Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-02-05

Sammanträde 2013-02-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2012-12-11

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Verksamhetsberättelse 2012 kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården.
* Information avseende entreprenadavtal södra delen av Skogskyrkogården.
* Nämndens sammanträde i april flyttas till den 11 april 16.00.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Nämndens ordförande hälsade nämndens nya ersättare, Sten-Åke Larsson (M) och Amne Ali (S) välkomna.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 18 februari 2013,

3. Madeleine Kock (M) är tjänstgörande ersättare för Naémi Karlsson (M) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 11 december 2012.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1. Beslut från Länsstyrelsen 2012-12-21 ang överklagande om att avslå ansökan om montering av gravordning enl 7 kap 27 § begravningslagen. (Dnr 46-1195-2012). (utsänds).

2. Beslut från Länsstyrelsen 2013-01-18 ang överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut ang montering av gravordning enligt begravningslagen. (Dnr 46-1195-2012). (utsänds)

Mats Larsson informerade nämnden i ärendet, punkt nr 1 och 2.

3. Beslut från Länsstyrelsen 2012-12-20 om överklagande av kyrkgårdsförvaltningens i Stockholms stads beslut den 24 maj 2012 att avslå ansökan om borttagande samt montering av gravordning enligt 7 kap 26 § begravningslagen. (Dnr 46-481/2012).

4. Beslut från Länsstyrelsen 2012-12-02 om tillstånd till renovering av begränsningsmur på Skogskyrkogården. (Dnr 30-93/2012).

5. Delbeslut från Länsstyrelsen 2012-12-03 ang tillstånd till renovering av grusgångar på S:ta Clara kyrkogård, Norrmalm, Stockholm (Dnr 23-1463-2012).

6. Beslut från Länsstyrelsen 2013-01-08 att anlägga en askgravplats på Sandsborgs begravningsplats. (Dnr 31-798-2012).

7. Beslut från Länsstyrelsen 2013-01-09 till förändringar i toalettbyggnaden vid Kapellslingan samt nytt fläkthus vid Skogskrematoriet på Skogskyrkogården. (Dnr 30-1139-2012).

8. Anmälan av protokollsutdrag från KF/KS (läggs i mappar).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2013-01-29.

§6 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-01-29, Dnr 04-108/2013, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från rådets möte 2013-02-04. Rådet var nöjda med ärendet ”Verksamhetsberättelse för kyrkogårdsnämnden 2012” och hade i övrigt inga synpunkter på dagens ärenden. Informerades att Stig Modigh lämnar sitt uppdrag i rådet.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten – nya krematoriet på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Verksamhetsberättelse 2012 för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetsberättelsen för 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära en ombudgetering av investeringsmedel med 12,3 Mkr

3. uppdrag med Dnr 30-272/2011 som avser en redovisning av arbetet med bullerproblematiken i samråd med trafikkontoret anses besvarad

4. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-25, nr 21-128/2013. Kyrkogårdsnämnden redovisar i verksamhetsberättelse för 2012 att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak har uppnåtts och genomförts under året. Det ekonomiska resultatet är 1,0 Mkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av verksamhetsberättelsen för 2012 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. begära en ombudgetering av investeringsmedel med 12,4 Mkr

3. uppdrag med Dnr 30-272/2011 som avser en redovisning av arbetet med bullerproblematiken i samråd med trafikkontoret anses besvarad

4. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Särskilt uttalande lämnades av Mirja Räihi Järvinen m fl (S) enligt följande:

”Vi ansåg att budgeten för 2012 var alltför snål efter sänkningen av begravningsavgift. Till en viss del var vår oro befogad. Visserligen lämnar nämnden ett överskott men det är också så att verksamhetsberättelsen innehåller ett antal avvikelser. Nämnden har inte nått alla planerade aktiviteter och givetvis kan man misstänka att resurserna har varit för små.

Förvaltningen har arbetat mycket bra när de gäller de anställda. Målet om heltidsanställningar har till och med överskridit kommunfullmäktiges mål för året. Likaså är det glädjande att antalet sjukdagar är mycket lägre än de uppsatta målen från kommunfullmäktige”.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-01-29

Dnr 15-127/2013. Stockholm stad genomför regelbundna medarbetarenkäter. I stadens arbete att vara en arbetsgivare ”på väg mot världsklass” är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg. Den är en del av stadens verksamhetsutveckling och den ska stötta chefer och medarbetare att skapa rätt förutsättningar för att kunna ge bästa möjliga service till Stockholmarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna redovisningen.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Mats Larsson informerade om ekonomisk uppföljning avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården. Christer Knutås visade och kommenterade bilder från byggnationen av krematoriet.

· Mats Larsson informerade avseende entreprenadavtal södra delen av Skogkyrkogården. Kontrakt har tecknats med Samhall AB.

· Nämndens sammanträde i april flyttas till den 11 april 2013 kl 16.00. Rådet för funktionshinderfrågor besöker då nämnden för dialog.

§12 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Magnus Jarnling (MP) ställde frågor om alternativa biobränslen i våra krematorier.

Christer Knutås svarar att branschorganet SKKF finansierat en förstudie om Biobränslen i krematorieugnar. Rapporten finns att läsa på SKKF:s hemsida, www.skkf.se . Förvaltningen har tillsammans med ett biobränsleföretag gjort en förstudie om alternativa biobränslen som inte är klassade som livsmedel. I och med att förvaltningen tecknade ett nytt avtal avseende gasleverans med Stockholm Gas AB skrinlades planerna på bränslebyte. Gasbolaget har en ambition att successivt byta ut all naturgas mot biogas i gasnätet och då har förvaltningen inte bara gasleveranserna som ett säkert och bekvämt energival utan även som ett bra miljöval.