Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-06-14

Sammanträde 2010-06-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och Lilian Falkbäck justerar dagens protokoll den 28 juni 2010.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 19 maj 2010.

§3 Anmälan övriga frågor

Svante Haggren (S) och Magnus Jarnling (MP)

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Till kammarkollegiet 2010-06-03, taxor för s k begravningsclearing (Dnr 22-650/10) utsänds

2) Från arbetsmiljöverket 2010-06-03, information om avlutat ärende om arbetsplatsolycka (Dnr 19-462/10) utsänds

3) Inkomna protokoll från KF kansli (utsänds)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-06-03.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2010-06-11. Rådet hade denna dag besökt Västberga och Brännkyrka begravningsplater. Rådet framförde önskemål om att få träffa kyrkogårdsnämnden. Bestämdes att nämnden och rådet träffas i samband när beslut om verksamhetsprogram 2011 tas i januari 2011.

§7 Yttrande över revision av kyrkogårdsnämndens verksamhet 2009

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2009 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-21, Dnr 21-512/2010.

Revisorerna har överlämnat sin slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2009. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2009 i allt väsentligt har nått de av kommunfullmäktige beslutade målen samt sina egna mål för verksamheten och att nämnden har fullföljt sitt samhällsuppdrag att ge efterfrågad service i begravningsverksamhet och gravskötsel.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport 2009 till kommunstyrelsen.

§8 Erbjudandefakturering, svar på ärenden för beredning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-05-21, Dnr 30-619/2010, 30-620-2010.

Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt majsammanträde att överlämna två skrivelser angående gravskötselerbjudande för beredning.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. godkänna informationen

· Magnus Jarnling (MP) informerade att kommunfullmäktige avser att fatta beslut om att namnge en park till Årstafruns park. I samband med detta ställer Magnus Jarnling frågan om förvaltningen har för avsikt att förbättra och förtydliga inskriptionen av gravstenen på Årstafruns grav på Brännkyrka kyrkogård? Pär Westin svarar att det möjligen kan räcka att tvätta av stenen.

· Svante Haggren (S) undrar vad som händer med kolerakyrkogården vid Gullmarsplan i samband med exploateringen av området . Pär Westin svarar att förvaltningen inte har något ansvar för platsen utan att det är stadsdelsförvaltningen och exploateringsnämnden.

· Antecknades till protokollet att kyrkogårdsnämndens sammanträde inleddes denna av studiebesök på Världsarvet Skogskyrkogårdens Visitors Center och Sandsborgs kyrkogård.

Ordföranden avslutade mötet och tillönskade nämnd och förvaltning

en trevlig sommar! Ordföranden tillönskades detsamma!


Tillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.