Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-06-17

Sammanträde 2008-06-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Lilla Kollegiesalen

Rum för gruppmöten för majoriteten finns reserverade
Rum för gruppmöten för oppositionen Läs mer...finns reserverade

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-05-13

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser.

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (Dukas).

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007 (utsänds)

(bordlagt ärende 08-05-13)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på skrivelse beträffande hanteringen vid kistbegravningar (utsänds)

9 Modernisering av Skogskrematoriet (utsänds)

10 Svar på remiss om kontaktcenter Stockholms - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad (utsänds)

11 Svar på remiss avseende förslag till gemensam IT-service för Stockholms stad (utsänds)

12 Svar på remiss om plansamråd om förslag till detaljplan för rumänsk ortodox kyrka vid Ålgrytevägen i stadsdelen Bredäng (utsänds)

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning,

 2. ordföranden och Lilian Falkbäck (s) justerar dagens protokoll den 28 juni 2008

 3. Madeleine Kock (m) är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (m) under § 14 vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 13 maj 2008.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Elisabet Stålhem (m) och Magnus Jarnling (mp).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

 1. Från Stockholms stads bostadsförmedling 2008-06-04 angående slutförd evakueringsmedverkan i fastigheten Haga 3:1 Solna Kyrkväg 2, Grindstugan (Dnr 23-737/04).

 2. Protokoll från kammarrätten 2008-05-13 ang bygglov enligt plan- och bygglagen, fråga om prövningstillstånd (Dnr 23-737/04).

 3. Beslut 2008-05-29 från länsstyrelsen i Stockholms län angående tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Skogskrematoriet i Stockholms kommun (Dnr 07-301/04) (utsänds).

 4. Inkomna protokollsutdrag från KF/KS, läggs i nämndens mappar.

Yvonne Fernell-Ingelström (m) vill att förvaltningen redovisar ärendet angående fastigheten

Haga 3:1 Solna kyrkväg 2, Grindstugan, när beslut fattats i Hyresnämnden.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-06-11.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2008-06-16. Rådet gjorde ett studiebesök till Kungsängen där man bl a tittade på mobila handikappanpassade toaletter. Därefter bjöds på sommarlunch. Handikapprådet framförde önskemål om ett möte under hösten 2008 med kyrkogårdsnämnden. Ett sådant möte planeras under hösten 2008 i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsprogram 2009.

§7 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007 (bordlagt ärende 2008-05-13)

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2007 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-05,

Dnr 21-601/2008.

Revisorerna har i skrivelse till kyrkogårdsnämnden överlämnat slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2007. I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionsarbetet rörande kyrkogårdsnämndens verksamhet 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2007 till kommunstyrelsen.

§8 Svar på skrivelse beträffande hanteringen vid kistbegravningar

 1. godkänna förvaltningens svar

 2. uppdra åt förvaltningen att under hösten 2008 tillsammans med SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) anordna ett seminarium om etikfrågor inom begravningsverksamheten.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-03,

Dnr 30-733/2008.

Kyrkogårdsnämnd har vid sammanträde den 13 maj uppdragit åt förvaltningen att skriftligt redovisa hur förvaltningen hanterar kistgravsättningar. Nämndens uppdrag gavs med anledning av det inslag i TV-programmet Uppdrag granskning som sändes första gången 2008-05-07.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna förvaltningens svar

 2. uppdra åt förvaltningen att under hösten 2008 tillsammans med SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) anordna ett seminarium om etikfrågor inom begravningsverksamheten.

Mötet ajourneras kl 16.45 – 16.55 i samband med diskussion i ärende ”Modernisering av Skogskrematoriet”.

§9 Modernisering av Skogskrematoriet

 1. den fortsatta planeringen för ett moderniserat Skogskrematorium skall utgå från alternativ nybyggnad samt

 2. bifalla förvaltningens förslag samt därutöver anföra:

”Sverige bör ligga i framkant tekniskt och miljömässigt avseende krematorieverksamhet både vad gäller kunskap och driftformer för att säkerställa minsta möjliga påverkan på luft, jord och vatten. Detta är något som förpliktar även inför framtiden. Den nya anläggningen bör innehålla senaste nytt i forskningshänseende i syfte att vara internationellt vägledande avseende arbetsmiljö och krematorieteknik för drift, buller och utsläpp samt energieffektivitet och värmeåtervinning.”

