Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-06-14

Sammanträde 2011-06-14

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 23 juni 2011.

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 17 maj 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Lotta Gravenius (FP), Carin Beije (MP), Svante Haggren (S) och Magnus Jarnling (MP) anmälde frågor.

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna

2. lägga anmälan av avtal om leverans av stadsgas till anmälningslistan

3. en särskild anmälningspunkt för beslut fattade på delegation av tjänsteman anmäls till nämnden vid varje sammanträde.

Anmälan gjordes av:

1) Anmälan av fyllnadsnominering till handikapprådet, 2011-05-19 (Dnr 03-782/2011) (utsänds).

2) Anmälan av avtal från Stockholm Gas AB avseende leverans av stadsgas 2011-05-23 (Dnr 24-793/2011) (utsänds).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-05-31.

§6 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte

2011-06-13. Rådet hade denna dag besökt Råcksta begravningsplats och därefter avslutat besöket med en sommarlunch. I övrigt hade handikapprådet inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§7 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2010

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2010 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-27,

Dnr 21-809/2011. Revisorerna har överlämnat sin slutrapport avseende sin granskning av nämndens verksamhet under 2010. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2010 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare att nämnden i huvudsak nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2010 till kommunstyrelsen.

§8 Bårtäcken vid begravningsceremoni, svar på ärende för beredning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-27,

Dnr 37-73/2011. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-01-18 överlämna skrivelse från Annette Lundquist Larsson m fl (M) angående bårtäcken vid begravningsceremoni.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

Särskilt uttalande lämnades av Annette Lundquist Larsson m fl (M) och Lotta Gravenius m fl (FP) enligt följande:

” Det uppdrag vi gav förvaltningen om en inventering av de bårtäcken som finns i de olika kapellen visar på behov av nyanskaffning, framförallt i kapellen på Skogskyrkogården. Det är viktigt att kunna tillhandahålla bårtäcken som är av god kvalitet och därför kommer vi att avsätta medel för inköp av bårtäcken i kommande års budget”.

§9 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade om kyrkogårdsnämndens taxa 2011.

· Pär Westin rapporterade från ett studiebesök i Budapest, Ungern. Syftet med studiebesöket var att titta på deras sätt att gravsätta genom att sprida askan med hjälp av vatten i en gravsättningsceremoni där anhöriga får delta.

· Christer Knutås informerade om överklagat beslut om LoU, nya krematoriet på Skogskyrkogården. Peab har överklagat beslutet att Skanska ska bygga anläggningen. Förvaltningen avvaktar nu Förvaltningsrättens beslut.

· Christer Knutås informerade att dricksfontänen i Heliga korsets kapell kommer att åtgärdas. Förvaltningen återkommer till nämnden när det är klart.

· Pär Westin rapporterade om den nya entreprenören på Brännkyrka begravningsplats. Entreprenören har kommit efter i arbetet med bl a gräsklippning och plantering. Detta beror också på att de just nu är underbemannade. Förvaltningen gjorde en besiktning i förra veckan och kommer att göra en ny besiktning 2011-06-17.

· Mats Larsson informerade om den försvunna kistan på Råcksta krematorium. Inget nytt har framkommit i ärendet. Förvaltningen har en pågående dialog med anhöriga och begravningsbyrån i ärendet.

· Mats Larsson informerade om en händelse vid Norra Begravningsplatsen och Råcksta krematorium som inträffade hösten 2010 .

§10 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. godkänna informationen.

2. nämnden representeras av 2 från majoriteten och 2 från oppositionen vid branschkonferensen i Varberg 5-7 september

Magnus Jarnling (MP) undrade om förvaltningen har påbörjat granskningar enligt 2011 års interkontrollplan. Pär Westin svarar avseende trädvårdsfrågorna att stadsträdgårdsmästaren kommer att bilda en trädgrupp i staden och att vi hoppas komma med där.

Lotta Gravenius (FP) gav förvaltningen en eloge till hur man har utformat den nya askgravlunden vid Norra begravningsplatsen men tycker att förvaltningen bör åtgärda det ”gråa plaströret” på fontänen som stör det hela. Vill också att förvaltningen sätter upp en ny skylt i Skogskapellet som anger ”väntrum”. Skylten är för närvarande i papper.

Carin Beije (MP) frågar om man kan ta nya bilder som går att förstora på de bårtäcken som idag finns på vår hemsida. Föreslår också att man skulle kunna ge högskolor frågan att komma med förslag till nya bårtäcken. Svante Haggren (S) påpekar att det är viktigt att de nya bårtäckena är neutrala och kan användas av alla medborgare oavsett trossamfund. Mats Larsson svarar att synpunkterna om bårtäcken kommer att beaktas i verksamhetsplan 2012.

Till protokollet fördes att nämnden under eftermiddagen genomfört studiebesök på Skogskyrkogården. Vid studiebesöket deltog även borgarrådet Regina Kevius. Nämnden fick då en presentation från förvaltningen och Stockholms stadsmuseum om världsarvsarbetet. Vidare berättade arkitekt Johan Celsing om det nya krematoriet. Nämnden besökte även platsen där det nya krematoriet skall byggas.

Ordföranden avslutade mötet och tillönskade nämnd och förvaltning en trevlig sommar! Ordföranden tillönskades detsamma!