Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-09-28

Sammanträde 2010-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2010-06-14

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Remissvar avseende revidering av stadens basnyckeltal (utsänds)

8 Kartläggning av process mellan dödsfall och begravning samt tänkbara områden till förbättringar inom kyrkogårdsnämndens eget ansvarsområde (utsänds)

9 Underhållsskuld, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) och Lilian Falkbäck m fl (S)

10 Tertialrapport 2 kyrkogårdsnämnden

11 Förvaltningschefens information.

* Arkitekttävling om nya begravningsplatsen på Järva
* Nya Skogskrematoriet, aktuellt läge
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och Lilian Falkbäck justerar dagens protokoll den 12 oktober 2010

3. Madeleine Kock (M) är tjänstgörande ersättare för Bo Sundin (M) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 14 juni 2010.

§3 Anmälan övriga frågor

Magnus Jarnling (MP), Carin Beije (MP) och Bo Johnsson (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Från länsstyrelsen i Stockholms län 2010-06-16 om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminne till utbyte av parkbelysning på begravningsplatsen Galärvarvskyrkogården. (Dnr 36-523/10)

2) Från länsstyrelsen i Stockholms län 2010-06-21 om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till att utvidga Bromma kyrkogård, Bromma, Stockholms kommun. (Dnr 31-101/10)

3) Överenskommelse Stockholm Visitors Board AB och Världsarvet Skogskyrkogården beträffande partnerskap i Stockholm Gay & Lesbian Network, verksamhetsperioden 2010-01-01—2012-12-31. (Dnr 24-1021/10)

4) Från Svenska kyrkan, Bromma församling angående förslag till ny minneslund och nya kistgravplatser vid Bromma kyrka. (Dnr 31-101/10) (utsändes)

5) Beslut från länsstyrelsen i Stockholms län 2010-07-08 om prövning av tvist mellan efterlevande om gravsättning av aska. (40-440/09)

6) Beslut från länsstyrelsen i Stockholms län 2010-08-11 om överklagande av Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning om att inte medge flyttning av aska. (Dnr 47-300/09)

7) Protestlista om ny begravningsplats på Järva 2010-08-18 från Nätverket Järvas framtid, Järva discogolf park och Whitehouse restaurang. (Dnr 30-875/10)

8) Beslut från länsstyrelsen i Stockholms län 2010-09-14 om tillstånd om kulturminnen till att anlägga nya askgravplatser på Skogskyrkogården. (Dnr 31-641/10)

9) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS. (läggs i mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-09-16.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2010-09-27. Rådet var nöjda med skrivningen i Tertialrapport 2 med att samtlig personal inom förvaltningen skall utbildas i frågor kring tillgänglighet mm för personer med funktionsnedsättning. Representanter från rådet kommer att bjudas in. Rådet hade denna dag gjort studiebesök vid Skogskyrkogården, Skogskapellet.

§7 Remissvar avseende revidering av stadens basnyckeltal

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-30,

Dnr 29-726/2010. Förvaltningen saknar tydlighet kring remissens syfte och innehåll. Kyrkogårdsförvaltningens nyckeltal ändras inte i denna revidering och har därför inga synpunkter på remissen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§8 Kartläggning av process mellan dödsfall och begravning samt tänkbara området till förbättringar inom kyrkogårdsnämndens ansvarsområde

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-08-27,

Dnr 48-495/2010. Kyrkogårdsnämnden överlämnade vid sitt sammanträde 14 april 2010 skrivelse angående kartläggning av process mellan dödsfall och begravning samt tänkbara områden till förbättringar inom kyrkogårdsnämndens ansvarsområde

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till redovisning.

§9 Underhållsskuld, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) och Lilian Falkbäck m fl (S)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-08,

Dnr 30-1192/2009. Magnus Jarnling (MP) och Lilian Falkbäck m fl (S) överlämnade vid sitt sammanträde 27 oktober 2009 en skrivelse angående underhållsskuld.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§10 Tertialrapport 2 Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna Tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen samt

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-09-20,

Dnr 21-562/2010. Kyrkogårdsnämnden kan i Tertialrapport två redovisa att de av kommunfullmäktige uppsatta målen i huvudsak kommer att uppnås. Viss osäkerhet finns kring minskad energianvändning. Nämnden prognostiserar ett nollresultat men nämnden har tvingats göra omprioriteringar inom underhållsbudgeten för att klara akut uppkomna behov av underhållsinsatser i krematorierna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna Tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen samt

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Christer Knutås informerade om nya Skogskrematoriet II. Genomförandeplan utdelades.

· Karin Söderling informerade om arkitekttävlingen och presenterade och visade de vinnande förslaget.

§12 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. ställa sig bakom förslaget att överlämna skrivelse från Carin Beije (MP) för beredning att nämnden skall värna om stadens begravningsplatser som trygga, tillgängliga, vackra och rofyllda enligt följande:

”Varje gång jag besökt en kyrkogård under 2010 (bl a Skogskyrkogården, Motala griftegård och senast Råcksta kyrkogård), har jag slagits av den extremt höga bullernivån från kyrkogårdsarbetarnas åkgräsklippare och grästrimmrar. De som arbetar har hörselskydd, vilket är bra. Kyrkogårdsbesökarna saknar emellertid detta och störs liksom jag vid besöken som skall vara rofyllda. Det svarar också illa mot de anhörigas önskan om att den avlidne skall få en ”Vila i frid”. Finns möjlighet att successivt övergå från nuvarande bensindrivna kyrkogårdsverktyg till miljö- och ljudvänligare eldrivna sådana på Stockholms kyrkogårdar? En sådan åtgärd skulle även kunna vara ett bidrag till Kulturarvet och en begravningsverksamhet i världsklass”.

· Magnus Jarnling (MP) har tagit emot klagomål på entreprenörernas skötsel på Brännkyrka kyrkogård och Norra begravningsplatsen. Pär Westin svarar att förvaltningen är väl medvetna om problemet. Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt och dialog med entreprenörerna. Förvaltningen undersöker möjligheten om vi kan häva kontraktet eftersom entreprenören inte klarar av uppdraget med de krav ställts. Förvaltningen anser att de gjort rätt bedömning i upphandlingen och försöker hitta lösningar på problemet och återkommer till nämnden i frågan. Magnus Jarnling (MP) ställer frågor om vaccinering av våra träd på kyrkogårdarna. Pär Westin svarar att vi har vaccinerat almar med ett nytt vaccin mot almsjuka på Brännkyrka och Norra begravningsplatsen. De tar cirka 5-6 år innan vi kan se ett resultat. Vaccinet mot almsjuka har provats i Europa och visat på ett gott resultat.

· Bo Johnsson (S) frågar om förvaltningen erbjuder perenna växter i sina skötselerbjudanden. Pär Westin svarar att förvaltningen kommer att erbjuda ett ”paket” med perenna växter i broschyren för 2011.

· Berith Öhrnberg (M) tackade för en fin konferens i Kalmar där det var många intressanta föredragningspunkter.1.