Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2011-12-13

Sammanträde 2011-12-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Socialförvaltningens lokaler, Swedenborgsgatan 20 (ingång Södra station) OBS! NY PLATS!

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

8 Upphandling av utplanteringsväxter för åren 2012-2014. Sekretess (utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare)

9 Botanisk inventering/Ekologisk undersökning, ärende för beredning (utsänds)

10 Förslag till Kulturvision 2030, svar på remiss (utsändes senare)

11 Förslag till sammanträdestider år 2012 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

12 Information från handikapprådet (muntligt)

13 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 27 december 2011.

3. Georg Lagerberg (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP) och Tara Twana (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S), till § 7, kl 16.40 därefter tjänstgör Madeleine Kock (M) från § 7, kl 16.40 för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 10 november 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP) och Madeleine Kock (M).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Meddelande från Länsstyrelsen 2011-07-19 om borrning för grundvatten och mark inom fornlämning RAÄ nr Stockholm 256:1, inom fastigheten Akalla 4:1, Stockholm (Dnr 30-875/2009) (läggs i mapp)

2) Anmälan av skrivelse om bristande omvårdnad av Sandsborgskyrkogården (Dnr 49-1148/2011) (läggs i mapp)

3) Beslut från Länsstyrelsen 2011-09-06, om tillstånd till allmän kameraövervakning, Skogskyrkogården, Heliga korsets kapell (Dnr 30-1549/2010) (utsänds)

4) Beslut från Länsstyrelsen 2011-09-06,om tillstånd till allmän kameraövervakning, Råcksta begravningsplats, Rosens kapell (Dnr 30-1549/2010) (utsänds)

5) Anmälan av protokollsutdrag från KS/KF (läggs i mapp).

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2011-11-29.

§6 A Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2011-12-12. Innan mötet gästades rådet av biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson och borgarrådssekreterare Mejke Runström samt förvaltningschef Mats Larsson. Rådet berättade hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor. I övrigt hade handikapprådet inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-02,

Dnr 04-1258/2011 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§7 Verksamhetsplan 2012 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

1. Kyrkogårdsnämnden godkänner föreliggande verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen

2. Kyrkogårdsnämnden begär en budgetjustering av investeringsramen med 32 Mkr

3. Kyrkogårdsnämnden beslutar om omslutningsförändring med 6,7 Mkr

4. Kyrkogårdsnämnden beslutar om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-01.

Dnr 21-1552/2011. Kyrkogårdsnämnden, som år 2012 firar 125 årsjubileum, svarar för begravningsverksamheten i Stockholms stad samt vård och bevarande av begravnings-platsernas kulturvärden. Dessa uppdrag ska utföras inom ramen för begravningsavgiften. Stadens begravningsverksamhet skall vara "En begravningsverksamhet i världsklass". Det innebär högt ställda krav på etik, men också på tillgänglighet, tillförlitlighet och punktlighet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. att godkänna föreliggande verksamhetsplan för 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. att begära en budgetjustering av investeringsramen med 32 Mkr

3. att besluta om omslutningsförändring med 6,7 Mkr

4. att besluta om ersättningar till församlingar som förvaltar allmänna begravningsplatser i enlighet med detta utlåtande.

Elisabeth Stålhem (M) anmälde jäv gällande ”driftbidrag generellt 2012, Hägerstens församling” (sid 23) och deltog inte i detta beslut.

Reservation anfördes av Bo Johnsson (S) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

”att delvis bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande, att besluta enligt nedan vad avser KF:s mål 1.2 Invånare i Stockholm ska vara självförsörjande, att besluta enligt nedan vad avser KF:s mål 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald, att besluta enligt nedan vad avser KF:s mål 3.1Budgeten ska vara i balans samt att därutöver anföra följande:

”Förvaltningen har haft att förhålla sig till den borgerliga majoritetens av kommunfullmäktige godtagna budgeten. Utifrån den förutsättningen är förvaltningens förslag genomarbetat. Socialdemokraterna föreslog en oförändrad begravningsavgift vilket skulle innebära en 9 mkr i en förstärkt budgetram. Därigenom möjliggörs såväl en bättre kvalité som ett kraftigt ökat antal feriearbeten. Men man kan även skapa nya arbetstillfällen och förvaltningen kan även anställa nya medarbetare efter dem slutar av olika anledningar. Att vara del i att få människor i arbete så räcker det inte att ta emot människor från FAS 3 och erbjuda praktikplatser, det kräver också att man i alla fall bibehåller permanenta arbetsplatser och kanske till och med skapar ett antal till. Det kan man göra med socialdemokraternas budget med bibehållen begravningsavgift.

