Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-05-21

Sammanträde 2013-05-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

OBS! TIDEN!

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-04-11

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Tertialrapport 1 kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården
* Information inför SKKF:s rikskonferens i Stockholm
* Information kring studiebesök i samband med nämndens sammanträde den 11 juni
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. fastställa utsänd dagordning,

2. ordföranden och Bo Johnsson justerar dagens protokoll den 3 juni 2013,

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä (S) och Madeleine Kock (M) är ersättare för Lotta Gravenius (FP) som kommer under § 11 vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från 11 april 2013.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige.

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m.m.

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) Samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2013-05-13.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-13,

Dnr 04-108-2013, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Christer Knutås från rådets möte 2013-05-20. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden nämnden hade att behandla denna dag. Rådet hade denna dag genomfört ett studiebesök på Norra begravningsplatsen.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten – nya krematoriet Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården, Dnr 20-565/2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Tertialrapport 1 kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. ansöka hos kommunstyrelsen ur centrala medelsreserven om investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder avseende besökstoaletter med 2,5 mnkr

3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-08,

Dnr 21-687/2013. Kyrkogårdsnämnden gör i tertialrapport 1 för 2013 bedömningen att uppsatta mål och åtaganden i huvudsak kommer att uppnås och genomföras under året. Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 5,1 mnkr. Investeringsbudgeten beräknas dock överskridas med 25 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av tertialrapport 1 och överlämna den till kommunstyrelsen

2. ansöka hos kommunstyrelsen ur centrala medelsreserven om investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder avseende besökstoaletter med 2,5 mnkr

3. paragrafen begärs omedelbart justerad.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Spridning av aska med hjälp av vatten

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-30, Dnr 30-1033/2012. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde

2012-06-19 att överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning från Annette Lundquist Larsson m fl (M) och Lotta Gravenius (FP). Vid kyrkogårdsnämndens studiebesök till Budapest, Ungern, i maj 2012 studerade nämnden gravsättningar där spridning av aska genomfördes med hjälp av vatten. Kyrkogårdsförvaltningen gavs i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur sådana gravsättningar kan införas i Stockholm på någon av nämndens kyrkogårdar. I uppdraget ingår att se över de juridiska förutsättningarna för att genomföra ett sådant förslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att
  1. godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-30, Dnr 30-1033/2012. Kyrkogårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde

2012-06-19 att överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning från Annette Lundquist Larsson m fl (M) och Lotta Gravenius (FP). Vid kyrkogårdsnämndens studiebesök till Budapest, Ungern, i maj 2012 studerade nämnden gravsättningar där spridning av aska genomfördes med hjälp av vatten. Kyrkogårdsförvaltningen gavs i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur sådana gravsättningar kan införas i Stockholm på någon av nämndens kyrkogårdar. I uppdraget ingår att se över de juridiska förutsättningarna för att genomföra ett sådant förslag.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning.

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· Uppföljning av ekonomin i nya krematoriet på Skogskyrkogården visar att kostnaderna ryms inom projektets ramar. Ett förlikningsavtal mellan Skanska och kyrkogårdsförvaltningen har denna dag undertecknats. Avtalet kommer att anmälas vid nämndens sammanträde 11 juni 2013.

· Mats Larsson informerade om SKKF:s rikskonferens som inleds den 27 maj 2013. Studiebesök kommer att genomföras på Skogskyrkogården och Norra Begravningsplatsen.

· Nämndens sammanträde 11 juni 2013 inleds med studiebesök på Gustav Vasa (kolumbariet) kl 13.00. Därefter tar vi oss gående till Adolf Fredriks kyrkogård och avslutar på Klara kyrkogård. Eventuellt kommer nämndens sammanträde ske i stiftets lokaler som ligger nära Klara kyrkogård. Program kommer att skickas ut.

§12 Övrigt

Kyrkogårdsnämndens beslut

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Magnus Jarnling (MP) ställer frågan om hur växtlighet, byggnader, personal klarat av den långa vintern. Pär Westin svarar att många yngre tallar brutits av utav tung snö och att tjälen ställt till det med gravöppningar. Många murar har tagit skada. Personalen har också haft extra mycket jobb med snöskottning av vägar. Vi är också lite försenade med plantering av växter och sandupptagning.

Christer Knutås informerar att fastigheterna klarat sig bra men att uppvärmningskostnaderna har stigit med anledning av den långa vintern.