Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2012-11-06

Sammanträde 2012-11-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-09-20

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Redovisning av nyckeltalsprojektet, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) (utsänds)

10 Program för Järva begravningsplats, svar på remiss (utsänds) bifogar länk till remissen http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2006-16107

11 Återtagande av gravrätten där gravrätten har gått ut (utsänds)

12 Upphandling av byggentreprenad kylhus Norra begravningsplatsen (utsänds) Bilagan sekretess, utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

13 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården.
* Kopparstölder på Skogskyrkogården
* Entreprenad Brännkyrka kyrkogård
* Uppföljning FN-dagen på världsarvet
* Uppföljning allhelgonahelgen
* Förvaltningens organister
* Nämndens sammanträde i december, (nytt klockslag, ny plats)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 20 november 2012.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 20 september 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

Magnus Jarnling (MP), Svante Haggren (S) och Bo Johnsson (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1. Anmälan av remissvar ”Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel (utsänds till nämndens ledamöter och ersättare) (Dnr 07-1434/2012).

2. Anmälan av inkommen skrivelse samt svar. Inkom från Per-Ola Larsson

2012-10-12 (utsänds till nämndens ledamöter och ersättare) (Dnr 49-1462/2012).

3. Anmälan av protokoll från KF (läggs i mappar).

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2012-10-30.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-10-30, Dnr 04-96/2012, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från lokala handikapprådets möte

2012-11-05. Rådet ställde sig bakom förvaltningens förslag i aktuella ärenden: ”Redovisning av nyckeltalsprojekt” samt ”Program för Järva begravningsplats”.

Rådet hade denna dag genomfört studiebesök på Norra Begravningsplatsen. Rådets ordförande och vice ordförande kommer att träffa nämndens presidium den 28 november för att ge synpunkter på verksamhetsplanering för år 2013.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbestämmelser – Bromma kyrkogård och nya krematoriet och på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten; utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan finns i pärm i sammanträdesrummet)

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Redovisning av nyckeltalsprojektet, svar på ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-24,

Dnr 22-292/2012. Vid Kyrkogårdsnämndens sammanträde 2012-02-07 lämnades ett ärende för beredning från Magnus Jarnling (MP) att förvaltningen för nämnden redovisar resultat kring de kostnadsjämförelser med andra begravningshuvudmän som kommit fram i det nyckeltalsprojekt som administreras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§10 Program för Järva begravningsplats svar på remiss

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på stadsbyggnadskontorets remiss ”Program för detaljplan, Järva begravningsplats”.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-23,

Dnr 30-875/2009. Kyrkogårdsnämnden har fått ett förslag till program för detaljplan för en begravningsplats på Järvafältet på remiss.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på stadsbyggnadskontorets remiss ”Program för detaljplan, Järva begravningsplats”.

§11 Återtagande av gravrätter där gravrätten har löpt ut

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. återta gravrätterna till totalt 304 platser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent.

2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med

2015-01-01.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-24,

Dnr 43-1579/2012. Ärendet har beretts inom begravnings- och serviceavdelningen i samarbete med begravningsadministrativa enheten vid administrativa avdelningen

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. återta gravrätterna till totalt 304 gravplatser där gravrättstiden gått ut och där förvaltningen inte kan komma i kontakt med någon intressent

2. ny upplåtelse av dessa gravplatser får ske först från och med

2015-01-01.

§12 Upphandling av byggentreprenad kylhus Norra begravningsplatsen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. anta Andersson Company Byggnads AB som entreprenör för uppförande av kylhus på Norra begravningsplatsen till ett pris av 16.465 tkr.
  2. ärendet omedelbart justeras.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-30

Dnr 32-567/2011. Kyrkogårdsnämnden beslutade 2011-04-13 om att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen för nybyggnation av kylhus/ bisättningslokal för förvaring av kistor med stoft på Norra begravningsplatsen i Solna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. anta Andersson Company Byggnads AB som entreprenör för uppförande av kylhus på Norra begravningsplatsen till ett pris av 16.465 tkr.

