäktige ang Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

6) Utdrag ur protokoll 071211 från kommunfullmäktige ang reviderad renhållningsordning för Sthlms kommun.

7) Utdrag ur protokoll 071211 från kommunfullmäktige ang val av ledamöter och ersättare i nämnder.

8) Utdrag ur protokoll 080121 från kommunfullmäktige ang rapport från Sthlms stad deltagande i nationella samverkansövningen SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Sthlms stads krishantering och plan för kriskommunikation.

9) Beslut 080108 från länsstyrelsen ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av stoft. (Dnr 40-1324/07)

10) Avtal mellan Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Judiska församlingen i Stockholm. (Dnr 24-1421/07)

§6 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-01-31 och balanslista.

§7 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2008-02-11.

§8 Verksamhetsberättelse med bokslutskommentar för år 2007

Nämnden beslutar att

1. godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige och till nämndens revisor

2. begära hos kommunfullmäktige att 1,0 Mkr av inte förbrukade investeringsmedel för år 2007 överförs till restaurering av höj- och sänkbar vägg i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården

3. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31,

Dnr 21-191/08.

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab på underlag från förvaltningens avdelningar.

Mats Larsson och Christer Knutås informerade vid sammanträdet om de åtgärder som förvaltningen vidtagit för att förhindra kopparstölder vid Skogskyrkogården och Norra Begravningsplatsen vilket ingått i internkontrollplanen för år 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige och till nämndens revisor

2. begära hos kommunfullmäktige att 1,0 Mkr av inte förbrukade investeringsmedel för år 2007 överförs till restaurering av höj- och sänkbar vägg i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården

3. förklara denna paragraf justerad.

§9 Upphandling av markskötsel på Södra delen av Skogskyrkogården (Sekretess)

Nämnden beslutar att

1. anta Samhall AB som entreprenör för markskötsel inom södra delen av Skogskyrkogården och Södra Judiska begravningsplatsen för perioden 2008-04-01 – 2011-03-31 med möjlighet för beställaren att erbjuda förlängning av kontraktstiden med ett + ett (1+1) år. Priset för år 1 är 4743673 kronor exklusive mervärdesskatt, därefter sker indexreglering.

2. förklara denna paragraf justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-01,

Dnr 23-115/08.

Ärendet har utarbetats inom tekniska avdelningen i samarbete med begravnings- och skötselavdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. anta Samhall AB som entreprenör för markskötsel inom södra delen av Skogskyrkogården och Södra judiska begravningsplatsen för perioden 2008-04-01 – 2011-03-31 med möjlighet för beställaren att erbjuda förlängning av kontraktstiden med ett + ett (1+1) år. Priset för år 1 är 4743673 kronor exklusive mervärdesskatt, därefter sker indexreglering.

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§10 Yttrande över remiss om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholm stad

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande yttrande över stadsledningskontorets remiss om minskade växthusgaser i Stockholms stad år 2015

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31,

Dnr 07-46/08.

Kyrkogårdsnämnden har för yttrande senast 2008-03-19 fått en remiss om minskade växthusgaser i Stockholms stad år 2015 från kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande yttrande över stadsledningskontorets remiss om minskade växthusgaser i Stockholms stad år 2015

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (mp) och Hilda Hallander (mp) (bilaga 1).

§11 Yttrande över revisionsrapport nr 11/2007, underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande yttrande över revisionsrapport nr 11/2007, underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31,

Dnr 21-32/08.

Kyrkogårdsnämnden har för yttrande senast 2008-02-15 fått revisionsrapport nr 11/2007, underhållsbehov i stadens till Stockholms stads anläggningar och fastigheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande yttrande över revisionsrapport nr 11/2007, underhållsbehov i stadens anläggningar och fastigheter

2. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§12 Svar på remiss avseende förslag till gemensam service och ekonomi

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-31,

Dnr 22-1365/07.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2007 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen.

§ 13 Återtagande av gravrätter där gravrättstiden löpt ut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. återta gravrätterna till totalt 1768 gravplatser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent

2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske från och med 2010-01-01.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-18,

Dnr 43-3/05 och 43-02/06.

Ärendet har beretts av förvaltningschefens stab i samarbete med administrativa avdelningen.

§14 Förvaltningschefens information

· Mats Larsson informerade att Dresdenkommittén inför den 13 februari på sin hemsida angett att årets minnesceremoni inte längre skulle genomföras på Almhöjden vid Skogskyrkogården.

· SKKF rikskonferens 26-27 maj 2008 är i Motala.

· SSIB-konferensen arrangeras i år av Stockholms kyrkogårdsförvaltning den 21 april kl 13.00. Plats: Globen. Särskild inbjudan kommer att skickas ut.

· Mats Larsson, ordföranden och vice ordföranden i kyrkogårdsnämnden skall tillsammans med handikapprådets ordförande och vice ordföranden åka till Örebro 16 april 2008 på ett gemensamt seminarium och diskutera bl a frågor som rör tillgänglighet på stadens begravningsplatser. Denna aktivitet ersätter nämndpresidiets möte med handikapprådet.

· Roland Palm informerade nämnden om ett enskilt begravningsärende.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

2. godkänna deltagande vid konferensen ”Tillgänglighet på kyrkogården” i Örebro den 16 april 2008 för nämndens ordförande och vice samt handikapprådets ordförande- och vice ordförande

3. godkänna deltagande för samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i nämnden som önskar delta vid SSIB-konferensen i Stockholm 21 april 2008.

4. godkänna deltagande för samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i nämnden som önskar delta vid SKKF:s rikskonferens i Motala 26-27 maj 2008.

§15 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna ett ärende för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström, m fl (m), Lotta Gravenius (fp) och Magnus Jarnling (mp) där förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till studieresor inom Norden under 2008 och 2009 (bilaga 2).

Madeleine Kock (m) Om att tillgängligheten till toaletter på Skogskyrkogården, är otillräcklig. Undrar hur många som finns, öppettider och att skyltningen till toaletterna borde förbättras.

Pär Westin svarar att förvaltningen är väl medvetna om problemet och jobbar med att hitta lösningar. Viss förstörelse förekommer också. Förvaltningen får inte heller ställa ut toaletter hur som helst eftersom Skogskyrkogården är ett världsarv. Förvaltningen återkommer i frågan till nästa nämnd 22 april 2008.

Frågor om hur många parkbänkar som finns vid Skogskyrkogården ställdes. Det finns cirka 25 stycken mindre och cirka 40 stycken som är större.

Yvonne Fernell-Ingelström (m) Om uppföljning och mål när det gäller tömning av papperskorgar på våra begravningsplatser.

Christer Knutås svarar att kontinuerlig tömning av papperskorgar sker måndag-fredag och vid storhelger töms de oftare. Vi har inga klagomål på detta.

Lotta Gravenius (fp) undrar om tallbeståndet på Skogskyrkogården om hur de sköts och om det föryngras. Pär Westin svarar att förnyelser har skett inom vissa kvarter. Förvaltningens plan är att plantera cirka 600 stycken tallar per år.

Berith Öhrnberg (m) om att det inte finns högtalare i Heliga Korsett Kapell på Skogskyrkogården. Christer Knutås svarar att både anläggning och högtalare är stulna. Ny anläggning och högtalare är beställda och installeras inom kort.

Magnus Jarnling (mp) hur det blir med säsongsanställda när det är nya regler som gäller för a-kassa, hur det påverkar kyrkogårdsförvaltningens rekryteringsbehov vid säsongsanställning.

Carin Björnvall svarar att man hitintills inte märkt någon skillnad men att det är för tidigt att bedöma . Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och återkomma till nämnden.