Om socialdemokraternas budget varit underlag för förvaltningens förslag skulle således verksamhetsplanen kunnat förstärkas på en rad områden.

Pris- och lönekompensation ska inrymmas inom budgetramen vilket innebär att det blir mycket svårt för förvaltningen att öka eller ens bibehålla den kvalité och service man erbjuder idag. Dessutom är det så att flera löneavtal tecknas under 2012 och det innebär höjda löner för alla medarbetare. Då räcker inte den förstärkningen i budgeten, förstärkningen som i princip är lika med noll.

Vi Socialdemokrater föreslår att Begravnings- och serviceavdelningen förstärks med 4 mkr utöver det som föreslås i verksamhetsplan. Vidare föreslår vi att Tekniska avdelningen får en bibehållen budgetram 2012 och inte en neddragning på 1,8 mkr som föreslås i verksamhetsplanen.

Skogskyrkogårdens status som världsarv är viktig för Stockholm. Vi har svårt att se den statusen kan upprätthållas med budgeten. Det vore inte bra för Stockholm i världsklass om den statusen togs bort. Andra verksamheter, t ex Sveaborg i Helsingfors, har ständigt pågående upprustningsarbete enbart för att behålla den en gång vunna statusen.

När det gäller alla upphandlingar enligt aktivitetsplan så motsätter vi oss detta. Det är viktigt att begravningsverksamheten samt drift och underhåll håller hög kvalitet. Vi har sett, när det gäller Brännkyrka, att upphandlingen inte har inneburit att kvaliteten bibehålls. Att ta fram aktivitetsplaner för upphandlingar handlar inte om att effektivisera verksamheten eller att se till att stockholmarna får tjänster av hög kvalitet. Snarare handlar det om ideologi, vilket inte gagnar verksamheter inom nämndens verksamhetsområde.

Det blir svårare för nämnden att leva upp till de lagkraven om kortare ledtider mellan dödsfall och begravning. Om förvaltningen t ex måste öka öppettiderna och även ha begravningar på andra tider än hittills så krävs att fler anställs för att göra arbetet. Det kan man inte göra med den budgetramen som nämnden har i budgeten eftersom den tillåter inga som helst nyanställningar.

Förvaltningen har höga ambitioner när det gäller personalpolitik. Men om man ska nå en hög ambitionsnivå avseende sjukfrånvaron kan man inte blunda för att sjuktalen är kopplade till bemanningen. Desto färre anställda det finns, desto svårare är det att alla anställda kan få friskvård. Vi ser tydligt att förvaltningen har försökt att få ihop budgeten med omflyttningar. Det är berömvärd. Men vi vill inte göra omflyttningar mellan avdelningar, vi vill satsa ett antal miljoner mer.

KF:s inriktningsmål föreslås ändras enligt följande:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara självförsörjande
Något om riktiga jobb…

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Något om upphandling…
3.1 Budgeten ska vara i balans”.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (MP) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

Kyrkogårdsnämnden beslutar: att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012, att fastställa en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöparitets budgetförslag i kommunfullmäktige samt att därutöver anföra:

”I Miljöpartiets förslag till budget för Stockholms stad föreslås att begravningsavgiften inte ska sänkas utan höjas med 1 öre till 8 öre. En stor satsning ska genomföras för att åtgärda eftersatt underhåll av byggnader, kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar, murar, trappor m.m. Med sänkt begravningsavgift riskerar underhållsskulden att växa ytterligare.

Begravningsplatserna ska i högre grad upplevas som rofyllda. Detta ska vara vägledande vid maskininvesteringar. Ett aktivt arbete för att minska biltrafiken till och på begravningsplatserna ska genomföras i samarbete med Stockholms trafik- och renhållningsnämnd och SL. Bullermätningar ska genomföras och möjligheter att minska bullret utredas.

Betydande delar av flera begravningsplatser rymmer naturmiljöer av parkliknande karaktär. Med Miljöpartiets budgetförslag kan dessa miljöer bevaras och utvecklas.

Förvaltningens energieffektivisering ska fortsätta för byggnader och belysning. Staden ska vara ledande i utvecklingsarbetet för miljöhänsyn vid drift av krematorier. Verksamheternas avfall ska i högre grad sorteras och återvinnas i verksamhetslokala återvinningsstationer.

Rådande konjunkturläge skapar oro och stor osäkerhet finns kring hur många gravrättsinnehavare som år 2012 väljer att teckna skötselavtal med förvaltningen. Förvaltningen måste ha en planering för att anställa färre säsongsanställda kyrkogårdsarbetare samt senarelägga underhållsarbeten.

