Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-04-14

Sammanträde 2009-04-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-02-10

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Bordlagt ärende 2009-02-10

Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning
(utsänds endast till KN)

8 Underlag för budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 (utsänds)

10 Muntlig information om dagsläget i projektet nytt Skogskrematorie (Christer Knutås)

11 Förvaltningschefens information:

* Nämndens Osloresa 15-16 juni,
* Anmälan till SKKF:s rikskonferens 11-12 maj
* Inbjudan invigning av Sikhernas minnesplats 15 april
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (189 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 27 april 2009.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 10 februari 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Madeleine Kock (M).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

2. ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid nästa nämnd med en föredragning om lagar och regler kring de frågor som tas upp i inkommen skrivelse med begäran om gravsättning (Dnr 40-1186).

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2009-02-04 ang tillstånd enl 4 kap lagen om kulturminnen mm till skyltning inom Skogskyrkogården (Dnr 30-1603/08)

2) Inkommen skrivelse med begäran om gravsättning från M Mickelin (Dnr 40-1186).

3) Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-04-01.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2009-04-14. Rådet ställer sig bakom förvaltningens förslag till budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012.

§7 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (bordlagt 090210)

1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 3 till förvaltningschefen

2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga 3 till annan anställd

3. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2006-02-14.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-03,

Dnr 04-13/2009.

I syfte att tydliggöra ansvar och skapa tydligare och effektivare rutiner kring förvaltningens beslutsärenden har förvaltningen sett över gällande delegationsförteckning. Vissa förtydliganden har gjorts och strukturen är anpassad till gällande organisation.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 3 till förvaltningschefen

2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga 3 till annan anställd

3. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2006-02-14

§8 Underlag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012

1. godkänna förslag till underlag till budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-03-24,

Dnr 21-362/2009.

I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån Vision 2030 – ”ett Stockholm i världsklass”.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslag till underlag till budget för 2010 med inriktning för 2011 och 2012 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. begära paragrafen omedelbart justerad.

§9 Policy för miljöeffektiva och trafiksäkra resor i tjänsten

1. godkänna föreliggande policy för miljöeffektiva och trafiksäkra resor i tjänsten.

Särskilt uttalande från Yvonne Fernell-Ingelström (M) m.fl. och Lotta Gravenius (FP)

”Kyrkogårdsnämnden instämmer till fullo i de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet. Nämnden bidrar fortlöpande till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att fortsätta satsningarna på energieffektiviseringar och miljöanpassningar av verksamheten. Utöver dessa satsningar är det dock angeläget att vi själva som förvaltning och nämnd anpassar vårt förhållningssätt i stort för att ytterligare bidra till en långsiktigt hållbar miljö. Den nu föreliggande resepolicyn, som har utarbetats, utgör ett av många andra sätt att bidra till kommunens systematiska miljöarbete”.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-02-09,

Dnr 07-397/09.

I enlighet med stadens miljöprogram och trafiksäkerhetsprogram samt i linje med det systematiska arbetsmiljöarbetet, har förvaltningen tagit fram en policy för miljöanpassade och trafiksäkra resor i tjänsten. Policyn gäller både för nämndens anställda och förtroendevalda.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande policy för miljöeffektiva och trafiksäkra resor i tjänsten.

§10 Muntlig information om dagsläget i projektet nytt Skogskrematorium.

Christer Knutås informerade om det aktuella läget i projektet. Prekvalificering till pågående arkitekttävling pågår och rönt stort internationellt intresse. För närvarande pågår arbetet med att fastställa program för projektet där bland annat kyrkogårdsnämndens olika beslut och ställningstagande lyfts fram. Den 15 april hålls ett viktigt informationsmöte med representanter från länsstyrelse, Stockholms stadsmuseum, stadsbyggnadskontoret, rådet till skydd för Stockholms skönhet och ICOMOS. Angeläget att det skyndsamt kan fattas beslut om finansiering av projektet i Kommunfullmäktige.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

§11 Förvaltningschefens information.

Mats Larsson informerade översiktligt om nämndens planerade resa till Oslo i juni. Detaljerad information kommer att ges vid nästa sammanträde.

Anmälningar till SKKF:s rikskonferens i Stockholm den 11-12 maj togs upp.

Informerades om inbjudan från Svenska indiers förbund om invigning av minnesplats på Strandkyrkogården den 15 april.

Anna Hegethorn informerade om planerade säsongstarten för guidade visningar av världsarvet Skogskyrkogården. Nytt i år är bland annat en mindre upprustning av Visitors Center. Vidare kommer guidade visningar på engelska att utökas. Dessutom kommer en guidad visning att ingå i det s k ”Stockholmskortet”. Det planeras också för särskilda aktiviteter på FN-dagen den 24 oktober.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

§12 Övrigt

Madeleine Kock (M) frågade om förvaltningens uppfattning med anledning av SvT:s program ”Uppdrag Granskning” och dess uppföljning av ”kistkrossning” i Vännäs församling, Luleå stift som sändes förra veckan.

Mats Larsson och Pär Westin kommenterade programmet att inget nytt framkommit som berör Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Förvaltningen har redovisat sina rutiner för återfyllning av gravar i särskilt ärende till nämnden vid dess junisammanträde 2008. Vidare finns arbetsrutinerna beskrivna på den externa webbsidan www.stockholm.se. Våra arbetsrutiner skiljer sig från exempelvis Lunds stift som kritiserades av ärkebiskopen i programmet.

Magnus Jarnling (MP) uppmanade nämndens ledamöter att om möjligt närvara vid kistgravsättningar där anhöriga ej medverkar.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.