Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2010-12-15

Sammanträde 2010-12-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 29 december 2010.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 28 september 2010.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Yvonne Fernell-Ingelström (M), Magnus Jarnling (MP), Madeleine Kock (M) och Svante Haggren (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Anmälan av förverkade gravrätter förbesiktigade 2009 (Dnr 45-954/09) (utsänds)

2) Förlängning av avtal för markskötsel på södra delen av Skogskyrkogården samt södra judiska begravningsplatsen, Stockholm (Dnr 23-115/2008) (utsänds)

3) Beslut från förvaltningsrätten 2010-10-22 om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. (Dnr 30-875/2009) (utsänds)

4) Beslut från länsstyrelsen 2010-11-15 ang överklagande av kyrkogårdsnämndens beslut ang gravordning på gravplats (Dnr 46-602/2010)

5) Beslut från länsstyrelsen 2010-10-05 om överklagande av beslut att inte upplåta gravplats på Galärvarvskyrkogården (Dnr 30-227/2010)

6) Skrivelse om planering av framtida begravningsplatsen på Järva fältet (Dnr 30-875/08).

7) Anmälan av nomineringar till kyrkogårdsnämndens handikappråd.

8) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS kansli (läggs i nämnden mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-12-02..

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2010-12-13. Rådet har reviderat den aktuella åtgärdslistan. Kyrkogårdsnämnden kommer att träffa rådet den 13 april 2011 för dialog.

§7 Besöksundersökning – världsarvet Skogskyrkogården

Linda Zetterman, från Utrednings- och statistikkontoret redovisade rapport om den besöksundersökning som genomfördes under juli och augusti i år. Resultatet visar att deltagarna är mycket nöjda med den guidade visningen av Världsarvet Skogskyrkogården och servicen på Visitors Center.

§8 A Periodisering i bokslut och delårsbokslut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. höja gränsen för periodisering från 30000 kr till 50000 kr.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-14,

Dnr 20-1517/2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1 höja gränsen för periodisering från 30000 kr till 50000 kr.

§8 B Återtagande av gravrätter där gravrätten har löpt ut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. återta gravrätterna till totalt 3144 gravplatser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent
  2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med 2013-01-01.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-10-28,

Dnr 45-954/2010. Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. återta gravrätterna till totalt 3144 gravplatser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent

2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med 2013-01-01.

§8 Ny upphandling av markskötsel på Brännkyrka kyrkogård

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. enligt förfrågningsunderlaget daterat 2010-11-20 åter upphandla driften av Brännkyrka kyrkogård på entreprenad samt att godkänna förfrågningsunderlaget enligt bilaga.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-29,

Dnr 23-1318/2009. Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Begravnings- och serviceavdelningen

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. enligt förfrågningsunderlaget daterat 2010-11-20 åter upphandla driften av Brännkyrka kyrkogård på entreprenad samt att godkänna förfrågningsunderlaget enligt bilaga.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om Skogskrematoriet II. En bygglovsansökan har i dagarna lämnats in till Stadsbyggnadskontoret och svar väntas i februari – mars 2011. En fullskalig prototyp ska muras upp inom tävlingsområdet med 2 fasadmönster med övergång till vägg och tak.

· Beslutet att ge de danska arkitekterna Kristine Jensens Tegnestue och Paul Ingeman i uppdrag att formge den nya begravningsplatsen på Järva friområde har överklagats och ligger för närvarande hos förvaltningsrätten. De som överklagat hävdar att det vinnande förslaget inte uppfyllde de skallkrav som ställts enligt Lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten har tills vidare beslutat att ärendet inte får avslutas vilket innebär att kontrakt ännu inte skrivits med det vinnande förslaget.

· Sju anbud har inkommit i upphandlingen om utvidgningen av Bromma kyrkogård. Förvaltningen har avbrutit upphandlingen med anledning av att anbuden var för dyra. En undersökning kommer att göras för att se om utvidgningen av Bromma kyrkogård kan göras på ett billigare vis t ex med dränering i stället för uppfyllning samt häck i stället för mur. En ny upphandling beräknas kunna göras under våren 2011.

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. Överlämna följande skrivelse för beredning från Yvonne Fernell-Ingelström m fl (M) samt Lotta Gravenius (FP) där förvaltningen får i uppdrag att utreda hur man med digital teknik kan åstadkomma videokonferens sändningar vid begravningsceremonier enligt följande:

”Nu har digital teknik slagit igenom inom så gott som alla samhällssektorer i vårt samhälle.

