Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-04-22

Sammanträde 2008-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för opposition Läs mer...en Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-02-13

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser.

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds).

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Underlag för budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 (utsänds)

8 Svar på remiss av förslag till E-strategi för Stockholms stad (utsänds)

9 Ansökan om extra bidrag för renovering av Gustav Vasa kyrkas kolumbarium (utsänds)

10 Förverkande av gravrätter besiktigade 2006 (utsänds)

11 Belysning på begravningsplatser (utsänds)

12 Krematoriernas utsläpp mm (utsänds) (Bilagan utsändes endast till KN)

13 Förvaltningschefens information

- Studieresor för nämnden i Norden 2008-2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (169 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning,

 2. ordföranden och Lilian Falkbäck (s) justerar dagens protokoll den 5 maj 2008,

 3. Hilda Hallander (mp) är tjänstgörande ersättare för Magnus Jarnling (mp) och Thomas Erlandsson (fp) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (fp) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 13 februari 2008.

§3 Anmälan av övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från Miljöcirkeln Norra Järva ang förslag om ny begravningsplats vid Hägerstalund (Dnr 33-854/07). (utsänds)

2) Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm 2008-02-15 ang tillstånd enl lagen om kulturminnen mm om att anlägga kompletterande smyckningsplats vid Norra begravningsplatsens minneslund, Solna (Dnr 30-1169/06) Beslut, att lämna kyrkogårdsförvaltningen tillstånd att anlägga kompletterande smyckningsplats.

3) Från Länsstyrelsen 2008-01-30 om överklagande av beslut av Sthlms kyrkogårdsförvaltning om godkännande av ansökan om uppsättande av en gravanordning, Skogskyrkogården. (Dnr 46-1253/06) Länsstyrelsen avslår överklagandet.

4) Från Länsstyrelsen 2008-03-04 ang begäran om tillsyn enl begravningslagen över Sthlms kyrkogårdsförvaltning. Beslut, Länsstyrelsen avskriver ärendet. (Dnr 47-8/06). Länsstyrelsen avskriver ärendet. Beslutet kan inte överklagas.

5) Beslut från Länsstyrelsen 2008-03-20 ang tillstånd enl lagen om kulturminnen mm till ändring av begravningsplats, föryngring av björbestånd, Skogskyrkogården. (Dnr 30-102/06). Länsstyrelsen lämnar tillstånd till ändring.

6) Från Länsstyrelsen om överklagande av beslut att inte medge flyttning av aska och inte medge upplåtelse av gravrätt inom Galärvarvskyrkogården (Dnr 30-1281/07). Länsstyrelsen avvisar överklagandet avseende yrkande från BD att få tillstånd till askgrav inom Galärvarvskyrkogården. Länsstyrelsen avslår överklagandet över besluten att inte medge flyttning av askan efter BD hustru inom Galärvarvskyrkogården.

7) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS dukas i nämndens mappar.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-04-10.

§6 Information från det lokala handikapprådet

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Per Westin från lokala handikapprådets möte

2008-04-18. Handikapprådets ordförande och vice ordförande deltog den 16 april tillsammans nämndens ordförande och vice ordförande samt förvaltningschefen vid konferens i Örebro om begravningsplatsernas tillgänglighet. Rådets ordförande tackade för arrangemang och möjligheten för rådet att delta vid konferensen.

§7 Underlag till budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011

 1. godkänna föreliggande underlag till budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. fastställa ny gravskötseltaxa. Skötsel av urngrav kostar från och med 2009 400 kr/år och skötsel av kistgrav 450 kr/år.

 3. begära att omfördelning av medel får ske inom beviljad investeringsram enligt detta tjänsteutlåtande

 4. uppdra åt kyrkogårdsförvaltningen att kartlägga omfattningen av organisternas medverkan i samband med begravningsceremonier i nämndens kapell med mera (se bilaga 1), samt

 5. förklara ärendet omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-28,

Dnr 21-596/2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna föreliggande underlag till budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. fastställa ny gravskötseltaxa. Skötsel av urngrav kostar från och med 2009 400 kr/per år och skötsel av kistgrav 450 kr.

