Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-10-28

Sammanträde 2008-10-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositio Läs mer...nen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-09-16

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Anna Hegethorn informerar om resultatet av USK undersökning "Kyrkogårdsförvaltningen; Den guidade visningen och Visitors Center. Besökarnas upplevelse av världsarvet Skogskyrkogården ".

8 Svar på remiss av motion om förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet) utsänds

9 Svar på fråga beträffande stadens organistorganisation (utsänds)

10 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (utsänds)

10 A Upphandling av bevattningsanläggning SEKRETESS. Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

11 Förvaltningschefens information

- Information om dagsläget angående multietnisk begravningsplats på Norra Järva.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (189 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

  1. fastställa utsänd dagordning,

  2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 11 november 2008,

  3. Madeleine Kock (m) är tjänstgörande ersättare för Berith Öhrnberg (m) under §§ 1-7 och från § 8 är Åsa Ekelund (m) tjänstgörande ersättare för Berith Öhrnberg (m) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 26 september 2008.

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2008-09-08 ang överklagande av kyrkogårdsförvaltningens beslut om gravsättning enl 7 kap 22 § begravningslagen. Länsstyrelsen avslår överklagandet (Dnr 40-885/08)

2) Beslut från Länsstyrelsen 2008-09-09 ang prövning av tvist i fråga om gravsättning av stoft efter avliden. (Dnr 40-1195/08)

3) Beslut från Länsstyrelsen 2008-09-11 ang prövning av tvist i fråga om gravsättning av aska efter avliden (Dnr 40-112/08)

4) Beslut från Länsstyrelsen 2008-09-12 ang överklagande av beslut om att inte tillmötesgå begäran om medverkan vid spridning av aska efter avliden i minneslunden vid Skogskyrkogården. Länsstyrelsen avslår överklagandet. (Dnr 48-304/08).

5) Dom från Länsrätten 2008-09-29 ang gravsättning av aska efter avliden. Länsrätten avslår överklagandet. (Dnr 40-1186/08)

6) Tjänsteresa till Argentina (Dnr 17-1225/08)

7) Frysförvaring av stoft efter avliden (Dnr 40-1337/08)

8) Protokollsutdrag från KF/KS

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2008-10-16.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2008-10-27.

§7 Anna Hegethorn informerar om resultatet av USK undersökning

1. godkänna informationen.

Ärendet

Anna Hegethorn redovisade undersökning om besökarnas upplevelser av världsarvet Skogskyrkogården och Visitors Center från Utrednings- och statistikkontoret (USK). Slutrapporten från USK utdelades till nämnden.

§8 Svar på remiss av motion om förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet)

  1. överlämna detta utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

  2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-16, Dnr 01-1133/08.

Stockholms kyrkogårdsnämnd svarar för begravningsverksamheten för stadens invånare. De förslag som tas upp i motionen ligger utanför nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har därför inga direkta synpunkter på de förslag som presenteras i remissen. Däremot tillför förvaltningen i ärendet uppdraget från KF att planera för en ny begravningsplats i Norra Järva.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

  1. överlämna detta utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen

  2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

§9 Svar på fråga beträffande stadens organistorganisation

1. bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-16,

Dnr 30-1277/08. Kyrkogårdsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av organisternas medverkan vid begravningsceremonier. Uppdraget innebar att beskriva verksamhetens omfattning och kostnader samt att redovisa vilka alternativ som står till buds för allmänheten om staden inte längre skulle tillhandahålla musik vid begravningsceremonier.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§10 Begäran om rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

1. godkänna förslag till rättegångsfullmakt för de jurister som ska företräda Stockholms stad inom kyrkogårdsnämndens ansvarsområde.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-08,

Dnr 01-1180/08. Stadsledningskontorets juridiska avdelning har uppdraget att företräda kommunen vid rättegångar. Begäran föranleds med anledning av att personella förändringar har skett inom stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslag till rättegångsfullmakt för de jurister som ska företräda Stockholms stad inom kyrkogårdsnämndens ansvarsområde.

§10 A Upphandling av bevattningsanläggning (Sekretess)

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-15,

Dnr 23-1139/08. I underlag för budget 2008 samt inriktning för åren 2009 och 2010 beslutade nämnden att inom ramen för investeringsplanen modernisera och bygga om bevattningsanläggningen på Norra begravningsplatsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

  1. ge BEVA Bevattningsteknik AB uppdraget att leverera materiel samt att installera pumpbrunnar och automatiksystem på Norra begravningsplatsen till en kostnad av 2231448 kronor exkl mervärdesskatt

  2. omedelbart justera ärendet.

§11 Förvaltningschefens information

1. godkänna informationen

· Mats Larsson vidarebefordrade en inbjudan att närvara på lördag 1 november vid återinvigningen av Sankt Jacobs kyrkogård. Madeleine Kock åtog sig uppdraget.

· Mats Larsson informerade att på Alla Helgons Dag sänder SVT filmen av Ulf von Strauss om Skogkyrkogården.

· En separat kallelse inför nämndens sammanträde 9 december kommer att skickas ut. Handikapprådet kommer att träffa nämnden i samband med sammanträdet.

· Anmälan att närvara vid SSIB-konferens den 17 november görs senast 30 oktober till Ewa Dahl.

· Roland Palm informerade om den multietniska begravningsplatsen på Norra Järva. Stadsbyggnadskontoret förbereder ett start PM till stadsbyggnadsnämnden i november. Fortsatt detaljplanering ska innefatta en arkitekttävling.

· Anna Hegethorn, informerade nämnden om de förberedelser som gjorts inför Allhelgonahelgen. Vi bjuder på konserter, öppnar upp kapellen för ljuständning. Alla kapellen kommer att vara öppna mellan kl 12.00 – 20.00. Vi erbjuder hjälp att söka efter gravsatta med söktjänsten www.hittagraven.se och bemannar alla de begravningsplatser förvaltningen ansvarar för. Vi har gått ut med ett antal pressmeddelande och vi finns med på Stockholms stads första sida, www.stockholm.se. Där hittar man enkelt all information kring Alla Helgons Dag.

· Christer Knutås informerade att en publik återinvigning av sortiväggen i Heliga Korsets kapell sker på lördag 1 november ca kl 15.55. Väggen återinvigs av nämndens ordförande Yvonne Fernell-Ingelström.

§12 Övrigt

Förelåg inga frågor.

Tillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.