Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-09-26

Sammanträde 2011-09-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-06-14

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från handikapprådet (muntligt)

8 Stockholms miljöprogram 2012-2015, svar på remiss (utsänds) (bilagan utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare)

9 Tertialrapport 2 kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Carl Milles skulptur "Dödsängeln" (utsänds)

11 SKKF:s rikskonferens år 2013 (utsänds)

12 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

13 Upphandling av byggentreprenad Bromma kyrkogård Sekretess (utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare) Bilaga utvärderingsprotokoll, utsändes senare

14 Förvaltningschefens information

* Skogskrematoriet 2 - (Christer Knutås informerar)
* Digitalsända begravningsceremonier.
* Reglemente och ordningsföreskrifter.
* Samverkan med Judiska församlingen om utbyggnad av Södra judiska begravningsplatsen.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 7 oktober 2011.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 14 juni 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Magnus Jarnling (MP), Bo Johnsson (S) och Svante Haggren (S) anmälde frågor.

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Meddelande från Länsstyrelsen 2011-07-19 om borrning för grundvatten och mark inom fornlämning RAÄ nr Stockholm 256:1, inom fastigheten Akalla 4:1, Stockholm (Dnr 30-875/2009) (läggs i mapp)

2) Anmälan av skrivelse om bristande omvårdnad av Sandsborgskyrkogården (Dnr 49-1148/2011) (läggs i mapp)

3) Beslut från Länsstyrelsen 2011-09-06, om tillstånd till allmän kameraövervakning, Skogskyrkogården, Heliga korsets kapell (Dnr 30-1549/2010) (utsänds)

4) Beslut från Länsstyrelsen 2011-09-06,om tillstånd till allmän kameraövervakning, Råcksta begravningsplats, Rosens kapell (Dnr 30-1549/2010) (utsänds)

5) Anmälan av protokollsutdrag från KS/KF (läggs i mapp)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-09-15.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga dem till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-16,

Dnr 04-1258/2011 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga dem till handlingarna.

§6 A Anmälan av beslut – överklagan av länsstyrelsens beslut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga dem till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes att ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) 2011-09-20 beslutat att på nämndens vägnar överklaga två beslut fattade av Länsstyrelsen i Stockholms län. Dels avslag på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Råcksta begravningsplats, Rosens kapell.(2112-11730-2011) samt avslag på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Skogskyrkogården, Heliga korsets kapell. (2112-11727-2011). (Dnr 30-1549/2010).

§7 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2011-09-26 som denna dag hade gjort ett studiebesök på Västberga begravningsplats. Nämndens presidium samt förvaltningschefen kommer att träffa ordförande och vice ordföranden i handikapprådet för en dialog den 30 november

kl 11.00.

I övrigt hade handikapprådet inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§8 Stockholms miljöprogram 2012-2015, svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-08,

Dnr 07-964/2011. Rotel 6, stadsmiljöroteln, inom kommunstyrelsen har utsänt ett förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad, rörande perioden 2012-2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Magnus Jarnling m fl (MP) yrkade med instämmande från Mirja Räihä Järvinen m fl (S) bifall till eget förslag till beslut.

Ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling m fl (MP) och Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

”Miljöprogramförslaget har för låg ambitionsnivå för att föra Stockholm till en hållbar storstad, särskilt tydligt är det på klimatområdet och utsläppen av koldioxid. Programmet saknar mål kring bullerproblematiken. Många av de föreslagna målen är för vaga och det saknas åtgärder och tydliga siffermått. En uppföljning blir svår eller omöjlig att utföra – ”att miljöpåverkan ska minska” är inte möjligt att utvärdera utan siffermått”.

§9 Tertialrapport 2 kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1 godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 2 och överlämna den kommunstyrelsen

2 paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-12,

Dnr 21-699/2011. Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden kan i tertialrapport 2 för 2011 göra bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Vissa avvikelser kan befaras när det gäller tidplaner för vissa investeringsprojekt. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§10 Carl Milles skulptur ”Dödsängeln”

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtandet att Carl Milles skulptur ”Dödsängeln” deponeras på Millesgården.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-12,

Dnr 01-1252/2011. Ärendet om ”Dödsängeln” har nu varit uppe i Millesgårdens styrelse. Styrelsen var positiv till att ta emot originalet som en årlig deponering till Millesgården. Den kommer att visas någonstans i konstnärshemmet. Vid världsarvet Skogskyrkogårdens Visitors Center avser förvaltningen att visa upp den kopia som införskaffades år 2003.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag enligt tjänsteutlåtandet att Carl Milles skulptur ”Dödsängeln” deponeras på Millesgården.

