Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-04-11

Sammanträde 2013-04-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Rådet för funktionshinderfrågor besöker nämnden för dialog

3 Föregående protokoll 2013-02-05

4 Anmälan av övriga frågor

5 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser

6 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Miljöhandlingsplan för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

* Månadsuppföljning för kyrkogårdsnämnden (utsänds)
* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården
* Studiebesök på nya krematoriet
* Judiska församlingen
* Anmälan SKKF konferens i Stockholm
* Aktuell information om Järva begravningsplats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (182 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 25 april 2013

3. Georg Lagerberg (FP) är tjänstgörande ersättare för Lotta Gravenius (FP), vid dagens sammanträde.

§2 Rådet för funktionshindersfrågor besöker nämnden för dialog

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Rådet hade sitt årliga dialogmöte med nämnden. Rådet framförde att nämnden bör prioritera tillgänglighetsfrågorna i ärendet ”underlag för budget 2014 – med inriktning 2015 och 2016”.

§3 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 5 februari 2013.

§4 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP) och Svante Haggren (S).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1. Beslut från Länsstyrelsen 2013-02-04 ang prövning av tvist om gravsättning enligt 5 kap 4 § begravningslagen. (Dnr 40-1199/2012).

2. Beslut från Länsstyrelsen 2013-02-19 ang överklagande av Länsstyrelsens beslut 31 jan 2013 om prövning av tvist mellan efterlevande om gravsättning enligt 5 kap. 4 § begravningslagen. (Dnr 40-1199/2012).

3. Beslut från Länsstyrelsen 2013-03-06 ang prövning av tvist om gravsättning enl 5 kap. 4 § begravningslagen. (Dnr 40-835/2012).

4. Protokoll från Kammarrätten 2013-03-12 ang utformning av gravordning enligt begravningslagen; fråga om prövningstillstånd.(Dnr 46-1327/2011).

5. Dom från förvaltningsrätten 2013-03-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. (Dnr 49-1462/2012) (utsänds).

6. Anmälan av protokollsutdrag från KF/KS (läggs i mappar).

§6 Anmälningsärenden; samrådsprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2013-04-03.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande 2013-04-03, Dnr 04-108/2013, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna informationen.

§9 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-21,

Dnr 21-495/2013. I detta ärende redovisas nämndens underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016. Nämndens övergripande planering och behov beskrivs utifrån Vision 2030 – ”ett Stockholm i världsklass”.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslaget till underlag till budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016 och överlämna det till kommunstyrelsen

2. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) ställde de tre förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningen förslag.

Särskilt uttalande lämnades av Annette Lundquist Larsson m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Georg Lagerberg (FP) enligt följande:

”Vi anser att en omprojektering av Strandkyrkogården måste ges en hög prioritet. Särskilt tillkomsten av en enkel ceremonilokal skulle med all säkerhet leda till ett ökat utnyttjande av kyrkogården.

En annan särskild angelägen åtgärd menar vi är utbyggnaden av kistgravar inom Råcksta begravningsplats. Utbyggnaden är nödvändig om vi snabbt ska kunna öka antalet kistgravar.

Även förvaltningens förslag att gräva om ett kistgravkvarter på Norra begravningsplatsen är viktig och måste prioriteras.

När det nya Skogskrematoriet tas i bruk friställs utrymmen i det nuvarande krematoriet. Vi önskar att dessa utrymmen ska användas för en permanent utställning om begravningsväsendet och olika begravningsskick. Vi menar att en sådan utställning skulle kunna vara av stort intresse för bland annat skolungdomar och bidra till att öka antalet studiebesök på världsarvet Skogskyrkogården”.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (M) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande: ”att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Förvaltningen beskriver tydligt konsekvenserna för verksamheten vid en oförändrad begravningsavgift de tre följande åren. Det är kommunfullmäktige som måste ta sitt ansvar och höja begravningsavgiften under treårsperioden.

Vi delar förvaltningens uppfattning att nyrekryteringar säkrar kompetensen inom organisationen. Men att år efter år organisera om verksamheten utan nyrekrytering vid pensionsavgångar har åstadkommit att förvaltningens samlade kompetens minskat på viktiga områden.

Miljöpartiet välkomnar förvaltningens förslag att utreda hur kostnaden för organister vid vissa kapell successivt ska kunna avvecklas.

Vi anser att förvaltningen måste få stadens ledning besluta att kostnaderna för skötseln av världsarvsfrågorna på Skogskyrkogården inte ska finansieras via begravningsavgiften”.

