Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2009-10-27

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Komplettering av svar på skrivelse beträffande stadens organistorganisation (återremitterat ärende 2008-09-12) (utsänds)

8 Verksamhetsplan för kyrkogårdsnämnden 2010 (utsänds)

9 Uppföljning av säkerhetsåtgärder med anledning av händelse vid Bromma kyrka (utsänds)

10 Sekretess. Upphandling av markskötsel på Brännkyrka kyrkogård (utsändes endast till nämndens ledamöter)

11 Förslag till sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2010 (utsänds)

12 Förvaltningschefens information:

- Arkitekttävling nytt krematorie på Skohgskyrkogården.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 23 december 2009.

3. Thomas Erlandsson (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 27 oktober 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP) och Lilian Falkbäck (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Inkom 2009-10-19 från Diskrimineringsombudsmannen om yttrande avseende anmälan o könsdiskriminering vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning (Dnr 13-1123/09) (utsänds)

2) Svar på inspektion till Arbetsmiljöverket med anledning av inträffad arbetsplatsolycka vid Råcksta begravningsplats (Dnr 19-1114/09) (utsänds)

3) Från länsstyrelsen 2009-11-17 angående tvist mellan efterlevande om gravsättning (Dnr 40-46/09)

4) Från KF/KS kansli angående regler för ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (utsänds)

5) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS kansli (läggs i nämndens mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2009-12-03.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2009-12-15. Angående verksamhetsprogram för 2010 framförde rådet önskan om att förvaltningen förtydligar betydelsen av ”tillgängligheten” på våra begravningsplatser för personer med funktionsnedsättning. I övrigt hade rådet inga synpunkter på dagens ärenden.

Antecknades till protokollet att handikapprådet och nämnden därutöver haft sitt årliga dialogmöte 2009-12-15.

§7 Komplettering av svar på skrivelse beträffande stadens organistorganisation (återremitterat 2008-12-08)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-24,

Dnr 30-1277/2008.

Vid nämndsammanträdet i oktober 2008 redovisade förvaltningen i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-16 uppdraget. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sammanträdet att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde 2008-12-09. Nämnden beslutade vid detta sammanträde att återremittera ärendet för svar på kompletterande frågor.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§8 Verksamhetsplan för kyrkogårdsnämnden år 2010

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. godkänna förslag till ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

3. om omslutningsförändringar om 5,0 Mkr

4. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-03,

Dnr 21-1313/2009.

Kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsplan 2010 utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten och de mål, indikatorer och aktiviteter som fastslagits där.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. godkänna förslag till ersättning till församlingar som förvaltar allmänna och enskilda begravningsplatser

3. om omslutningsförändringar om 5,0 Mkr

4. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Magnus Jarnling (MP) enligt följande:

”Stockholms begravningsavgift, som sänkts från 9 till 7 öre, finansierar förutom begravningsverksamheten även kostnader för organister och de kostnader som följer av UNESCO:s världsarvsbestämmelser för Skogskyrkogården. Miljöpartiet är bekymrat över hur det viktiga underhållsbehovet kan tillgodoses inom budgetramen. Stockholms stads och läns ökade invånarantal medför en ökande trafik med buller kring begravningsplatserna. Under år 2010 bör bullermätningar göras och åtgärder för att minska bullret utredas kring världsarvet Skogskyrkogården”.

§9 Uppföljning av åtgärder med anledning av händelse vid Bromma kyrka

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-22,

Dnr 48-583/2009.

Förvaltningen återkommer i detta ärende med en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att öka säkerheten vid hantering av kistor med stoft.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§10 Upphandling av markskötsel på Brännkyrka kyrkogård (

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. upphandla driften av Brännkyrka kyrkogård på entreprenad samt att godkänna förfrågningsunderlaget.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-11-23,

Dnr 23-1318/2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. upphandla driften av Brännkyrka kyrkogård på entreprenad samt att godkänna förfrågningsunderlaget.

Magnus Jarnling (MP) deltar inte i beslutet.

§11 Förslag till sammanträdestider 2010 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för 2010 med ändringen

av sammanträdestiden den 15 juni 2010 som flyttas till den 14 juni 2010.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-12-02,

Dnr 03-1352/2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2010.

§12 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Carin Björnvall redovisade årets medarbetarenkät. Ett mer detaljerat resultat kommer att presenteras i ett tjänsteutlåtande till nämnden i april 2010.

· Christer Knutås presenterade en genomförande- och tidplan för projektet Skogskrematoriet II.

· Mats Larsson delade ut pressmeddelande inför prisceremoni i arkitekttävlingen om nytt Skogskrematorium. Vinnaren presenteras av borgarrådet Joakim Larsson och stadsarkitekt Per Kallstenius i en prisceremoni som äger rum utomhus på Skogskyrkogården i tävlingsområdet, fredagen den18 december kl 10.00. Nämnden hälsades välkomna att delta.

§13 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Magnus Jarnling (MP) och Thomas Erlandsson (FP) tackade förvaltningen för en väl genomförd kvalitetsmässa i Göteborg.

Lilian Falkbäck (S) önskar en uppföljning av öppettiderna i våra kapell. Mats Larsson svarar att det kommer att redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelsen för 2010.

Hilda Hallander (MP) som avgår i kyrkogårdsnämnden avtackades med blommor.

Ordföranden avslutade mötet och önskade nämnd och förvaltning en

God Jul och Gott Nytt År och tillönskades detsamma av vice ordförande och förvaltningschefen.