§11 SKKF:s rikskonferens 2013

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag att delta som medarrangör vid SKKF:s rikskonferens 2013.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-12,

Dnr 08-1253/2011. SKKF har kontaktat Stockholms kyrkogårdsförvaltning med en förfrågan om att tillsammans med förbundet arrangera 2013 års rikskonferens.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag att delta som medarrangör vid

SKKF:s rikskonferens år 2013.

§12 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-12,

Dnr 04-13/2007. Det är angeläget att omedelbart kunna påbörja lämpliga installationer för att säkra skalskyddet i våra lokaler med start på Skogskyrkogården och Sandsborgskyrkogården. Förvaltningen föreslår därför i detta ärende att förvaltningschefen ges i delegation att teckna avtal om upphandling av skalskydd upp till 5 mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna föreslagen komplettering av delegationsordningen antagen av nämnden 2010-04-14.

§13 Upphandling av byggentreprenad

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. anta Sh bygg, sten och anläggning AB som entreprenör för byggentreprenaden inklusive option, för utbyggnader vid Bromma kyrkogård till ett pris av 14890 tkr

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-09-20,

Dnr 23-938/2011. Förvaltningen förordar att nämnden antar anbudet från Sh bygg, sten och anläggning AB avseende uppdraget.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. anta Sh bygg, sten och anläggning AB som entreprenör för byggentreprenaden inklusive option, för utbyggnader vid Bromma kyrkogård till ett pris av 14890 tkr

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§14 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade att nämndens juridiska ombud begärt anstånd hos Förvaltningsrätten till den 14 oktober för att utveckla grunderna för talan i ärendet om ”Digitalsända begravningsceremonier

· Christer Knutås informerade om Skogskrematoriet II. Förvaltningsrättens dom efter överklagandet av byggupphandlingen av det nya krematoriet gav oss rätt att teckna avtal med Skanska. Överklagandet har medfört att tidplanen för uppförande har förskjutits och förlängts. Vi är nu igång och planerar för färdigställning och drifttagning våren 2013.

· Mats Larsson informerade om de problem som finns med nuvarande ”Reglemente och föreskrifter”. Frågor kring detta kommer att diskuteras med enhetschefer vid ett internt Chefsforum i oktober. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan.

· Mats Larsson informerade om samverkan med judiska församlingen om utbyggnad av Södra Judiska begravningsplatsen. För närvarande råder en tolkningstvist om de avtal som finns. Förvaltningen och judiska församlingen kommer att träffas om två veckor igen för fortsatt dialog i ärendet.

§15 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling m fl (MP) där förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan kring botaniska inventeringar och ekologiska undersökningar av de 250 hektar gravmark, till största delen skogs- och parkliknande, nämnden ansvarar för enligt följande:

”På föreningen Sveriges kyrkogårdschefers kongress i Varberg framkom fördelarna med att göra en botanisk inventering av mark för gravändamål. Det finns en bred enighet om värdet att kunna bibehålla och eventuellt förstärka den biologiska mångfalden i staden.

Miljöpartiet önskar att kyrkogårdsförvaltningen utreder frågan kring botaniska inventeringar och ekologiska undersökningar av de 250 hektar gravmark, till största delen skogs- och parkliknande, nämnden svarar för. Kan arbetet med resultatet av en inventering t ex öka intresset för att nyttja Strandkyrkogården för gravsättningar? Eller kan unga forskare anlitas i arbetet och resultatet få flera unga stockholmare att känna till stadens världsarv Skogskyrkogården”.

Svante Haggren (S) ställer frågan om hundar på våra begravningsplatser och vad som gäller. Pär Westin informerar att Stadens allmänna ordningsstadga som förbjuder hundar på alla begravningsplatser men i praktiken hanteras frågan som att det är förbjudet att rasta eller medföra okopplad hund på våra begravningsplatser. Vi vädjar idag genom skyltning/information vid entréerna att visa lyhördhet och respekt som en begravningsplats kräver. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan.

Bo Johnsson (S) delger nämnden att han deltagit på FSK kongress i Varberg i september 2011 och informerar att nästa kongress år 2012 blir i Visby den 3-5 september.