Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-02-10

Sammanträde 2010-02-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2000-12-15

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Årsredovisning för kyrkogårdsnämnden 2009 (utsänds)

8 Utvidgning av Bromma kyrkogård. Genomförandebeslut (utsänds)

9 Svar på remiss av begravningsutredningens betänkande SOU 2009:79. "Några begravningsfrågor" (utsänds)

10 Förvaltningschefens information:

• Arkitekttävling Skogskrematoriet
• Arkitekttävling ny begravningsplats på Järva
• Bårhusen i Stockholms läns landsting
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 23 februari 2010

3. Thomas Erlandsson (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) och Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Lilian Falkbäck (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 15 december 2009.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (M), Magnus Jarnling (MP) och Svante Haggren (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2010-01-12 ang överklagande av ett avslag om att få uppföra en gravöverbyggnad, delvis redan uppförd på Norra begravningsplatsen. Länsstyrelsen avslår överklagandet. (Dnr 46-1174/09)

2) Beslut från polismyndigheten 2010-01-15 om att ta del av allmänna handlingar. (Dnr 48-583/09).

3) Från arbetsmiljöverket 2010-01-26, information om avlutat ärende med anledning av en inträffad arbetsplatsolycka på Råcksta begravningsplats i augusti 2009. (Dnr 19-1114/09) (utsänds)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-01-28.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2010-02-08. Rådet hade inga synpunkter på ärendena till nämnden.

§7 Årsredovisning 2009 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för år 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-22,

Dnr 21-88/2010. Stadens nämnder ska årligen till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens ekonomi och verksamhet. Kyrkogårdsnämnden kan i årsredovisningen för 2009 konstatera att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts.Det ekonomiska resultatet visar på ett mindre överskott om 0,5 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna årsredovisningen för år 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§8 Utvidgning av Bromma kyrkogård. Genomförandebeslut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. fatta genomförandebeslut avseende utbyggnad av Bromma

kyrkogård inklusive ekonomigård i enlighet med detta utlåtande.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-01-19,

Dnr 31-101/2010. Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att genomföra en utbyggnad av Bromma kyrkogård. Utbyggnaden innebär att närmare 1000 kistgravar kan tillskapas. Därutöver inrymmer projektet en askgravlund och möjlighet att även tillskapa askgravplatser och urngravar samt en meditationsplats.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. fattat genomförandebeslut avseende utbyggnad av Bromma kyrkogård inklusive ekonomigård i enlighet med detta utlåtande.

§9 Begravningsutredningens betänkande SoU 2009:79 ”Några begravningsfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av begravningsutredningens betänkande

2. godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande, bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande

3. överlämna yttrandet till kommunstyrelsen som underlag för stadens svar på remissen.

4. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-01, Dnr 30-1391/2009. Utredningens betänkande är välskrivet och de förslag till förändringar som lämnas är väl underbyggda. Förvaltningen delar i huvudsak utredningens förslag. Förvaltningen anser dock att avsnittet ”Begrepp inom begravningsverksamheten” inte är tillräckligt utrett. Vidare är förvaltningen tveksam till att lagstifta att gravsättning och kremering ska ske inom en månad efter dödsfall, särskilt om detta införs utan att det finns tillräckliga sanktionsmöjligheter och fungerande uppföljningsregler.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av begravningsutredningens betänkande

2. godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande, bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande

3. överlämna yttrandet till kommunstyrelsen som underlag för stadens svar på remissen.

4. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om resultatet av arkitekttävlingen vid Skogskrematoriet. Vinnande bidraget ”En sten i skogen” kommer att forma det nya krematoriet vid Skogskyrkogården. Bygget beräknas starta om ett år och vara färdigt till sommaren 2012. Nu påbörjas detaljprojektering av byggnaden för inlämnande av bygglovsansökan. Juryutlåtandet delades ut till nämnden.

 

· Karin Söderling informerade om den pågående arkitekttävlingen om ny begravningsplats vid Järva där 670 stycken har anmält sitt intresse för tävlingen. Av dessa tror förvaltningen att 20-25% kommer att lämna in tävlingsbidrag. Tävlingsbidragen ställs ut vid Tensta gymnasium den 9 mars 2010 med start kl 16.00. Utställningen invigs av borgarrådet Joakim Larsson. Utställningen pågår till den 23 maj 2010. En webbplats kommer också att finnas där man har möjlighet att tycka till om projektet. Särskild inbjudan kommer att skickas ut till nämnden.