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-01,

Dnr 38-1269/2008.

I budget 2006 fick kyrkogårdsnämnden i uppdrag att under 2006 påbörja upphandling avseende upprustning av Skogskyrkogårdens krematorium med inriktning på genomförande under 2007 och 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. den fortsatta planeringen för ett moderniserat Skogskrematorium skall utgå från alternativ nybyggnad.

§10 Svar på remiss om kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholm

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-03,

Dnr 03-731/2008

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen.

§11 Svar på remiss avseende förslag till gemensam IT-service för Stockholms stad

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till kommunstyrelsen.

Magnus Jarnling (mp) och Lilian Falkbäck m fl (s) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-03,

Dnr 05-652/2008.

Kommunfullmäktige har 2007-04-16 och i Budget 2008 beslutat att Stockholms stad ska konsolidera och standardisera stadens IT-verksamhet med inriktning mot att denna verksamhet senare ska kunna läggas ut på extern entreprenad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till kommunstyrelsen.

§12 Svar på remiss om plansamråd om förslag till detaljplan för rumänsk ortodox kyrka vid Ålgrytevägen i stadsdelen Bredäng

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till stadsbyggnadskontoret som sina synpunkter på remissen

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-03,

Dnr 30-761/2008.

Kyrkogårdsförvaltningen mottog en inbjudan till plansamråd om ett förslag till en detaljplan för en rumänsk ortodox kyrka vid Ålgrytevägen i stadsdelen Bredäng.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna den till stadsbyggnadskontoret som sina synpunkter på remissen.

§13 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Månadsrapport - uppföljning av budget tom maj 2008 utdelades. Prognosen visar ett överskott på en halv miljon.

· Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Svenska kyrkans församlingsförbund inbjuder till årskongress 7 – 9 september 2008. Anmälan gjordes från intresserade.

§14 Övrigt

Elisabeth Stålhem (m) ställer frågan om hur den nya organisationen idag fungerar på Skogskyrkogården och hur den har ”satt sig”. Mats Larsson svarar att det fungerar bra. Förvaltningen har erhållit resultatet av stadens medarbetarundersökning nedbruten på respektive avdelning. Förvaltningen redovisar resultatet av enkätundersökningen på nämndens sammanträde den 16 september 2008.

Magnus Jarnling (mp) har blivit uppringd av en journalist från Expressen med anledning av att anhöriga vid kvarteret för barngravar på Skogskyrkogården blivit upprörda när de besökte sina gravar. Saker såsom nallar, blommor mm som gravarna hade smyckats med låg på fel plats och hade möjligen blåst omkring. Magnus Jarnling (mp) undrar vem som är ansvarig för detta och vad förvaltningen tänker göra åt problemet.

Pär Westin svarar att det kan vara fåglar som under häckningstid förorsakar detta. Personal plockar alltid tillbaka sakerna. I detta fall är det ingen vandalisering. Pär Westin hoppas att problemet är övergående.

Magnus Jarnling (mp) ställer frågor om Stockholms stads policy för hemsidan om bl a publicering på hemsidan av fotografier på anställda. Mats Larsson svarar att detta är helt frivilligt från anställd personal om man vill ha sitt fotografi på hemsidan. Viktigt är att strategisk ledningspersonal, bl a förvaltningschefen, telefonnummer finns tillgängligt på nätet för exempelvis presskontakter eller myndighetskontakter på icke kontorstid.

Anna Hegethorn informerar att det pågår ett förändringsarbete kring www.stockholm.se och det är fortfarande tekniska problem som kvarstår eftersom staden byter leverantör. Förvaltningen fokuserar på att man ska hitta rätt funktion och inte personer.

Magnus Jarnling (mp) undrar hur ofta det är bevakning på bl a Västberga och Brännkyrka begravningsplatser. Pär Westin svarar att vi inte har någon ronderande bevakning på våra begravningsplatser förutom vid Skogskyrkogården. I övrigt är fastigheterna larmade. Bevakning innebär stora kostnader för förvaltningen årligen.

Ordföranden tackar för dagens aktiviteter och trevlig lunch och tillönskar alla en skön sommar. Vice ordföranden och Mats Larsson tillönskar ordföranden detsamma.

Mötet avslutadesTillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.