Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-05-12

Sammanträde 2009-05-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-04-14

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Tertialrapport 1 2009 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

8 Utseende av firmatecknare (utsänds)

9 Förslag till Sigurd Lewerentz trappa (utsänds)

10 Förvaltningschefens information:

* Föredragning om lagar och regler kring de frågor som tas upp i inkommen skrivelse med begäran om gravsättning (Dnr 40-1186/07)
* Aktuell händelse vid Bromma kyrka
* Begravningsutredningen
* Nämndens studiebesök i Oslo
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (191 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

  1. fastställa utsänd dagordning,

  2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 25 maj 2009.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 14 april 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP), Elisabet Stålhem (M) och Lilian Falkbäck (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Dom från länsrätten 2009-04-03 angående överklagat beslut om gravsättning. Länsrätten avslår överklagandet. (Dnr 40-885/08)

2) Anmälan av protokollsutdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen (läggs i nämndens mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-04-29.

§6 Information från nämndens handikappråd

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2009-05-11. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Skogskyrkogården där förvaltningen bl a visade var de nya skyltarna skall stå. Vid Strandkyrkogården visades den nya handikappanpassade toaletten. Rådet var nöjda med dessa åtgärder. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla på dagens sammanträde.

§7 Tertialrapport 1 2009 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna Tertialrapport 1 för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

  2. begära en omslutningsförändring med 0,5 Mkr som avser övertagande av driften av Katolska församlingens kyrkogård vid Norra begravningsplatsen

  3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-30,

Dnr 21-534/09.

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen redogöra för verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 1 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden samt aktiviteter kommer att uppnås och genomföras under året.Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat. Ett avtal med Katolska församlingen om driften av Katolska begravningsplatsen vid Norra begravningsplatsenmedför dock att nämnden begär en omslutningsförändring med 0,5 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

  1. godkänna tertialrapport 1 för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

  2. begära en omslutningsförändrig med 0,5 Mkr som avser övertagande av driften av Katolska församlingens kyrkogård vid Norra begravningsplatsen

  3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Utseende av firmatecknare

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. utse förvaltningschefen att teckna kyrkogårdsförvaltningens firma.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-08,

Dnr 30-530/09.

I samband med ett försäkringsärende har ställts krav på att förvaltningen redovisar beslut som redogör för vem som har befogenhet att teckna förvaltningens firma.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. utse förvaltningschefen att teckna kyrkogårdsförvaltningens firma.

§9 Förslag till Sigurd Lewerentz trappa

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. hemställa hos kommunstyrelsen om att uppkalla trappan till ”Almhöjden” på Skogskyrkogården till Sigurd Lewerentz trappa.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-04-08,

Dnr 30-529/09.

Nämnden har 2009-02-10 gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att uppkalla trappan till ”Almhöjden” på Skogskyrkogården till Sigurd Lewerentz trappa.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. hemställa hos kommunstyrelsen om att uppkalla trappan till ”Almhöjden” på Skogskyrkogården till Sigurd Lewerentz trappa.

§10 Förvaltningschefens information

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Lindqvist, förvaltningens nya miljösamordnare presenterades för nämnden. Mats presenterade därefter den Miljöutredning som gjorts på Råcksta krematorium och begravningsplats.

· Nämnden hade vid sammanträde 2009-04-14 gett förvaltningen i uppdrag att redovisa de lagar och regler som gäller kring gravsättning av aska efter avliden. Detta med anledning av en inkommen skrivelse med Dnr 40-1186/07. Mats Larsson delade ut ett skriftligt svar till nämnden .

· Carin Björnvall redogjorde om den tragiska händelsen vid Bromma kyrkogård. Den text som finns på förvaltningens hemsida i form av frågor och svar utdelades. Mats Larsson informerade om att förvaltningen den 13 maj kommer att träffa begravningsbyråbranschen för att dra lärdom av det inträffade och tillsammans se över rutiner.

· Mats Larsson informerade kortfattat om Begravningsutredningens arbete där han företräder Stockholms kyrkogårdsförvaltning som sakkunnig. Utredningen arbetar bl a med att utreda tillsynsfunktionen enligt begravningslagen, frågor om variationer i begravningsavgifterna, nya begrepp inom begravningsverksamheten och frågor kring andra begravningsmetoder/begängelseskick. Utredningen ska vara klar med sitt arbete i september 2009.

· Mats Larsson informerade nämnden om studieresan till Oslo. Nämndens junisammanträde flyttas från 16 juni till 15 juni och kommer att hållas i anslutning till studieresan. Ett program för resan kommer att skickas ut i god tid till nämnden. Flygbiljetter och biljetter till Arlanda Express skickas hem till samtliga deltagare cirka en vecka innan avresa.

· Anna Hegethorn hälsade nämnden välkomna på en förhandstitt av ett uppfräschat Visitors Center/Tallumpaviljong fredagen den 29 maj kl 11-16. Som vanligt öppnar Visitors Center/Tallumpaviljonen upp för allmänheten på Mors Dag 31 maj.

Därefter begärdes ajournering. Mötet ajournerades mellan kl 16.55-17.00.

§11 Övrigt

Ärende för beredning

Med anledning av händelsen på Bromma kyrkogård under april 2009 ger nämnden förvaltningen i uppdrag att snarast och skriftligen komma med förslag på lämpliga åtgärder såväl säkerhetsmässiga, praktiska som etiska för att säkerställa att kontrollen över såväl lokal som verksamhet upprätthålls. Huvudmannaskapsfrågan för samtliga liknande lokaler bör klaras ut på ett tydligt sätt.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att


1. ge förvaltningen i uppdrag att snarast och skriftligen komma med förslag på lämpliga åtgärder såväl säkerhetsmässiga, praktiska som etiska för att säkerställa, att kontrollera över såväl lokal som verksamhet upprätthålls. Huvudmannaskapsfrågan för samtliga liknande lokaler bör klaras ut på ett tydligt sätt.

Elisabet Stålhem (M) ställde frågan om varför representanter för Sveriges begravningsbyråbransch inte ingår Begravningsrådet. Mats Larsson svarar att frågan ägs av Svenska kyrkans Församlingsförbund , SKKF och Svenska kyrkan i Uppsala .

Magnus Jarnling (MP) efterlyste utlovad promemoria för planläggning av ny begravningsplats i Järva friområde. Promemorian utdelas till nämndens nästa sammanträde 15 juni.

Magnus Jarnling (MP) efterfrågade på vilket vis kyrkogårdsnämndens synpunkter tas tillvara i det fortsatta arbetet med ny begravningsplats på Järva. Mats Larsson svarade att tävlingsprogrammet för den planerade arkitekttävlingen skall passera Kyrkogårdsnämnden för ställningstagande. Efter arkitekttävlingen skall en detaljplan för området fastställas vilket också innebär ett politiskt ställningstagande för stadsbyggnadsnämnden.

Magnus Jarnling (MP) informerade att han hade hört att ny begravningsplats ska anläggas i Järfälla kommun, ca 1000 m från förvaltningens planerade begravningsplats. Karin Söderling kontaktar Järfälla kommun och berörd församling för ett besked.

Lilian Falkbäck (S) framförde önskemål om ett studiebesök på Täby begravningsplats under hösten för nämnden.

Mats Larsson svarar att nämnden i första hand besöker stadens egna begravningsplatser. En enkät kommer att göras om vilka begravningsplatser som har besökts.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.