Interaktiva nätverk finns t.ex. samhällsdialog med medborgarna, internetpaneler och annat för att öka demokrati och tillgänglighet. Vi arbetar också med såväl digital teknik som tillgänglighetsfrågor inom vår verksamhet.

En tanke, som bör vara relevant i detta sammanhang är att arrangera online videokonferens vid begravningsceremonier via Internet som komplement till fysisk närvaro. Denna teknik skulle kunna göra det möjligt för fler att delta i ceremonin. Det gäller dels personer, som har grava handikapp eller i övrigt är i så dålig kondition att de skulle tvingas avstå från att närvara vid en god väns eller anhörigs begravning dels personer, som är bosatta andra länder och långt från den plats där begravningsceremonin äger rum.

I vårt globaliserade samhälle umgås vi ofta över nätet och geografiska gränser liksom tidsgränser har upphört. Med digital teknik kan man möjliggöra för anhöriga i så gott som alla länder att bevista den sista ceremonin genom videokonferens via dator då en resa annars kanske skulle vara omöjlig.

Med enkla medel räcker det med att installera en digitalkamera på plats. Kameran sänder begravningsakten endast till de personer, som har dödsboets godkännande, ordförandens för videokonferensen godkännande och access till webbadressen, som ger möjlighet att bevista ceremonin. Där ges även datum och klockslag.

Anhöriga som önskar se ceremonin kopplar via sin dator upp sig på webbadressen och kan sedan via digital teknik närvara. Med videokonferens blir upplevelsen mycket verklighetsanpassad.

Ett förslag är att göra detta till ett projekt under något år där man prövar att införa videokonferens vid begravningsceremonier via Internet för dem som önskar i något av kapellen på Skogskyrkogården. Ett världsarv som Skogskyrkogården förpliktar när det gäller såväl tillgänglighet som marknadsföring. Det är passande om just Skogskyrkogårdens kapell är de som står i fokus för projektet. Det kan ytterligare bidra till att vi gör vårt världsarv känt. Erfarenheterna av projektet kan sedan leda vidare till att utvidga omfattningen till fler av våra kapell”.

Förslag

Kyrkogårdsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda detta förslag samt hur man med digital teknik kan åstadkomma videokonferens sändningar vid begravningsceremonier.

Det som bör utredas är

· Användar- och funktionskrav

· Avtal med ISP/leverantör av tjänst för förbindelse mellan videokonferensserver på Internet och förvaltningens/kyrkogårdsnämndens accesspunkt för kunderna (exempelvis Kyrkogårdsnämndens hemsida)

· Design av lösning för att etablera tjänst med videokonferensserver på Internet

· Juridiska krav och vad Kyrkogårdsnämnden kan garantera användaren via tjänsten

· Vilken access användaren ska kunna använda

· Fast bredband

· Trådlöst LAN

· Mobilt Bredband (4G/3G)

Svante Haggren (S) ställer frågan om det nya Skogskrematoriet kommer att klara av förekomsten av främmande föremål i kroppen som silikon och andra metalldelar och vem som har ansvarar för detta. Christer Knutås svarar att silikon inte skadar krematorieugnarna. Mats Larsson säger att begravningsbranschen gemensamt tillskrivit regeringen i frågan om att få återvinna s k metalldelar istället för att gräva ned dem. Återvinning används redan idag i de flesta nordiska länder.

Svante Haggren (S) ställer fråga om varför den västra parkeringsplatsen vid Brännkyrka är stängd. Pär Westin svarar att det bara är tillfarten genom kompostområdet som varit stängd i många år eftersom de boende i området annars tippar sina sopor där.

Med anledning av terrorattacken i Stockholm ställer Madeleine Kock (M) frågan om vilken beredskap förvaltningen har om det skulle hända igen och 100-tals människor skulle avlida. Mats Larsson svarar att förvaltningen nyligen tränat på liknande scenarier och har bra beredskap för detta. Omhändertagande av avlidna är i ett första skede ett ansvar för landstingets hälso- och sjukvård vilket innebär att bårhuskapaciteten måste vara tillräcklig.

Magnus Jarnling (MP) ställer frågan om utökningen av Judiska begravningsplatsen. Mats Larsson svarar att förvaltningen följer det avtal som tecknats med församlingen. För närvarande förbereds för sprängning på platsen för att kunna iordningsställa marken för kommande gravsättningar. Judiska församlingen har uppvaktat Sten Nordin i frågan som hänvisat till borgarrådet Regina Kevius rotel.

Ordföranden avslutade mötet och önskade nämnd och förvaltning en God Jul och Gott Nytt År och tillönskades detsamma av vice ordföranden och förvaltningschefen!Tillhör ärende

Kyrkogårdsnämnden

Förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1.

2.