Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-06-15

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Tertialrapport 2 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

8 Svar på remiss om program för utvecklingen i Söderort (utsänds)

9 Svar på remiss om grön IT-strategi för Stockholms stad (utsänds)

10 Program för arkitekttävling för ny begravningsplats vid Järva friområde (SEKRETESS)

11 Förvaltningschefens information:

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (183 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 28 september 2009.

3. Ellinor Rydén-Palm (S) är tjänstgörande ersättare för Lilian Falkbäck (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 15 juni 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (M) Svante Haggren (S) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2009-06-26 ang prövning av tvist mellan efterlevande om graväsättning av aska efter avliden (Dnr 40-1069/08)

2) Protokoll från regeringsrätt 2009-07-06 fråga om prövningstillstånd om tillämpning av begravningslagen, fråga om prövningstillstånd. Beslut: regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står fast. (Dnr 30-1281/07)

3) Beslut från länsstyrelsen 2009-08-14 om tillstånd enl 4 kap lagen om kulturminnen mm till att anlägga en askgravplats/askgravlund på Norra begravningsplatsen, Solna kommun. (Dnr 31-512/09).

4) Serviceavtal mellan kyrkogårdsförvaltningen och serviceförvaltningen avseende ekonomiadministrativa tjänster.

5) Inkommen skrivelse från Per-Ola Larsson. (Dnr 30-864/09) (utsänds)

6) Inkomna protokollsutdrag från kommunfullmäktige (läggs i KN:s mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-09-03.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2009-09-14. Rådet hade granskat tertialrapport 2. Rådet ansåg att målformuleringen ”förvaltningens personal skall vara välutbildad” och även ska innefatta kunskaper om funktionshindrades situation. Rådet hade vid sitt möte besökt Sandsborgs kyrkogård där man inspekterat bänkar och trappor.

Rådet framförde önskemål om att få träffa kyrkogårdsnämnden. Bestämdes att rådet och nämnden träffas den 15 december i samband med att beslut om verksamhetsprogram för 2010. Nämnden framförde önskemål om att få rådets s k ”åtgärdslista” utskickad till sammanträdet den 15 december.

§7 Tertialrapport 2 för Kyrkogårdsnämnden 2009

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna Tertialrapport 2 för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-27,

Dnr 21-534/2009.

Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 2 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott om 0,5 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna Tertialrapport 2 för 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Svar på remiss om program för utvecklingen i Söderort

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-14,

Dnr 01-586/2009.

Kyrkogårdsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss om ”program för utvecklingen av Söderort”.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad

§9 Svar på remiss om grön IT-strategi för Stockholms stad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-14,

Dnr 07-863/2009.

Kyrkogårdsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss med förslag till grön IT-strategi för Stockholms stad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Program för arkitekttävling för ny begravningsplats vid Järva friområde (Sekretess)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens utkast till program för arkitekttävling för ny begravningsplats vid Järva friområde.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-08-17,

Dnr 30-875/2009.

För att möta behovet av gravplatser i norra och västra Stockholm pågår en planering för en ny begravningsplats vid Järva friområde. Ett 42 ha stort område ska omfattas av en allmän arkitekttävling med ambitionen att vinnande koncept ska utgöra grund för en anläggning i världsklass.

Karin Söderling redogjorde och informerade nämnden muntligt i ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens utkast till program för arkitekttävling för ny begravningsplats vid Järva friområde.

Särskilt uttalande lämnades av Yvonne Fernell-Ingelström (M) m.fl och Lotta Gravenius (FP) enligt följande:

”Kyrkogårdsnämnden föreslår följande ledord, som särskilt betydelsefulla för den arkitekttävling, som nu utlyses för den nya begravningsplatsen på Järva friområde.

Den nya gravplatsen är något otydlig och skulle vinna på att förtydligas. Natur, miljö och kultur bör användas som utgångspunkt där varsamhet om miljön är central. Historia – nutid – framtid skall kunna samspela liksom integrationsaspekter avseende gravskick

och traditioner. Området bör utgöra en viktig mötesplats för såväl sörjande som övriga boende.

Utmaningen ligger i att försöka hitta en motvikt till vår storstadsmiljö i ett växande Stockholm där man kan erbjuda rymd, frihet och rofylldhet och ge möjlighet till eftertanke”.

Särskilt uttalande lämnades därutöver av Lotta Gravenius m fl (FP) enligt följande:

” Det är med glädje vi ser att arbetet med den nya begravningsplatsen är på gång på riktigt efter så många år av diskussioner. På många av Stockholms övriga begravningsplatser och kyrkogårdar finns kvarter för olika trosinriktningar, vilket vi från FP självklart respekterar och tycker är bra. Vi vill dock framhålla att Stockholm som en föregångskommun i Sverige när det gäller integration och mycket annat borde ha åtminstone en begravningsplats där regeln ” icke jude eller grek” gäller. Vi önskar alltså inga särskilda kvarter, utan där val av plats för kista eller urna får avgöras av i vilken typ av natur vi vill vila. Vi borde kunna vila sida vid sida efter döden, precis som vi bor grannar med varandra i livet”.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om att nämnden kommer att ha sitt sammanträde den 27 oktober på Norra Begravningsplatsen. Tillsammans med SKKF planerar förvaltningen att från kl. 13 ha en del jubileumsaktiviteter med anledning av att Stockholms första krematorium invigdes för 100 år sedan. Särskild inbjudan kommer.