 

· Mats Larsson informerade om möte med Landstinget och begravningsbyråbranschen bland annat med anledning av artikel i media om bårhusen i Stockholm. Vid mötet framkom att landstinget långsiktigt avser att styra verksamheten så att kistläggning av den avlidne sker betydligt tidigare än idag och att begravningsbyråerna i ett tidigare skede transporterar kistan till begravningshuvudmannens bisättningslokal i avvaktan på begravningsceremoni.

 

· Mats Larsson informerade utifrån anmälningsärende §4 punkt 2 i dagens protokoll att händelsen vid Bromma kyrkogård i april 2009 aktualiserats igen. Vissa delar av polisens förundersökning har Kammarrätten hävt sekretessen kring. Detta gav dock ingen ny information om händelseförloppet. Efter samråd med stadens jurister formulerar nu förvaltningen ett svar på brev från den drabbade familjens juridiska ombud.

§11 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström (M) och tjänstgörande ersättaren Thomas Erlandsson (FP) där förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma till nämnden under våren med förslag på åtgärder för att säkerställa arbetet med att gräva gravar enligt följande:

”Den 30 december 2009 publicerades i media en dom för ett uppmärksammat arbetsmiljöbrott där en anställd kyrkogårdsarbetare i Skåne avled i samband med grävarbete i en grav. Kyrkgårdsordföranden samt kyrkoherden dömdes båda i detta fall för arbetsmiljöbrott innebärande 60 dagsböter vardera. Domen innebar även att skadestånd skall utges till den anställdes änka samt två minderåriga barn.

Enligt domen faller ansvaret för olyckan på kyrkorådet. Såväl kyrkoherden som ordföranden var ansvariga för arbetsmiljön ansåg rätten. Man hade inte använt sig av säkra metoder och följt arbetsmiljölagens föreskrifter.

Det är nämndens ansvar att tillse att någon otrygghet inte förekommer hos de anställda i samband med farliga och utsatta arbetsuppgifter. Domen skulle översatt till Stockholms organisation och kyrkogårdsnämnden som begravningshuvudman innebära att kyrkogårdsnämndens ordförande och förvaltningschef kommer att vara de personer som ställs till svars om något liknande skulle inträffa. Mot bakgrund av denna mycket tragiska händelse finns det anledning att kyrkogårdsnämnden får en skriftlig redovisning på följande punkter:

· Hur går grävarbetet till på kyrkogårdar och gravplatser i Stockholm, varierar detta beroende på terrängförhållanden?

· Hur säkerställs att olycksrisker elimineras?

· Hur säkerställs att olycksrisker elimineras?

· Hur hanteras incidenter?

· Vilka rutiner finns?

· Hur informeras personal kring de regler och rutiner som finns i arbetsmiljölagen och i övrigt på arbetsplatsen/arbetsplatserna?

· Hur följs detta upp?

· Hur delegeras arbetsmiljöuppgifter i organisationen?

· Vilka åtgärder kan ytterligare vidtas i Stockholm för att eliminera denna typ av olyckor?

Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt återkomma till nämnden under våren med svar på dessa frågor samt med förslag på åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte kan inträffa”.

Magnus Jarnling (MP) tackade förvaltningen för den mycket fina presentationen när tävlingsbidragen för nytt Skogskrematorium presenterades den 18 december 2009.

Magnus Jarnling (MP) ställde frågor om handläggningen av medlingsuppdrag och undrar om möjligheten att följa Göteborgs modell att i ett tidigare skede lämna över vårt svar till länsstyrelsen för beslut. Vidare om ett nätverksutbyte mellan handläggarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Mats Larsson svarar att förvaltningens handläggare har ett arbetssätt där få ärenden går vidare till länsstyrelsen för beslut. Istället lyckas vi få ett stort antal oeniga anhöriga att enas. Förvaltningen tycker att ett nätverk mellan storstäderna vore positivt men att det förutsätter att även länsstyrelsen deltar.

Svante Haggren (S) påpekar att det är viktigt att Skogskyrkogårdens status som världsarv ska bestå och är intresserad av att få veta om det finns risk att Skogskyrkogården plockas bort från UNESCO:s världsarvslista med tanke på att större nybyggnationer kommer att ske i områden i närheten av Skogskyrkogården. Mats Larsson svarar att ett världsarvsutnämnande ger inget formellt skydd till platsen utan den berörda nationens egna lagstiftning ska ge ett fullgott skydd. Skogskyrkogården är skyddad enligt 4 kap. Lagen om kulturminnen. Såsom riksintresse skyddat enligt 3 kap 6§ Miljöbalken .Vidare ges skydd enligt Plan- och bygglagen.