Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-04-14

Sammanträde 2010-04-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2010-02-10

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013, kyrkogårdsnämnden (utsänds)

8 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

9 Användning av kristallblock "Spirit"

10 Planering för kistgravlundar

11 Redogörelse för arbete med gravöppning samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter

12 Resultat av stadens medarbetarenkät

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 28 april 2010.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 10 februari 2010.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP), Lotta Gravenius (FP) och Yvonne Fernell-Ingelström (M).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från länsstyrelsen inkom beslut 2010-02-09 ang prövning av tvist mellan efterlevande om fråga om gravsättning av aska. (Dnr 40-1394/09) (läggs i nämndens mappar)

2) Från länsstyrelsen inkom beslut 2010-93-02 ang prövning av tvist mellan efterlevande om fråga om gravsättning av aska (Dnr 40-1026/09) (läggs i nämndens mappar)

3) Från förvaltningsrätten inkom dom 2010-03-23 ang överklagat beslut i fråga om tillämpning av begravningslagen. (Dnr 40-1069/08) (läggs i nämndens mappar)

4) Inkom beslut 2010-03-03 från Diskrimineringsombudsmannen (Dnr 13-1123/09)utsänds till KN.

5) Från HSO, Stockholm inkom 2010-04-00 fyllnadsnominering till handikapprådet. (Dnr 03-489/2010) (Dukas)

6) Inkomna protokollsutdrag från KF (läggs i nämnden mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-04-01.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2010-04-12. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla på dagens sammanträde. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Norra begravningsplatsen,

§7 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013, kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2011 med inriktning 2012 och 2013 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-24

Dnr 21-441/2010. I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån Vision 2030 – ”ett Stockholm i världsklass”.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 och överlämna det till kommunstyrelsen.

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-04-15,

Dnr 04-13/2007. I syfte att tydliggöra ansvar och skapa tydligare och effektivare rutiner kring förvaltningens beslutsärenden har förvaltningen sett över gällande delegationsförteckning

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga till förvaltningschefen

2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga till annan anställd

3. uppdra åt ordföranden att besluta i ärenden som är så brådskande att man inte kan vänta med beslutet till kyrkogårdsnämndens nästa sammanträde

4. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2009-04-14.

§9 Användning av kristallblock ”Spirit”

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-08,

Dnr 30-1191/2009.

Kyrkogårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att försöka hitta lämplig plats(er) för liknande konstruktion med kristallblock ”Spirit” som ställdes ut vid Nordiska konferensen och som finns på Limhamns kyrkogård i Malmö.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen i ärendet.

§10 Planering för kistgravlundar

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-02-08,

Dnr 30-1190/2009. Kyrkogårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att efter behovsinventering undersöka möjligheterna att anlägga kistgravlundar på någon eller några av Stockholms begravningsplatser

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen i ärendet.

§11 Redogörelse för arbete med gravöppning samt fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-30,

Dnr 30-212/2010. Kyrkogårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redogöra för hur förvaltningen säkerställer att olycksrisker minimeras vid arbete med gravöppning inom förvaltningens kyrkogårdar och begravningsplatser. Nämnden har också uppdragit till förvaltningen att redovisa hur arbetsmiljöuppgifter delegeras i organisationen .

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen i ärendet.

§12 Resultat av stadens medarbetarenkät

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

godkänna informationen

1. godkänna redovisningen i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-24,

Dnr 15-433/2010. Medarbetarenkäten utgör en del av stadens styrning och ledning. Syftet är att dels få svar på om de mål och ambitioner kommunfullmäktige lagt fast på medarbetarområdet når fram till alla medarbetare, dels att få värdefullt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra Stockholms stad till än ännu mer attraktiv arbetsgivare.

§13 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Förvaltningen delade ut inbjudan till SSIB-konferens den 19 april i Huddinge. Samtliga i nämnden inbjuds att medverka. Anmälan till konferensen görs omedelbart efter dagens sammanträde till Mats Larsson.

· Mats Larsson informerade att nämndens nästa sammanträde 19 maj 2010 blir på Råcksta begravningsplats med start kl 14.00 med studiebesök. Sammanträdet börjar kl 16.00.

· Mats Larsson informerade att förvaltningen har upphandlat Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB att utföra markskötselentreprenad på del av Norra begravningsplatsen, Judiska på norra begravningsplatsen samt Katolska på Norra begravningsplatsen. På Brännkyrka har Stockholms Markservice AB fått uppdraget att utföra markskötselentreprenad. I bägge fallen löper avtalen fr o m 1 april.

