Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-05-19

Sammanträde 2010-05-19

Datum
Klockan
15:45
Plats
Råcksta begravningsplats, Silversmedsgränd, Råcksta. Samling kl 14.00.

Vi börjar med visning av begravningsplatsen därefter besöker vi krematoriet. Från kl 15.00 Läs mer... finns lokaler bokade för nämndens gruppmöten.
Sammanträdet börjar kl 15.45 i Liljans kapell

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2010-04-14

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Bordlagt ärende 2010-04-14

Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsändes ej)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Tertialrapport 1 2010 för kyrkogårdsnämnden (utsändes)

9 Förvaltningschefens information:

* Artikel i DN om hur förvaltningen skickar ut erbjudande om förlängd gravskötsel (artikeln utsändes).
* Inför SKKF:s rikskonferens i Luleå 24-25 maj 2010
* Representation till FSK och Svenska Kyrkans konferens i Kalmar 7-8 september (anmälan senast 31 maj)
* Studiebesök i samband med sammanträdet den 14 juni
* Ny teknik i det nya Skogskrematoriet, Christer Knutås informerar.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 2 juni 2010.

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Lilian Falkbäck (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 2010-04-14, samt att tillägga till protokollet att Stockholms Markservice AB har fått driftentreprenaden på Galärvarvkyrkogården från den 1 april 2010.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (M), Elisabet Stålhem (M) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från Arbetsmiljöverket 2010-03-31 ang arbetsplatsolycka, Norra begravningsplatsen, (Dnr 19-462/2010) utsänds till KN. Svar till arbetsmiljöverket dukas.

2) Från Stadsbyggnadsnämndens och Exploateringsnämndens handikappråd 2010-05-06, ang tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler (Dnr 06-567/2010)

3) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS (läggs i Kn mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-05-06.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2010-05-17. Rådet hade denna dag sammanträtt på Skogskyrkogården. Efter sammanträdet gjordes studiebesök och inspektion på Skogskyrkogården och Sandsborgs kyrkogård.

§7 Revidering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (Bordlagt ärende 2010-04-19)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga till förvaltningschefen

2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga till annan anställd

3. uppdra åt ordföranden att besluta i ärenden som är så brådskande att man inte kan vänta med beslutet till kyrkogårdsnämndens nästa sammanträde

4. denna paragraf ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2009-04-14.

Bo Johnsson m fl (S) yrkade att nämnden skulle bifalla socialdemokraternas förslag till beslut.

Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (MP)

Reservation anfördes av Bo Johnsson m fl (S) enligt följande:

”1. kyrkogårdsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga till förvaltningschefen, 2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga till annan anställd, 3. kyrkogårdsnämnden uppdrar åt ordföranden och vice ordföranden att tillsammans besluta i ärenden som är så brådskande att besluten inte kan vänta till kyrkogårdsnämndens sammanträde, 4. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2009-04-14”.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-03-19,

Dnr 04-13/2007. I syfte att tydliggöra ansvar och skapa tydligare och effektivare rutiner kring förvaltningens beslutsärenden har förvaltningen sett över gällande delegationsförteckning

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga till förvaltningschefen

2. förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga till annan anställd

3. uppdra åt ordföranden att besluta i ärenden som är så brådskande att man inte kan vänta med beslutet till kyrkogårdsnämndens nästa sammanträde

4. denna delegationsordning ersätter den delegationsordning som kyrkogårdsnämnden beslutade om 2009-04-14.

§8 Tertialrapport 1 2010 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna Tertialrapport 1 för år 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-07,

Dnr 21-562/2010. Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen och förvaltningschefens stab och behandlats i förvaltningsgrupp 2010-05-06

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna Tertialrapport 1 för år 2010 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade inför SKKF-resan till Luleå 24-25 maj 2010.

· Nämnden beslutade att anmäla Berith Öhrnberg (M) och Bo Johnsson (S) till FSK och Svenska kyrkans konferens i Kalmar 7-8 september 2010.

· Mats Larsson informerade att nämndens nästa sammanträde 14 juni 2010 kommer att inledas med lunch kl 12.00 på Visitors Center, Skogskyrkogården. Enhetschef Bernice Forsström kommer att medverka och informera nämnden i medlingsärenden. Vi kommer också att göra ett studiebesök på Sandsborgs kyrkogård. Nämndens sammanträde startar kl 16.00 på Arenavägen 41 (Globenkontoret) med förmöten från 15.00 som vanligt.

· Christer Knutås informerade nämnden om den nya tekniken i det nya Skogskrematoriet. (PM utdelades).

§10 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström (M) och Lotta Gravenius (FP) angående gravskötselerbjudande enligt följande:

”Under april 2010 erhöll mellan 30000 – 40000 Stockholmare ett erbjudande om gravskötsel från kyrkogårdsförvaltningen. I Dagens Nyheter fanns i maj 2010 en artikel med kritiska synpunkter avseende utformningen av erbjudandet då det är utformat som en räkning till formen med fakturanummer och förfallodatum. De personer, som inte läser i den broschyr, som även bifogas kan därför missuppfatta situationen och förledas att tro att de inte har betalat för sitt gravskötselavtal och på nytt skicka in avgift. Med anledning av ovanstående ger kyrkogårdsnämnden förvaltningen i uppdrag att se över på vilket sätt man kan förtydliga informationen kring gravskötsel så att risken för missuppfattningar elimineras samtidigt som man fortfarande följer de riktlinjer inom Stockholms stad, som ligger till grund för utformningen av informationsmaterial inte åsidosätts.

2. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling (MP) att undersöka möjligheten att förändra utformningen av erbjudandet om avtal för gravskötsel och plantering enligt följande:

”Kyrkogårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att förändra utformningen av erbjudandet om avtal för gravskötsel och planering. Kan motsvarande erbjudanden från huvudmännen i Göteborg, Malmö eller annan enhet inom svenska kyrkan ge någon vägledning? Kan skötselavtal erbjudas med start av höststädning i oktober månad? Jämnare arbetsbelastning för administration och kundtjänst? Hur löses personalbemanningen? Många gravrättsinnehavare ser de återkommande erbjudandena om avtal för gravskötsel som en slags prenumeration. Kan erbjudande om autogiro underlätta”.

Elisabeth Stålhem (M) frågar vilka som får frågan om gravskötselerbjudande. Göran Höglund svarar att t ex personer som har ombesörjt gravsättning av en avliden. Vidare att många väljer att låta beställningen löpa som en årlig prenumeration.