Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-05-13

Sammanträde 2008-05-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-04-22

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser.

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (Dukas).

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Krematoriernas utsläpp mm (bordlagt ärende 08-04-22, utsändes ej)

8 Belysning på våra begravningsplatser (bordlagt ärende 08-04-22, utsändes ej)

9 Tertialrapport 1 (utsändes 2008-05-08)

10 Revisorernas årsrapport för 2007 (utsänds)

11 Förvaltningschefens information

- Lotta Backlund, chef för Stockholms stadsmuseum föredrar den antikvariska synen på nybyggnad alt ombyggnad av Skogskrematoriet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

  1. fastställa utsänd dagordning,

  2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 23 maj 2008

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 22 april 2008.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (m), Berith Öhrnberg (m), Magnus Jarnling (mp), Lilian Falkbäck (s) och Lotta Gravenius (fp).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 08-04-10 ang prövning av tvist mellan efterlevande i fråga om gravsättning av aska efter avliden (Dnr 40-458/07)

2) Meddelande från länsstyrelsen 2008-04-29 ang föryngring av tallbeståndet på Skogskyrkogården. (Dnr 33-1041/07) (utsänds)

3) Inkomna protokollsutdrag från KS/KF, läggs i nämndens mappar

Yvonne Fernell-Ingelström (m) menade med anledning av länsstyrelsens beslut ang. föryngring av tallbestånd att förvaltningen årligen borde redovisa de merkostnader som det medför för nämnden att förvalta Världsarvet Skogskyrkogården.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-05-12.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte 2008-05-13. Rådet gjorde bl a ett studiebesök till Spånga begravningsplats och provade där en handikappanpassad bänk som var utställd. Rådet bedömde bänken som bra.

§7 Krematoriernas utsläpp (Bordlagt ärende 2008-04-22)

1. godkänna redovisningen

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14

Dnr 28-1290/08.

Kyrkogårdsnämnden önskar en redovisning av förvaltningen beträffande krematoriernas gällande villkor och resultat med kommentarer av till exempel de tre senaste mätningarna av utsläpp av stoft, kväveoxid, klorväte och dioxin.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§8 Belysning på begravningsplatser (Bordlagt ärende 2008-04-22)

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-14,

Dnr 36-1289/08.

Nämnden gav vid sammanträde 2007-10-30 förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning med kommentarer, beträffande obefintlig och/eller befintlig belysning på begravningsplatserna och parkeringsplatser intill begravningsplatserna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§9 Tertialrapport 1 för kyrkogårdsnämnden 2008

1. godkänna tertialrapport 1 för år 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-08,

Dnr 21-709/08.

Kyrkogårdsnämnden visar i årets första verksamhets- och budgetuppföljning, tertialrapport 1, en ekonomi i balans med möjlighet till ett överskott på driftbudgeten på 500 tkr. Förvaltningen bedömer också att de verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige och nämnd har satt upp kommer att uppnås under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna tertialrapport 1 för år 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen.

§10 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007

1. bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-05,

Dnr 21-601/08.

Revisorerna har i skrivelse till kyrkogårdsnämnden överlämnat slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2007. I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionsarbetet rörande kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2007 till Kommunstyrelsen.

§11 Förvaltningschefens information

· Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms stadsmuseum informerade nämnden ang den kulturhistoriska konsekvensbeskrivning av den förstudie som gjorts för modernisering av Skogkrematoriet och redovisade de olika alternativen. Sammanfattningsvis delar stadsantikvarien uppfattningen från den tekniska förstudien att en nybyggnation är att föredra före en ombyggnation. Viktigt är att ha en fortsatt dialog med berörda intressenter i den fortsatta planeringen.

· Mats Larsson informerade att ett inriktningsbeslut i ärendet om modernisering av Skogskrematoriet kommer att läggas vid nämnden sammanträde 17 juni 2008.

