Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-02-07

Sammanträde 2012-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2011-12-13

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från handikapprådet (muntligt)

9 Verksamhetsberättelse med ekonomiskt bokslut för 2011 (utsänds)

10 Förvaltningschefens information

-Nya krematoriet på Skogskyrkogården
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (171 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 21 februari 2012.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 13 december 2011.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Annette Lundquist Larsson (M) och Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen 2011-12-30 om tillstånd till utbyte av belysningsarmatur på Norra begravningsplatsen. (Dnr 36-1282) (läggs i mapp)

2) Beslut från länsstyrelsen 2011-12-28 om tvist mellan efterlevande om gravsättning av aska efter avliden. (Dnr 40-888/2011) (läggs i mapp)

3) Beslut från länsstyrelsen 2011-12-01 om prövning av tvist mellan efterlevande om gravsättning av stoft. (Dnr 40-1166/2010) (läggs i mapp)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-01-26.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2011-12-02,

Dnr 04-96/2012 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§7 Information från nämndens handikappråd

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2012-01-06. Informerades att handikapprådet numera kallas för ”rådet för funktionsnedsättningsfrågor”. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla denna dag.

§8 Resultat av stadens medarbetarenkät 2011

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-07,

Dnr 15-280/2012. Medarbetarenkäten utgör en del av stadens styrning och ledning. Syftet är att dels få svar på om de mål och ambitioner kommunfullmäktige lagt fast på medarbetarområdet når fram till alla medarbetare, dels att få värdefullt underlag till fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för att göra Stockholms stad till än ännu mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet av enkäten ska användas som underlag för samtal om utvecklings- och förbättringsmöjligheter på alla nivåer i staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§9 Verksamhetsberättelse 2011 kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetsberättelsen för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen
  2. begära en ombudgetering av investeringsmedel med 31,2 Mkr
  3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-02-07,

Dnr 21-97/2012. Kyrkogårdsnämnden kan i verksamhetsberättelsen för 2011 till kommunstyrelsen rapportera att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts och genomförts under året. Avvikelserna handlar i första hand om tidplaner för vissa investeringsprojekt. Det ekonomiska resultatet är 2,3 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetsberättelsen för 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära en ombudgetering av investeringsmedel med 31,2 Mkr

3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

”Vi kan konstatera att förvaltningen i stora drag fyller de åtaganden som har funnits under det gångna året. Men vi är ändå oroliga för utvecklingen framåt. Vi har påpekat upprepade gånger att underhållsskulden finns och vi befarar att den kan komma att växa under det här året.

Verksamheten är beroende av personal och vi befarar att minskningar kommer ske under detta år. Om budgeten har hållits under 2011 så kommer det att vara svårt under 2012 på grund av sänkningen av begravningsavgiften som kommunfullmäktige har beslutat om. Det är ju ändå så, att varje nyanställning vägs mot rådande budgetläge. Och redan under 2011 har de övervägningarna skett.

Det är viktigt att underhållsnivån är hög för Skogskyrkogården för att Stockholms ska kunna ha kvar sin placering på världsarvslistan. Därför är vi starkt kritiska för årets budget”.

§10 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· Christer Knutås informerade om det fortsatta arbetet med nya Skogskrematoriet.

· Mats Larsson informerade om studieresan till Budapest, Ungern 9-11 maj. Anmälan görs senast 17 februari 2012 till Ewa Dahl.

· Christer Knutås informerade att genomförandeprojektet ”nytt kylhus” på Norra begravningsplatsen, Solna startar denna vecka.

§11 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen och överlämna följande skrivelse för beredning från Annette Lundquist Larsson m fl (M) där förvaltningen får i uppdrag att redovisa om förkortad tid mellan dödsfall och begravning enligt följande:

”I regeringens proposition om begravningsverksamheten (2011/12:51, Några begravningsfrågor) föreslås ändringar i begravningslagen. De flesta ändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2012. De förslag till ändring som kommer att betyda mest för allmänheten men också för hela begravningsbranschen är att längsta tillåtna tid mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas från två till en månad. Detta är ett mycket bra förslag. Främst ställer detta krav på de anhöriga men också på begravningshuvudmännen. Vi önskar en redogörelse från förvaltningen hur man kommer att möta denna förändring”.

2. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling (MP) där förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultat kring kostnadsjämförelser med andra begravningshuvudmän enligt följande:

”Vi önskar att förvaltningen för nämnden redovisar resultat kring de kostnadsjämförelser med andra begravningshuvudmän som kommit fram i det nyckeltalsprojekt som administreras av Sveriges lantbruksuniversitet”

Ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) tackade Lennart Engström, Kommunal som nu går pension.