Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-09-16

Sammanträde 2008-09-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

Bilagor till föredragningslista
Balanslista 2008-09-16.pdf (210 kb)

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-06-17

3 Anna Hegethorn informerar och visar världsarvet Skogskyrkogårdens nya hemsida

4 Anmälan av övriga frågor.

5 Inkomna protokoll och skrivelser.

6 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (dukas)

7 Information från handikapprådet (muntligt)

8 Tertialrapport 2 2008 (utsändes den 10 september)

9 Svar på remiss om skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget (utsänds)

10 Svar på remiss om kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer inklusive revidering av reglementen (utsänds)

11 Resultat av stadens medarbetarenkät (utsänds)

12 Förvaltningschefens information

- Christer Knutås informerar om det fortsatta arbetet med modernisering av Skogskrematoriet.
- Nämndens studieresa till Köpenhamn via Malmö den 22-23 oktober 2008.
- Filmvisning: Ulf von Strauss film om Skogskyrkogården, 13 oktober 2008 i Heliga Korsets kapell mellan 15.00-ca 17.00.
Muntlig redovisning av ärendet Grindstugan när beslut fattats i Hyresnämnden, Uppdrag från Yvonne Fernell-Ingelström (m).

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

 1. fastställa utsänd dagordning

 2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 26 september 2008

 3. Madeleine Kock (m) är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (m) vid dagens sammanträde och Thomas Erlandsson (fp) är tjänstgörande ersättare under §§ 1-3 för Lotta Gravenius (fp)

 4. Ordföranden Yvonne Fernell-Ingelström (m) informerade nämnden om en ny ersättare för (m) som tillträder, Åsa Ekelund.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 17 juni 2008.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (mp) Lilian Falkbäck (s) och Bo Johnsson (s).

§4 Skogskyrkogårdens nya hemsida

Anna Hegethorn presenterade och visade världsarvet Skogskyrkogårdens nya hemsida, www.skogskyrkogarden.se

§5 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från länsstyrelsen 2008-06-11 angående tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen mm till ändring av begravningsplats, plåt- och stenarbeten på Skogskyrkogården i Stockholms kommun. (Dnr 33-462/08)

2) Beslut 2008-08-19 från länsstyrelsen angående överklagande av beslut om avslag på ansökan om uppsättande av ny gravordning på gravplats. Länsstyrelsen avslår överklagandet (Dnr 46-467).

3) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige (läggs i nämndens mappar)

§6 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-09-11.

§7 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Per Westin från lokala handikapprådets möte 2008-09-15. Rådet framförde önskemål om att få träffa kyrkogårdsnämnden. Bestämdes att rådet och nämnden träffas 9 december i samband med att beslut om verksamhetsprogram 2009 tas. Rådet framförde också en önskan om att två representanter från handikapprådet medverkar på etikseminariet den 14 november.

§8 Tertialrapport 2 för 2008

 1. godkänna tertialrapport 2 för år 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. en höjd ambitionsnivå i arbetet med att minska sjukfrånvaron bland anställda. Som årsmål fastställs högst 7,5% sjukfrånvaro

 3. revidera sin aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2009 enligt bilaga 1

 4. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-11, Dnr 21-709/2008. Kyrkogårdsnämnden visar i åretsandra verksamhets- och budgetuppföljning, tertialrapport 2, en ekonomi i balans med möjlighet till ett överskott på driftbudgeten på 700 tkr. Förvaltningen bedömer också att de verksamhetsmässiga mål som kommunfullmäktige och nämnd har satt upp kommer att uppnås under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. godkänna tertialrapport 2 för år 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen

 2. besluta om en höjd ambitionsnivå i arbetet med att minska sjukfrånvaron bland anställda. Som årsmål högst 7,5% sjukfrånvaro

 3. revidera sin aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för år 2009 enligt bilaga 1

 4. förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§9 Svar på remiss om skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget

1. överlämna detta utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-20, Dnr 34-722/2008.. Det ämne som tas upp i motionen är utanför nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har därför inga synpunkter på behovet av den typ av lokal som föreslås. På stadens begravningsplatser finns i dag tillräckligt med lokaler för att täcka behovet av lokaler för så kallade borgerliga begravningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§10 Svar på remiss om kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer inklusive revidering av reglementen