· Begravningsutredningen kommer att överlämna sitt förslag till kulturministern den 1 oktober. Därefter skickas förslaget ut på remiss bl a till Stockholm stad och kyrkogårdsnämnden.

· Under sommaren genomfördes på Råcksta begravningsplats den största muslimska begravningen någonsin i Stockholm med anledning av den tragiska branden i Rinkeby med sju dödsoffer. Mellan 1500-2000 deltagare slöt upp vid begravningen.

· Förundersökningen kring händelsen vid Bromma kyrka under våren är nedlagd men också sekretessbelagd. Förvaltningen har tillskrivit polisens jurister och begärt att sekretessen hävs för att kunna få information om det faktiska händelseförloppet.

· Kistsänkning utan deltagande av anhöriga sker bland annat den 17 september 07.00 på Skogskyrkogården kv 25 och 26 för den i nämnden som vill närvara.

§12 Övrigt

Ärende för beredning

På förekommen anledning finns skäl att särskilt se över rutinerna för handläggning av förlängning av gravrätt i syfte att förhindra att misstag sker i samband med brevväxling mellan gravrättsinnehavare och förvaltning.

Då man i samband med handläggning ej alltid kontrollerar personnummer på ursprunglig gravrättsinnehavare i samband med förlängning av gravrätter finns uppenbar risk för förväxlingar och missförstånd, som kan vara känsliga. Handläggningen måste vara tillförlitlig då den kan få vittgående konsekvenser för såväl den avlidne som för den rätta gravrättsinnehavaren om fel och misstag begås.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. förvaltningen får i uppdrag att särskilt se över rutinerna och skyndsamt återkomma till nämnden med information och vidtagna åtgärder.

Med anledning av att Yvonne Fernell-Ingelström (M) fått ett brev från en kund om gravskötsel ställdes frågan om förvaltningens rutiner när det gäller sk ”vanvårdade gravar” Pär Westin svarar att förvaltningen gör ett stort antal besiktningar varje år av gravar. Gravarna som inspekteras är de som inte har skötselavtal. Det alltid är trädgårdsmästaren som inspekterar och fotograferar och gör en bedömning vid varje grav. Kunden informeras via brev och har därefter 1 år på sig att iordningställa graven.

Yvonne Fernell-Ingelström (M) ställde frågan om hur förvaltningen handskas med olika symboler/runor som kan verka stötande på begravningsplatser. Pär Westin svarar att man alltid får lämna in ansökan/ritning på gravvården till förvaltningen. Därefter görs en bedömning av förvaltningens arkitekter. Är man inte nöjd med förvaltningens beslut kan man överklaga till Länsstyrelsen.

Svante Haggren (S) ställde frågan om förvaltningen planerar att bygga en ny större ugn för kremation av avlidna med extrem övervikt. i samband med byggandet av nytt Skogskrematorium och om även andra församlingar kan utnyttja ugnen? Mats Larsson svarade att en sådan större ugn planeras att byggas och att andra församlingar kan nyttja ugnen mot ersättning.

Magnus Jarnling (MP) och Berith Öhrnberg (M) tackade för en mycket bra genomförd NFFK-kongress i Göteborg. Magnus Jarnling (MP) framförde även att det är viktigt att någon form av samordning sker inför kongresser mellan partierna så att alla tilldelade platser kan utnyttjas.

Magnus Jarnling (MP) undrade hur förvaltningen i fortsättningen kommer att bygga och utforma askgravplatser. De tre askgravplatser som byggts på Skogskyrkogården anser han utseendemässigt inte är så lyckade och tycker därför att förvaltningen i fortsättningen ska hitta andra lösningar och inte bygga fler askgravplatser enligt samma koncept. Magnus Jarnling refererade till NFKK:s kongress i Göteborg och studiebesöket på Göteborgs kyrkogårdar där bland annat nyanlagda askgravlundar visades. Mats Larsson svarade att på Skogskyrkogården kommer det inte bli en fjärde askgravplats i anslutning till de tre. På Norra begravningsplatsen planeras nu en askgravlund efter ett helt annat koncept.

Magnus Jarnling (MP) ställde frågor om eventuella lokalförändringar. Mats Larsson svarar att förvaltningen har sagt upp ena delen av administrationslokalen på Arenavägen 41, 13 tr med utträde hösten 2010. Vidare att Grindstugan på Norra begravningsplatsen kommer att fungera som såväl kundmottagning/expedition som arbetsplats för administrativ personal från hösten 2009. Förvaltningen ser även över organisationen vid Brännkyrka kyrkogård där det kan bli aktuellt att säga upp lokalen. Personalen kommer då att flytta till Västberga begravningsplats.

SLUT