Reservation anfördes av Mirja Raihä m fl (S) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande: att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut, att förbereda för en höjning av begravningsavgiften till 2011 års nivå samt att därutöver anföra:

Förvaltningen redovisar med all tydlighet att neddragningarna har varit stora inom förvaltningen. Vi kan konstatera att förvaltningen inte har fått några som helst ekonomiska förstärkningar under de senaste fem åren. Personalstyrkan har reducerats med nästan en tredjedel under de åren. Arbetsorganisationen betydelse för verksamhetens utförande har här en avgörande roll. Men samtidigt är det så att det inte går att organisera om arbetet när antalet anställda blir allt mindre. Vi håller fullständigt med de fackliga organisationerna, att det är nödvändigt att besätta tjänster vid pensionsavgångar.

Vi motsatte oss den sänkningen av begravningsavgiften som den moderatledda majoriteten genomförde i budgeten inför 2012. Därför anser vi att det är viktigt att börja diskutera att återställa
begravningsavgiften till den nivån nämnden hade 2011. Det ser vi som ett enda möjligt förslag nu.

Nämnden pratar ofta om den stora underhållsskulden. Det är givetvis klart att om antalet anställda har minskat så mycket som det anges i ärendet så är resultatet att underhållet också blir eftersatt. Detta kan också förbättras om begravningsavgiften var högre än den är nu. Det är viktigt att ta igen den underhållsskulden som finns.

Samverkansavtalets intentioner är att de som är närmast verksamheten ska kunna påverka det som händer på arbetsplatsen och ska förbättra medinflytandet enligt MBL. Därför är det viktigt att involvera skyddsombuden, som företräder medarbetarna, i frågor som handlar om lokaler och arbetsprocesser. Med det är också viktigt att de anställda, enligt samverkansavtalet, är delaktiga i all planerings- och utvecklingsarbete när det gäller verksamheterna. Medinflytande är både en skyldighet och en rättighet för de anställda”.

§10 Miljöhandlingsplan för kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förslaget till miljöhandlingsplan.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-03-22,

Dnr 07-550/2013. I ärendet redovisas ett förslag till miljöhandlingsplan för Kyrkogårdsnämnden. Förslaget är kopplat till stadens miljöprogram för åren 2012-2015 och de sex inriktningsmål kommunfullmäktige fastställt.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förslaget till miljöhandlingsplan.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen

· En ekonomisk uppföljning för nämndens verksamhet till och med mars månad har utsänts till nämnden. Den visar ett överskott på driftsbudgeten och ett underskott på investeringsbudgeten. I Tertialrapport 1 kommer en säkrare prognos att ges.

· Uppföljning av ekonomin i projektet Nya krematoriet på Skogskyrkogården visar att kostnaderna förväntas rymmas inom projektets budget.

· Nämnden inbjuds till studiebesök på Nya krematoriet på Skogskyrkogården den 13 maj 2013 kl 11.30. Förhandsanmälan kan göras till nämndsekreterare Ewa Dahl.

· Förvaltningens olika avtal med den enskilda huvudmannen Judiska församlingen i Stockholm om gravskötsel, gravöppning och utbyggnad av begravningsplatser har löpt ut. Parterna är överens om att inte förlänga avtalen. Församlingen har en ekonomisk skuld till förvaltningen som kommer att regleras genom ett särskilt avtal.

· SKKF:s rikskonferens arrangeras i år i Stockholm den 27-28 maj med Kyrkogårdsnämnden som värd. Anmälan till konferensen skall ske till nämndsekreterare Ewa Dahl senast den 22 april.

· Förvaltningen ser över lokalkostnaderna . Avsikten är att flytta administrationen från Arenavägen 41 till lokaler som staden äger i närliggande Slakthusområdet. Detta sker i så fall i höst och kommer att påverka var nämndens sammanträden hålls.

· Ordföranden och vice ordföranden har träffat de förtroendevalda revisorerna den 20 mars 2013 med anledning av revisorernas årsrapport.

· Karin Söderling informerade om det aktuella läget i projektet om en ny begravningsplats på Järvafältet. Stadens planering kring ”Stockholmsporten” påverkar projektet liksom Länsstyrelsens svar på remiss om detaljplan .

§12 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Magnus Jarnling (MP) ställer frågan om feriearbetande ungdomar om förvaltningen har handledarresurser och praktiska utrymmen för sommarungdomarna som behövs? Mats Larsson svarar att vi kommer att klara de mål som är uppsatta med bra handledning och utrymmen som kommer att behövas.

Svante Haggren (S) framförde önskemål om att nämnden informeras i de fall förvaltningen har kontakter med media.