 1. som svar på remissen överlämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-23, Dnr 01-823/2008. Kommunfullmäktige gav i budget för 2007 och även 2008 i uppdrag att åtgärder ska vidtas för att förkorta plan- och bygglovprocessen i staden. Kommunfullmäktiges mål är att tiden från start-PM till beslutad detaljplan på sikt ska halveras.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

 1. överlämna detta utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§11 Resultat av stadens medarbetarenkät

1. godkänna redovisningen

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-04, Dnr 15-1091/2008. Medarbetarenkäten utgör en del av stadens styrning och ledning. Syftet är att dels få svar på om de mål och ambitioner kommunfullmäktige lagt fast på medarbetarområdet når fram till alla medarbetare, dels att få värdefullt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§12 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Christer Knutås informerade nämnden om det fortsatta arbetet med modernisering av Skogskrematoriet. Magnus Jarnling (mp) framförde frågan om representation från nämnden i referensgruppen för att kunna följa arbetet mer löpande. Vidare att ”världsarvsrepresentant” bör finnas med i referensgruppen. Nämndens eventuella deltagande i referensgrupp kommer att diskuteras i presidiet. Förvaltningen planerar att vid nämndens sammanträde 9 december 2008 förelägga nämnden ett s k genomförandeärende som sedan skall vidare till kommunstyrelsen för beslut.

· Anmälan till nämndens studieresa till Köpenhamn via Malmö 22-23 oktober 2008 görs senaste fredagen den 20 september till Ewa Dahl.

· Samtliga i nämnden inbjöds till förhandsvisning av Ulf von Strauss film om Skogkyrkogården i Heliga Korsets kapell 13 oktober 2008 mellan kl 15.00-16.30. Det går inte att komma senare än kl 15.00 då blir man inte insläppt. Ingen förhandsanmälan nödvändig.

· Redovisades ärendet om den sk Grindstugan. Hyresgästerna har flyttat från fastigheten. De har också ersatts för kostnader som uppkommit i samband med isolering av vind. Ärendet är därmed avslutat. Förvaltningen planerar nu att bygga om fastigheten till en handikappanpassad kundmottagning.

· Anmälan till SKKF och nämndens gemensamma etikseminarium 14 november 2008 tas upp på nämndens sammanträde 28 oktober.

§13 Övrigt

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. godkänna informationen.

Magnus Jarnling (mp) tog upp frågan om kyrkogårdsförvaltningens behov av nyrekrytering inför framtiden med anledning av kommande pensionsavgångar. Förvaltningen svarar att behov finns att nyrekrytera och förvaltningen har en pågående diskussion särskilt avseende anställningar av tjänstemän med specialkompetens till huvudkontoret. Förvaltningen överväger också att köpa vissa konsulttjänster på marknaden.

Magnus Jarnling (mp) framförde synpunkten att det är viktigt med utbildning för förtroendevalda. En möjlighet är deltagande på studieresor men också genom att förvaltningen ordnar miniseminarier för att öka kompetensen. Viktigt är också att förvaltningen i tidigt skede delger nämnden i tid den information om de utbildningar som kan erbjudas.

Lilian Falkbäck (s) har via telefonsamtal fått klagomål om att skyltningen på Strandkyrkogården är dålig exempelvis svårt att hitta till minneslunden samt att det är skräpigt på Skogkyrkogården. Pär Westin håller med om att skyltningen på Strandkyrkogården för närvarande inte är bra men att detta kommer att åtgärdas. Förvaltningen anser att Skogkyrkogården är mycket välskött. Eventuell nedskräpning kan möjligen ha gällt något enstaka kvarter vid ett specifikt tillfälle.

Lilian Falkbäck (s) hade fått frågan om man vill bli begravd inom Högalidskyrkan vart vänder man sig då . Pär Westin svarar att man kontaktar Högalids församling.

Bo Johnsson (s) frågade om förvaltningen registrerar begravningar på andra begravningsplatser än på stadens egna platser. Pär Westin svarar att vi inte registrerar det utan varje begravningshuvudman ska föra egen gravbok.