· Mats Larsson delade ut program inför sammanträdet 17 juni 2008 då nämnden skall göra studiebesök i verksamheten. Dagen inleds med lunch vid Globenkontoret och presentation av nya hemsidan för Världsarvet Skogskyrkogården. Därefter blir det studiebesök på Spånga och Bromma kyrkogård samt den tilltänkta nya begravningsplatsen på Norra Järvafältet. Sammanträde kl 16.00 som vanligt i Globen.

· En resplan delades ut till de i nämnden som åker på SKKF-rikskonferens 26-27 maj i Motala.

· Mats Larsson informerade om de guidade visningar på Världsarvet Skogkyrkogården som börjar 25 maj. Samma dag öppnar Visitors Center med världsarvsutställning, café, besöksinformation, hjälp med söktjänsten hittagraven.stockholm.se. Under närmsta veckan kommer förvaltningen att annonsera i diverse tidningar om arrangemangen.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

§12 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. Yvonne Fernell-Ingeström m fl (m), Lotta Gravenius (fp) Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäck m fl (s) överlämnade ett ärende för beredning angående hanteringen av kistbegravningar.

(bilaga 1)

Pär Westin redogjorde muntligen om hanteringen av kistor vid kistbegravningar. Detta med anledning av att hanteringen fått stor uppmärksamhet i TV-programmet Uppdrag Granskning. Där beskrevs bland annat hur en kista utsatts för ovarsam och oetisk hantering vid gravsättning i Vännäs församling i Västerbotten. En film visar hur kistan knäcks innan graven återfylls. I programmet finns uppgifter om att motsvarande hantering förekommer även på andra håll i landet. Stockholms kyrkogårdsförvaltning nämns inte i programmet.

Förvaltningen tar bestämt avstånd från den typ av hantering som redovisas i programmet. Förvaltningen följer Brottsbalkens regler om griftefrid och Begravningslagens föreskrifter om värdighet i samband med begravning och gravsättning. Anhöriga som kontaktar förvaltningen med anledning av reportaget ska mötas med total öppenhet hur vi hanterar kistan vid kistbegravning.

Berith Öhrnberg (m) undrar hur Skogskapellet är öppet. Christer Knutås svarar att kapellet är öppet året runt. Det är mycket populärt och bokat många veckor i förväg.

Madeleine Kock (m) önskar information om kolumbarium. Roland Palm svarar att kolumbarium är ett rum med nischer för förvaring av urnor med aska efter avlidna. och har funnits sedan 1920-talet i Stockholm.. Det finns totalt fem stycken i Stockholm varav kyrkogårdsnämnden förvaltar det på Norra begravningsplatsens norra kapell. Kolumbarium är inte särskilt efterfrågat. Förvaltningen har därför inte för avsikt att bygga flera.

Magnus Jarnling (mp) hade i en skötselbroschyr från Örebro sett att utbudet var större än vad vår egen förvaltning kan erbjuda med bl a erbjudanden om tvättning och riktning av gravvårdar. Pär Westin svarar när det gäller riktning av gravvårdar prioriterar förvaltningen de ca 20 000 gravar där det ingår i skötselavtalen att gravvården riktas. Vi har inte resurser att erbjuda den tjänsten till övriga gravrättsinnehavare.

Magnus Jarnling (mp) påpekade att vissa av de blomsterbutiker utanför våra begravningsplatser ser bedrövliga ut och inte får se ut på detta vis. Pär Westinsvarar att det är stadsdelarna som äger markerna utanför våra begravningsplatser och är därmed ansvariga. Magnus Jarnling vill att förvaltningen kontaktar stadsdelarna och på det sättet försöka lösa problemet.

Magnus Jarnling (mp) undrar om problemen med kopparstölder kvarstår. Christer Knutås svarar att stölderna inte har minskat. Förvaltningen kommer att träffa länsstyrelsen inom kort för att diskutera möjligheten att byta ut all koppar med målad stålplåt och avvaktar därmed tillstånd. Christer Knutås påpekar även att begravningsplatserna varit relativt förskonade från klotter.

Lotta Gravenius (fp) undrar om tvisten i ärendet om Grindstugan. Mats Larsson svarar att ärendet kommer upp i Hyresnämnden efter sommaren.

SLUT