Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-06-19

Sammanträde 2012-06-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Rum för gruppmöten för majoriteten och oppositionen är reserverat
från kl. 15.30 (OBS! Tiden).

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-05-24

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av månadsrapport, maj 2012 (utsänds)

9 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården. (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

10 Revisorernas årsrapport 2011 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Remiss om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 (utsänds)

12 Svar på skrivelse från Annette Lundquist Larsson m fl (M) angående åtgärder med anledning av nya begravningslagen (utsänds)

13 Återrapportering av hälsoundersökning (utsänds)

14 Förvaltningschefens information

* Aktuellt läge om nya krematoriet (Christer Knutås)
* Spridning av aska utifrån erfarenheter från nämndens studiebesök i Budapest (Pär Westin)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 2 juli 2012

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä Järvinen (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 10 maj 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Annette Lundquist Larsson (M), Magnus Jarnling (MP) och Svante Haggren (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Dom från Förvaltningsrätten 2012-05-29 angående avslag om tillstånd till kameraövervakning – LAK (Dnr 30-1549/2010) (utsänds)

2) Beslut från Länsstyrelsen 2012-06-08 om tillstånd om kulturminnen till renovering av kallmur på Spånga kyrkogård, Stockholms kommun (Dnr 30-823/2012) (utsänds ej)

3) Kyrkogårdsnämndens taxa 2012 (Dnr 22-984/2012) (utsänds)

4) Anmälan av protokoll från KF (läggs i mappar)

§4 A Anmälan av beslut om överklagan av förvaltningsrättens dom

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes att ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) 2012-06-15 beslutat att på nämndens vägnar överklaga två beslut fattade av förvaltningsrätten i Stockholms län. Dels avslag på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Råcksta begravningsplats, Rosens kapell samt avslag på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning vid Skogskyrkogården, Heliga korsets kapell. (Dnr 30-1549/2010).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-06-11.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-06-11, Dnr 04-96/2012, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från rådets möte 2012-06-18. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Strandkyrkogården. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden som nämnden har att behandla.

§8 Anmälan av månadsrapport, maj 2012

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar månadsrapport, maj 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar – Bromma kyrkogård och nya krematoriet på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten; utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan

finns i pärm i sammanträdesrummet).

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§10 Revisorernas årsrapport 2011 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2011 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-30,

Dnr 21-612/2012. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2011 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare att nämnden i huvudsak även nått sina egna mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2011 till kommunstyrelsen.

§11 Remiss om trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-05-31,

Dnr 01-775/2012. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till nytt ”Trygghets- och säkerhetsprogram över åren 2013-2016”. Trygghets- och säkerhetsarbetet leds av kommunstyrelsen och kommer att vara stadsövergripande. Förslaget till program omfattar stadens samtliga nämnder och bolag.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§12 Kyrkogårdsförvaltningens insatser för att möta nya krav i begravningslagen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-06-01,

Dnr 30-291/2012. Kyrkogårdsnämnden beslutade den 7 februari 2012 överlämna skrivelse för beredning från Annette Lundquist Larsson (M) m fl angående hur förvaltningen kommer att hantera förändringar i begravningslagen från den 1 maj om att minska tid mellan dödsfall och gravsättning/kremation till en månad.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§13 Återrapportering av hälsoundersökning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

godkänna informationen

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-30,

Dnr 16-986/2012. Kyrkogårdsförvaltningen erbjöd alla tillsvidareanställda medarbetare att genomföra en hälsoundersökning under 2011/2012. Undersökningarna genomfördes av Betania och omfattade provtagning och tester hos sjuksköterska, hälsoenkät, uppföljande läkarbesök samt genomgång av resultat och personlig rådgivning.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

§14 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Christer Knutås rapporterade om aktuellt läge kring byggandet av det nya krematoriet på Skogskyrkogården.

· Pär Westin informerade om en förstudie om spridning av aska med hjälp av vatten utifrån nämndens studiebesök i Budapest.

§15 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att


1. överlämna följande skrivelse för beredning från Annette Lundquist Larsson (M) m fl och Lotta Gravenius (FP) enligt följande:

” Vid kyrkogårdsnämndens studiebesök i Budapest, Ungern, studerade nämnden gravsättningar där spridning av aska genomfördes med hjälp av vatten. Kyrkogårdsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur sådana gravsättningar kan införas i Stockholm på någon av nämndens kyrkogårdar. I uppdraget ingår också att se över de juridiska förutsättningarna för att genomföra ett sådant förslag”.

2. överlämna följande skrivelse för beredning från Magnus Jarnling (MP):

”Begravningsplatsen är en plats för vård, vila och eftertanke. Platsen kan vara skrämmande sett ur barnets perspektiv. För att välkomna barnet på begravningsplatsen och ge barnet en ljusare bild kan barnet involveras i vården av graven.

För att inbjuda barnet till en aktivitet i gemenskap med vuxna önskar vi att förvaltningen utreder möjligheten att komplettera begravningsplatsen eller lämpligt gravkvarter med trädgårdsredskap, krattor, spadar, vattenkannor mm, i för barn tilltalande färger och mönster, alla i ett för barn mindre och mer tillgängligt format än de vuxnas. På så sätt kan man fånga barnets uppmärksamhet och intresse för begravningsplatsen och göra platsen mera tillgänglig.

Genom skyltning på begravningsplatsen eller vid kvarter och med information på hemsidan kan vuxna uppmärksammas på att förvaltningen hälsar barnet särskilt välkommet att vara med i skötseln av graven med barnträdgårdsredskap vid serviceplatsen”.

Svante Haggren (S) ställde frågan om hur förvaltningen ställer sig till kistor och stoft som ”taggas” för att säkerställa identifiering .

Mats Larsson svarar att hantering av avlidna berör många olika huvudmän och med olika ansvarsområden. Identifiering av avlidna genom streckkodsystem eller liknade är förvaltningen positiv till. Förvaltningen har också infört ett eget system där kistor med avlidna ”streckkodas” vid våra bisättningslokaler vid Råcksta krematorium och Skogskrematoriet (ännu ej i drift). Under hösten påbörjas arbetet att få in urnor i samma system.

Frågan om man kan använda samma identifieringssystem (”taggning”) inom hälso- och sjukvårdshuvudmannen som sedan förs över till begravningshuvudmannen är komplicerad inte minst juridiskt. Branschorganisationen SKKF har tillsatt en egen utredningsperson som skall lämna förslag i frågan under hösten.

Till protokollet fördes att nämnden under dagen genomfört studiebesök på Brännkyrka kyrkogård och Västberga begravningsplats.

Ordföranden avslutade mötet och tillönskade nämnd och förvaltning en trevlig sommar! Ordföranden tillönskades detsamma!