Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän vid förvaltningen

2 Övergripande information om nämndens verksamhet (Mats Larsson, förvaltningschef)

3 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

4 Föregående protokoll 2010-12-15

6 Inkomna protokoll och skrivelser

7 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

8 Information från handikapprådet (muntligt)

9 Förslag till sammanträdestider 2011 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Förvaltningschefens information

* Planerade utbildningsinsatser, konferenser och studiebesök för nämnden
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän vid förvaltningen

Ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) hälsade välkommen till dagens sammanträde. Därefter följde en presentation av nämndens ledamöter och närvarande tjänstemän vid förvaltningen.

§2 Övergripande information om nämndens verksamhet, Mats Larsson, förvaltningschef

Mats Larsson, förvaltningschef, informerade övergripande om nämndens verksamhet.

§3 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 1 februari 2011.

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för vakant (S) och Georg Lagerberg (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) vid dagens sammanträde.

§4 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 2010-12-15.

§5 Anmälan övriga frågor

Anmäldes från Annette Lundquist Larsson (M).

§6 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från Länsstyrelsen 2010-12-28 angående tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen mm till komplettering av parkbelysning på Skogskyrkogården. (Dnr 36-1044/2010) (utsänt)

2) Överenskommelse mellan Kyrkogårdsförvaltningen och Stockholms stadsmuseum. (Dnr 23-18/2011) (utsänt)

3) Inkomna protokollsutdrag från KF/KS kansli samt Funktionshindersombudsmannens årsrapport till Kommunstyrelsen. (i nämndens mappar)

§7 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2010-01-04. Lennart Engström, Kommunal, begärde ordet och hänvisade till Kommunals och SKTF:s särskilda uttalande till samrådsprotokollet. Organisationerna har reserverat sig mot förvaltningens förslag i Verksamhetsplan för 2011 (bilaga 1 aktivitetsplan) om upphandling av markskötsel på norra delen av Skogskyrkogården.

§8 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2010-01-17. Rådet var nöjda med skrivningar om tillgänglighetsfrågor i Verksamhetsplanen för 2011. Rådet hade därutöver inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla.

§9 Förslag till sammanträdestider 2011 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2011.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-04,

Dnr 03-001/2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2011.

§10 Verksamhetsplan 2011 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. om omslutningsändring om 4, 9 Mkr

3. om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser, i enlighet med detta utlåtande.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-04

Dnr 21-002/2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. om omslutningsändring om 4,9 Mkr

3. om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande lämnades av Magnus Jarnling (MP) enligt följande:

”Miljöpartiet anser att nämnden och förvaltningen noggrant måste följa upp befintliga och eventuellt tillkommande upphandlade markskötselavtal med tanke på branschens bristande intresse och förmåga, samt de särskilda hänsyn som krävs för vårdandet och utvecklandet av världsarvet Skogskyrkogården”.

Särskilt uttalande lämnades av Bo Johnsson m fl (S) enligt följande:

”Socialdemokraterna yrkar att markskötseln vid Norra delen av Skogskyrkogården bedrivs i egen regi”.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Mats Larsson informerade om planerade utbildningsinsatser, konferenser och studiebesök för kyrkogårdsnämnden:

· Roland Palm, tidigare anställd i förvaltningen, kommer vid nämndens sammanträde den 14 februari 2011 kl 16.00 informera i frågor kring begravningslagstiftning.

· Sammanträdet den 13 april 2011 inleds kl 16.00 med att handikapprådet besöker nämnden för dialog i frågor som berör funktionshindrade.

· Sammanträdet den 17 maj 2011 kl 14.00 inleds med studiebesök på Norra begravningsplatsen där också nämnden kommer att ha sitt sammanträde med

start kl 16.00.

· Sammanträdet den 14 juni 2011 kl 12.00 inleds med lunchbuffé på världsarvet Skogskyrkogårdens Visitors Center och därefter studiebesök på begravningsplatsen. Sammanträdet börjar kl 16.00 på Arenavägen 41, 18 tr.

· SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) inbjuder den 23-24 maj 2011 till rikskonferens på Lidingö. Inbjudan med program skickas ut senare.

· Kyrkogårdsnämndens ledamöter och ersättare får prenumeration på tidningen Kyrkogården, SKKF:s facktidning för begravnings- krematorie- och kyrkogårdsverksamhet.

· Nämnden är välkommen måndagen den 24 januari 2011 kl 16.00 i Heliga korsets kapell, Skogskyrkogården på en förhandsvisning av en ny film om Skogskyrkogården. Filmen är en samproduktion av SVT och filmaren Ulf von Strauss. Ingen förhandsanmälan krävs. Dörrarna låses kl 16.00.

§12 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. överlämna följande skrivelse från Annette Lundquist Larsson

m fl (M) angående bårtäcken vid begravningsceremoni enligt följande:

”Efterfrågan på bårtäcke vid begravning ökar. Det är viktigt att bårtäcken finns i kapellen och att dessa är i gott skick. I annat fall bör nya bårtäcken införskaffas. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en inventering av tillgången på bårtäcken i förvaltningens kapell och återkomma till nämnden med denna redovisning”.