Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-05-09

Sammanträde 2012-05-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Radisson Blu Béke Hotel, Budapest

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-04-17

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Tertialrapport 1 för kyrkogårdsnämnden 2012 (utsänds)

9 Tilläggsärende Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården - reviderat genomförandebeslut (utsänds samt sänds per mejl)

10 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 24 maj 2012.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 17 april 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Beslut från länsstyrelsen om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till flyttning av statyn ”Dödens ängel” från Skogskapellet, Skogskyrkogården, Enskede Stockholms kommun (Dnr 01-12/2012) (utsänds ej)

2) Beslut om tillstånd enligt 4 kap lagen om kulturminnen till att förändra utformning av gravkvarter på Norra begravningsplatsen, Solna kommun (Dnr 31-17/2012) (utsänds ej)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-05-07.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-02, Dnr 04-96/2012 delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

§7 Information från nämndens råd för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från rådets sammanträde

2012-05-07. Rådet framförde önskemål om att vid nästa studieresa som nämnden anordnar låta rådets ordförande följa med som representant för rådet. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Hässelby begravningsplats.

§8 Tertialrapport 1 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,1%

3. indikatorn Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid fastställs till 100%

4. målvärdet för indikatorn Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare fastställs till 66%

5. målvärdet för indikatorn Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete fastställs till 80%

6. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-23

Dnr 21-766/2012. Stadens nämnder ska via tertialrapporter till kommunstyrelsen följa upp verksamhetens mål och ekonomiska resultat. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2012 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott på 0,6 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. indikatorn för sjukfrånvaro ändras till 4,1%

3. indikatorn Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid fastställs till 100%

4. målvärdet för indikatorn Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare fastställs till 66%

5. målvärdet för indikatorn Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete fastställs till 80%

6. paragrafen begärs omedelbart justerad.

§9 Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården – reviderat genomförandebeslut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. hemställa hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget med 45,8 Mkr till 175 Mkr för uppförandet av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-07, Dnr 38-1269/2012. Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15, efter hemställan från Kyrkogårdsnämnden, att uppföra ett nytt krematorium på Skogskyrkogården.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. hemställa hos kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget med 45,8 Mkr till 175 Mkr för uppförandet av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården.

§10 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade nämnden om uppsägning av avtal med Judiska församlingen i Stockholm (avtal dukades).

§11 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. godkänna informationen.

Madeleine Kock (M) ställde vid nämndens förra sammanträde 2012-04-17 frågan om vad som händer med avlidna katoliker när katolska kvarteret på Norra begravningsplatsen är fullt. Finns planer på att anlägga nya kvarter? Pär Westin svarar att det finns flera gravar kvar både på Norra begravningsplatsen (enskild begravningsplats) och på kv 28, Skogskyrkogården. Planer finns att på sikt anlägga nya katolska kvarter på den nya begravningsplatsen på Järva om katolska församlingen så önskar.

Magnus Jarnling (MP) ställer frågan hur avdelningen begravning och service hanterar årets budgetnivå som är oförändrat jämfört med bokslutet 2011 med anledning av befarade pris- och löneökningar. Mats Larsson svarar att man ser över nyanställningar vid pensionsavgångar, samt att antalet säsongsanställda anpassas efter den budget vi har.

Pär Westin kommer vid nästa nämnd att muntligt redovisa hur de olika gravsättningsmetoderna som nämnden studerat i Budapest kan användas på våra begravningsplatser enligt önskemål från Annette Lundquist Larsson (M) och Magnus

Jarnling (MP).

Magnus Jarnling (MP) tackade ordföranden och förvaltning för en välplanerad

studieresa till Budapest.

Mötet avslutades och ordföranden Annette Lundquist Larsson (M)

tackade likaså förvaltningen för en väl genomförd studieresa till Budapest.