Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-09-20

Sammanträde 2012-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-06-19

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Tertialrapport 2 2012 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Förvaltningschefens information

* Ny begravningsplats på Järva friområde
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 4 oktober 2012.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 19 juni 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Anmälan av protokoll 2012-05-29 från Kammarrätten i Stockholm ang tillämpning av begravningslagen, fråga om prövningstillstånd. (Dnr 30-227/2010)

2) Beslut från Länsstyrelsen 2012-06-14, Stockholms län om prövning av tvist mellan efterlevande av askan efter avliden enligt 5 kap 4 § begravningslagen. (Dnr 40-1551/2011).

3) Taxa för begravningsclearing 2013 (Dnr 22-1310/2012) (utsänds)

4) Protokoll från Kammarrätten 2012-08-30 ang allmän kameraövervakning; fråga om prövningstillstånd (Dnr 30-1549/2010)

5) Anmälan av protokoll från KS (läggs i mappar)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-09-13.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-09-12, Dnr 04-96/2012, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från lokala handikapprådets möte 2012-09-19. Rådet framförde att de vill vara med och påverka verksamhetsplan 2013 gällande handikappfrågor innan beslut fattas. Rådet hade denna dag gjort studiebesök på Galärvarvskyrkogården.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbestämmelser – Bromma kyrkogård och nya krematoriet och på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten; utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan finns i pärm i sammanträdesrummet).

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Tertialrapport 2 kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-10, Dnr 21-766/2012. Kyrkogårdsnämnden gör i Tertialrapport 2 för 2012 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett nollresultat.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av Tertialrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande lämnades av Mirja Räihä Järvinen m fl (S) enligt följande:

”Förvaltningen anger i rapporten att uppsatta mål nås under året och att resultatet pekar på nollresultat trots den sänkta begravningsavgiften. Men vi ser också att alla uppsatta mål inte nås fullt ut. Vi kan också se att till exempel Tekniska avdelningen prognostiseras gå med underskott. Men de med gott minne minns också att Tekniska avdelningens budget minskades i nämndens budget. Visst går det att ommöblera men bara till en viss gräns.

Förutom Fortums gasleveranser kommer att kosta väldigt mycket kan vi även konstatera att bland annat utfallet från årets alla löneökningar inte heller är klart.

Vi är övertygade om att det är klokt av förvaltningen att avstå från upphandlingar, trots kommunstyrelsens påpekanden, eftersom det vi har sett på Brännkyrka har varit sämre kvalitet. Givetvis måste kvaliteten uppehållas och då kan inte själva upphandlingen vara överordnat.

Till sist, några av målen för personalområdet verkar inte uppfyllas helt. Då är det viktigt att göra en handlingsplan i samverkan med personalorganisationerna så att de uppsatta nämndmålen uppnås även under detta område”.

§10 Redovisning av inventering av naturvärden vid 11 kyrkogårdar i Stockholms kommun

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-29,

Dnr 33-1317/2012. I samband med svar på remiss om ett nytt miljöprogram för Stockholms stad, så fick Kyrkogårdsförvaltningen i uppdrag av Kyrkogårdsnämnden att utreda frågan kring botaniska inventeringar och ekologiska undersökningar på de c:a 250 hektar gravmark som kyrkogårdsnämnden ansvarar för.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§11 Beslut om arvode för deltagande i ILS-ubildning

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. medge nämndens ledamöter och ersättare att deltaga i ILS-utbildningen.

Ärendet

Nämndens ledamöter och ersättare har inbjudits till kurs i ledning och styrning (ILS) och ILS-webb. Syftet med utbildningen är att man som förtroendevald ska känna sig förtrogen med ILS samt ILS-webben; dess uppkomst, innebörd, användning och räckvidd.

§12 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade om planeringen kring en ny begravningsplats på Järva friområde. Förvaltningen har tagit fram ett PM i frågan som tillsänts Stadshuset. PM utdelas till nämndens ledamöter och ersättare. Vid nämndens novembersammanträde kommer nämndens att besvara den remiss stadsbyggnadsnämnden skickat ut som programförslag till detaljplan för den nya begravningsplatsen.

· Christer Knutås och Mats Larsson informerade om den ekonomiska situationen för nya krematoriet på Skogskyrkogården. Det är angeläget att nämnden fortlöpande hålls informerad om kostnadsläget. Därför kommer en ekonomisk uppföljning ske vid varje kommande nämndsammanträde till dess projektet är avslutat.

§13 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Magnus Jarnling (MP) tog upp frågan om ”lutande gravstenar” utifrån en artikel i tidskriften Kyrkogården. Det finns centrala rekommendationer som tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK). Följer förvaltningen dessa rekommendationer?

Pär Westin svarar att förvaltningen kontinuerligt ser över säkerheten på våra allmänna begravningsplatser. Förvaltningen kontrollerar att stenen är säker och det är gravrättsinnehavaren som ska åtgärda bristerna. 450 gravstenar har lagts ned och gravrättsinnehavarna har underrättats med ett brev. Förvaltningen kommer att delta i CGK:s seminariet i Kungsängen den 15 november om dessa rekommendationer.

Magnus Jarnling (MP) ställde frågan i vilket skede nämnden kan påverka innehållet i de förfrågningsunderlag som går ut i samband med upphandling av drift av verksamhet.

Mats Larsson svarar att nuvarande ordning har varit att nämnden i samband med verksamhetsprogram beslutar om de ekonomiska prioriteringarna och en aktivitetsplan/konkurrensplan. Tjänstemännen tar därefter fram detaljerade förfrågningsunderlag och sköter själva upphandlingen. Tjänstemännen beslutar också vilken firma som skall tilldelas kontrakt om inte kontraktsumman överstiger 1 Mkr, då ska nämnden fatta beslut. Undantag sker när upphandling påverkar egenregiverksamheten exempelvis i form av personalövertalighet. Då fattar nämnden även beslut om innehållet i förfrågningsunderlagen.