Miljöpartiet saknar i tjänsteutlåtandet förvaltningens synpunkter på möjligheterna att fortsätta via begravningsavgiften bekosta stadens världsarvsfrågor och förvaltningens personalkostnader för anställda organister. Utifrån kommunfullmäktiges beslut finner vi för övrigt att förvaltningens förslag är väl genomarbetat.”

§8 A Upphandling renovering av kallmur Spånga kyrkogård

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. utse CE Morberg Anläggning AB att utföra renovering av kallmur på Spånga kyrkogård under 2012.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-12

Dnr 23-1201/2011. Förvaltningen inbjöd den 21 oktober 2011 till anbudsräkning avseende renovering av kallmur på Spånga kyrkogård. Entreprenadupphandlingen gjordes som förenklad upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. utse CE Morberg Anläggning AB att utföra renovering av kallmur på Spånga kyrkogård under 2012.

§8 Upphandling av utplanteringsväxter för åren 2012-2014

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. utse Mäster Grön ekonomisk förening som leverantör av utplanteringsväxter för åren 2012-2014.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-30,

Dnr 23-838/2011. Förvaltningen inbjöd den 28 oktober 2011 till anbudsräkning avseende leverans av utplanteringsväxter för åren 2012-2014 med option för åren 2015 och 2016

Fast pris ska lämnas för åren 2012 -2014. Entreprenadupphandlingen gjordes som förenklad upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. utse Mäster Grön ekonomisk förening som leverantör av utplanteringsväxter för åren 2012-2014.

§9 Botanisk inventering/Ekologisk undersökning, ärende för beredning

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-14,

Dnr 33-1317/2011. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde

2011-09-26 att överlämna en skrivelse från Magnus Jarnling (MP) om botanisk inventering/ekologisk undersökning av våra begravningsplatser till förvaltningen för beredning.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag.

§10 Förslag till kulturvision 2030, svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen avseende stadens förslag till Kulturvision 2030.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-01,

Dnr 01-1346/2011. Kyrkogårdsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen om en kulturvision för Stockholm, Kulturvision 2030. Stadens förvaltningar och bolag ombeds att i sina remissvar komma med förslag till hur de kan medverka till att Kulturvisionen uppnås.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen avseende stadens förslag till Kulturvision 2030.

§11 Förslag till sammanträdestider år 2012 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2012.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-11-11,

Dnr 03-1736/2011. Sammanträdestiderna är bl a föreslagna utifrån kommunstyrelsens krav på nämnden att inom viss tid avge verksamhetsplan, flerårsbudget, tertialrapporter respektive årsredovisning. Nämnden sammanträder om inte annat angives på Arenavägen 41 i Globenområdet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för år 2012.

§12 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson anmälde månadsrapport för november 2011. (Dukades)

· Den 20 december kommer nämndens ordförande Annette Larsson Lundquist (M) att ta ”första spadtaget” i byggandet av nya krematoriet på Skogskyrkogården. Byggentreprenören Skanska står för arrangemanget.

§14 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Madeleine Kock (M) hade fått en fråga om ”liggaren” på Galärvarvskyrkogården där namn på alla avlidna som spreds i minneslunden fanns. Den finns inte längre kvar. Pär Westin svarar att år 2004 övertog Stockholms kyrkogårdsförvaltning ansvaret över Galärvarvskyrkogården från Djurgårdsförvaltningen. I samband med detta utreddes frågan av förvaltningen och ”liggaren” togs bort två år senare. Alla avlidnas namn registreras i gravboken och minneslundsintyg utfärdas. Det är numera samma rutin för alla kyrkogårdar. Allmänheten kan också genom www.hittagraven.se få information om alla gravsatta på våra kyrkogårdar.

Madeleine Kock (M) hade sett en insändare i Östermalmsnytt där insändaren hade synpunkter på hur askan hanterades innan nedgrävning i minneslunden på Galärvarvskyrkogården. Pär Westin svarar att förvaltningen beklagar att nedgrävning i detta fall skedde dagtid på grund av särskilda omständigheter. Det var ett misstag och kommer inte att återupprepas.

Magnus Jarnling (M) frågar hur länge ett avtal för säsongsanställning skrivs. Carin Björnvall svarar att detta varierar. De som arbetar sitt första år får vanligtvis en månads anställning som sedan förlängs. De som har längre erfarenhet kan få anställning under hela perioden april – september. I vissa fall ännu längre än så.

Ordföranden avslutade mötet och tackade för ett bra och trevligt samarbete och önskade nämnd och förvaltning en God Jul och Gott Nytt År och tillönskades detsamma av vice ordföranden och förvaltningschefen.