· Till SKKFs rikskonferens 24-25 maj 2010 i Luleå är tolv stycken från kyrkogårdsnämnden och 5 tjänstemän anmälda. Information om flygtider m m lämnas vi nästa nämndssammanträde.

· Christer Knutås informerade nämnden om det fortsatta arbetet den nya krematoriebyggnaden vid Skogskrematoriet. Viss teknisk utrustning som krematorieugnar har upphandlats. Av olika skäl är projektet försenat några månader. Invigning av krematoriet planeras nu till hösten/vintern 2012.

· Karin Söderling informerade nämnden om tävlingen med den nya begravningsplatsen på Järva genom att bl a presentera bilder från några av de 111 inlämnade förslagen..

§13 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (M) och Lotta Gravenius (FP) där förvaltningen får i uppdrag att kartlägga den process med angivande av huvudman och ansvarsområde, som sker från dödsfall till begravning och kremering med angivande av de vanligaste fördröjningsskälen till att tiden i genomsnitt bli 28 dagar, att ange tänkbara områden inom kyrkogårdsnämndens eget ansvar, som skulle kunna förbättras dvs, hanteras snabbare/effektivare enligt följande:

”Begravningsutredningen (SOU 2009:79) har remitterat sitt förslag ”Några begravningsfrågor” till kommunstyrelsen i Stockholms stad. Ärendet har även behandlats i kyrkogårdsnämnden vid sammanträdet 10 februari 2010.

En av de mer angelägna frågorna handlar om tiden mellan dödsfall och begravning. Kyrkogårdsnämnden har i samband med behandlingen av detta ärende också givit förvaltningen i uppdrag att verka för att med de medel staden har och inom ram för kyrkogårdsnämndens egna åtaganden och ansvar möjliggöra en minskning av tiden mellan dödsfall och begravning. Kyrkogårdsnämnden har också uttryckt tveksamheter kring att lagstifta kring den tid som skall gälla för gravsättning och kremering, inom en månad, då det för närvarande saknas sanktions- och uppföljningsregler.

Den undersökning som genomförts av Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF) visar, att tiden från dödsfall till begravning i genomsnitt var 14 dagar 1998, 2008 hade siffran stigit till 19 dagar. Värst är situationen i Stockholms län med i genomsnitt 28 dagar från dödsfall till begravning. Jämförelse med t ex Norge och Danmark ger informationen att man begravs eller kremeras inom 8 dagar. I Finland sker begravning inom högst 14-15 dagar. Svensk lag föreskriver att stoftet skall kremeras eller gravstättas snarast möjligt och senast två månader efter dödsfall. En annan angelägen fråga i detta sammanhang, som har med väntan på begravning och kremering att göra, är den rutinmässiga balsamering, som måste göras eftersom perioden mellan dödsfall och begravning/kremering är så lång och kylförvaring inte enbart är tillräcklig för att bevara stoftet intakt. Balsamering innebär förlängningen att starkt miljöfarliga ämnen används i stora mängder. Med vetskap om att ca 6000 personer avlider per år i Stockholm kan miljöbelastningen bli relativt stor. En förkortad ledtid är angelägen då den i förlängningen innebär en minskad miljöbelastning. Mot denna bakgrund finner kyrkogårdsnämnden anledning att reagera. Kyrkogårdsnämnden beslutar att ge kyrkogårdsförvaltningen följande uppdrag:

1. kartlägga den process med angivande av huvudman och ansvarsområde, som sker från dödsfall till begravning och kremering med angivande av de vanligaste fördröjningsskälen till att tiden i genomsnitt blir 28 dagar

2. ange tänkbara områden inom kyrkogårdsnämndens eget ansvar, som skulle kunna förbättras dvs, hanteras snabbare/effektivare.

Magnus Jarnling (MP) undrar om hur långt man har kommit i arbetet med gemensam askgravplats på Norra begravningsplatsen. Mats Larsson svarar att arbetet har legat i träda under vintern. Entreprenören beräknas påbörja sitt arbete v 16 och arbetet beräknas pågå i cirka 3-4 veckor.

Lotta Gravenius (FP) ställer frågan om förvaltningen har tänkt ha någon ceremoni för att ”viga in jorden” på den nya begravningsplatsen vid Järva när den kommer att tas i bruk. Mats Larsson svarar att frågan får ställas till de olika trossamfunden.