2. ärendet omedelbart justeras.

§13 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade om att nämnden erhållit miljöförvaltningens miljöpris som oktober månads goda exempel för sitt aktiva energi- och klimatarbete. Som motivering anges bl a bytet till LED-lampor och armatur av Skogskyrkogårdens respektive Norra begravningsplatsens utomhusbelysning.

· Budgetuppföljning till och med oktober månad redovisades i en månadsrapport. Budgetprognosen visar på ett bokslut i balans.

· Christer Knutås redovisade ekonomisk uppföljning för nya krematoriet på Skogskyrkogården. Kommunfullmäktige har gett investeringsprojektet en ny budget på 175,0 mnkr. Kostnaderna bedöms rymmas inom nya budgeten.

· Mats Larsson informerade om kopparstölder på Skogskyrkogården. Kontakt kommer att tas med polisen för att få råd hur vi kan förhindra ytterligare stölder.

· Pär Westin informerade om att förvaltningen och entreprenören vid Brännkyrka kyrkogård gemensamt överenskommit att bryta gällande kontrakt. Verksamheten drivs tills vidare i egen regi.

· Mats Larsson informerade om välbesökta arrangemang på världsarvet Skogskyrkogården under FN-dagen den 24 oktober.

· Carin Björnvall informerade om att förvaltningens anställda organister sagt upp sig och sedan den 1 november får uppdrag som egna företagare av förvaltningen. Reformen innebär ingen förändring i servicen till begravningsbyråer och allmänhet.

· Mats Larsson informerade om välbesökta kyrkogårdar och begravningsplatser under allhelgonaveckan. Även det mediala intresset har varit stort för våra frågor. I frågan om Svenska kyrkans närvaro på Skogskyrkogården kommer förvaltningen under november månad ha ett möte med berörda församlingar för att planera en lösning för år 2013 allhelgonahelg som kan fungera för alla parter.

· Mats Larsson informerade om att nämndens sammanträde den 11 december flyttas till Stadshuset och tidigareläggs till kl. 14.00.

§14 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Magnus Jarnling (MP) ställde frågan utifrån erfarenheter från Malmö om förvaltningen kan erbjuda ytterligare tjänster i sina skötselerbjudanden. Göran Höglund svarade att detta först kan bli aktuellt när betalningsrutinerna förenklats och kunden kan betala via internetbank.

Svante Haggren (S) väckte frågan hur kyrkogårdarna kan bli tryggare utifrån mediauppgifter om att en enskild grav på Norra Begravningsplatsen utsatts för gravskändning. Mats Larsson svarade att gravskändning är extremt ovanligt men också svårt att skydda sig emot de få gånger det förekommer. Förvaltningen har vaktbolag som ronderar de större begravningsplatserna på icke kontorstid.

Svante Haggren (S) efterfrågade kommentar från förvaltningen angående mediauppgifter om att förvaltningen inte vill återvinna gravstenar. Mats Larsson svarade att när en gammal grav återanvänds erbjuds alltid den nya gravrättsinnehavaren att behålla den gamla stenen som står på graven. Väldigt få tackar ja till erbjudandet. I Jönköping tar kyrkogårdsförvaltningen hand om de överblivna gamla stenarna och säljer dem vidare till kund. Detta är inte möjligt i Stockholm då vi som kommunal huvudman har att följa kommunallagen och konkurrenslagstiftning.

Bo Johnsson (S) ställde frågan om hur en eventuell stängning av de större kyrkogårdarna på kvällar och nätter skulle påverka andra aktörer. Mats Larsson svarade att en sådan åtgärd måste utredas noga. Begravningsbyråernas behov av transporter till och ifrån våra bisättningslokaler på icke kontorstid måste vägas in i beslutet.