Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-02-07

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor besöker nämnden.

8 Underlag för budget 2013 med inriktning på 2014 och 2015 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården - reviderat genomförandebeslut (Ärendet utgår)

10 Beslut om nämndens deltagande vid konferenser 2012. (utsändes ej)

11 Förvaltningschefens information

* Ny begravningsplats på Järva, Karin Söderling informerar om aktuellt läge i projektet.
* Miljörapport krematorium
* Information inför nämndens studieresa till Budapest, Ungern
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 27 april 2012.

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 7 februari 2012.

§2 Kyrkogårdsnämndens råd för funktionshinderfrågor besöker nämnden

Nämnden och rådet för funktionshindersfrågor hade denna dag sitt årliga dialogmöte. Rådet var i huvudsak nöjda med nämndens arbete med dessa frågor.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Madeleine Kock (M).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1. Dom från Förvaltningsrätten 2012-02-21 angående tillämpning av begravningslagen.(Dnr 30-227/2010) (utsändes ej)

2. Beslut från Länsstyrelsen 2012-02-21 om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till renovering av kallmur på Spånga kyrkogård, Stockholms kommun. (Dnr 30-247/2012) (utsänds ej)

3. Beslut från Länsstyrelsen 2012-03-26 om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till att uppföra ett nytt kylhus på Norra begravningsplatsen, Solna kommun.

(Dnr 34-567/2012) (utsänds ej)

4. Beslut från Länsstyrelsen 2012-03-26 om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till ombyggnad av förråd till handikappanpassad toalett, Grimsta 1:2 (Råcksta krematorium) Stockholm. (Dnr 32-688/2012) (utsänds ej)

5. Beslut från Länsstyrelsen 2012-04-04 om överklagande av kyrkogårdsförvaltningens beslut enligt 7 kap 27 § begravningslagen angående uppsättning av gravanordning. (Dnr 46-1327/2011) (utsänds). Förvaltningschef Mats Larsson informerade att förvaltningen överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

6. Skrivelse 2012-03-26 från Svenska kyrkan, Brännkyrka församling om anläggande av askgravlundar/askgravplatser vid Brännkyrka kyrka. (Dnr 31-599/2012)

(utsänds). Nämnden informerades om att förvaltningen är positiva till förslaget och vi har tittat på området och att behovet finns.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-04-04.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-10,

Dnr 04-96/2012 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§8 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-23,

Dnr 21-592/2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation anfördes av Bo Johnsson m fl (S) mot beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för en återställd begravningsavgift till 2011 års nivå, samt att därutöver anföra:

Vi socialdemokrater föreslog en oförändrad begravningsavgift, vi ansåg då och anser fortfarande att de medlen hade behövts för det på sina håll eftersatta underhållet. Vi ser även i förvaltningens prognos att det fattas finansiering inom ram för en del behov.

Det är självklart också så att för att underhållet ska kunna göras så behövs det personal. Anledningen att vi inte ville sänka var att vi misstänker att årets budget inte medger nyanställningar när de anställda slutar eller går i pension”.

§10 Beslut om nämndens deltagande vid konferenser 2012

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. Nämnden representeras av 2 från majoriteten och 2 från oppositionen vid SKKF:s rikskonferens i Karlskrona 28-29 maj 2012

2. Nämnden representeras av 1 från majoriteten och 1 från oppositionen vid Kyrkogårdskongressen i Visby 3-5 september 2012

3. Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden vid SKKF och Föreningens Sveriges kyrkogårdschefers studieresa till Basel 27 september – 1 oktober 2012.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Mats Larsson gav en översiktlig information varför kostnaderna för det nya krematoriet överstiger tilldelad budget från kommunfullmäktige. Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan vid nästa sammanträde med en hemställan till kommunfullmäktige om utökad investeringsram.

Mats Larsson informerade att förvaltningen lämnat in en miljörapport till Naturvårdsverket om kvicksilverreningen i våra krematorier. På Råcksta krematorium är kvicksilverreningen 97% och på Skogskrematoriet 99% .

Mats Larsson informerade om studieresan till Ungern, Budapest 9-11 maj 2012. Program utsändes senare.

Karin Söderling informerade angående den nya begravningsplatsen på Järva om aktuellt läge i projektet.

§12 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Madeleine Kock (M) undrar vad som händer med avlidna katoliker när katolska kvarteret på Norra begravningsplatsen är fullt? Finns det planer på att anlägga nya kvarter? Pär Westin återkommer med svar till nästa nämnd 10 maj 2012.