 3. begära att omfördelning av medel får ske inom beviljad investeringsram enligt detta tjänsteutlåtande

 4. förklara ärendet omedelbart justerat.

§8 Svar på remiss av förslag till e-strategi för Stockholms stad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
 1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. förklara ärendet omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 05-498/2008.

Kommunstyrelsen har remitterat ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi” till stadens nämnder.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande lämnades från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Thomas Erlandsson (fp) (se bilaga 2) samt från Lilian Falkbäck m fl (s) (se bilaga 3).

§9 Ansökan om extra bidrag för renovering av Gustaf Vasa kyrkas kolumbarium

1. utöver det årliga bidraget ge ett extra bidrag för kapitalkostnader för ett lån om 2 miljoner kronor under tio år.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 22-220/2008.

Kyrkogårdsförvaltningen mottog den 15 januari en ansökan från Gustaf Vasa församling om extra bidrag för renovering av kolumbariet i Gustav Vasa kyrka 2007. Totalt kommer renovering att kosta runt sex miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. utöver det årliga bidraget ge ett extra bidrag för kapitalkostnader för ett lån om 2 miljoner kronor under tio år.

§10 Förverkande av gravrätter förbesiktigade 2006

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
 1. förklara gravrätterna till 677 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 kap § 33 begravningslagen

 2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först 2013-05-01.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 44-38/2008.

Enligt begravningslagen 7 kap 3 § är varje gravrättsinnehavare skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Gör man inte det kan upplåtaren - det vill säga kyrkogårdsnämnden – enligt § 33 i samma kapitel i begravningslagen förklara gravplatsen förverkad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. förklara gravrätterna till 677 gravplatser på stadens begravningsplatser förverkade enligt 7 k ap § 33 begravningslagen

 2. ny upplåtelse av förverkade gravrätter får ske först 2013-05-01.

§11 Belysning på begravningsplatser

1. bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 32-1289/2007.

Nämnden gav vid sammanträde 2007-10-30 förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning med kommentarer, beträffande obefintlig och/eller befintlig belysning på begravningsplatserna och parkeringsplatser intill begravningsplatserna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§12 Krematoriernas utsläpp

1. bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 38-1290/2007.

Kyrkogårdsnämnden önskar en redovisning av förvaltningen beträffande krematoriernas gällande villkor och resultat med kommentarer av till exempel de tre senaste mätningarna av utsläpp av stoft, kväveoxid, klorväte och dioxin.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§13 Förvaltningschefens information

· Mats Larsson redovisade ett uppdrag från nämnden om att undersöka möjligheterna till studieresor inom Norden. Nämnden kommer tillsammans med förvaltningsledning att någon gång under vecka 43 2008, resa till Köpenhamn för att där bl a besöka begravningsplatser, krematorier och träffa ansvariga politiker. Förvaltningen återkommer med ytterligare information. Under 2009 planeras en resa till Oslo, Norge.

· Ett beslut fattades vid regeringssammanträde i april att en särskilt utredare ska se över vissa frågor inom begravningsområdet. Stockholms stad är en viktig samtalspartner i utredningen som beräknas vara klar 1 sept 2009. (bilaga Kommittédirektiv utdelades).

· Informerades om den ekonomiska månadsuppföljningen till och med mars 2008. Månadsuppföljningen visar på ett överskott om 1 mkr. (bilaga utdelades)

· Roland Palm informerade om arbetet med ny begravningsplats på Järvafältet. Vid ett möte på stadsbyggnadskontoret 2 april där även exploateringskontoret, trafikkontoret samt berörd stadsdelsförvaltning deltog konstaterades att det valda området vid korsningen E18-Akallalänken söder om Hästa gård är det enda tänkbara området för en ny begravningsplats. Utbyggnaden startar med en lokal begravningsplats för Järvafältets behov och byggs därefter ut i takt med att det blir behov av främst kistgravar i norra/nordvästra Stockholm. För att skapa förutsättningar för en planerad utbyggnad bör en internationell arkitekttävling utlysas så snart området är detaljplanelagd. Första steget till detaljplan blir den startpromemoria som stadsbyggnadskontoret tar fram direkt efter sommaren.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

§14 Övriga frågor