Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Klara Södra Kyrkogata 20, IOGT/NTO-gården

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-05-21

4 Anmälan inkomna protokoll och skrivelser (förelåg inga)

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Yttrande över revisorernas årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2012 (utsänds) (bilagan utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare. Övriga kan rekvirera från nämndsekr)

10 Remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy) (utsänds) (bilagan utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare. Övriga kan rekvirera från nämndsekr)

11 Förvaltningschefens information:

* Ekonomisk uppföljning: nya krematoriet på Skogskyrkogården
* Dialog med nämnden om regler och ordningsföreskrifter för Stockholms kyrkogårdar (PM utsänds).
* NFKK:s konferens i Oslo, anmälan
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

Kyrkogårdsnämndens beslut

1. fastställa utsänd dagordning

2. ordföranden och vice ordföranden justerar dagens protokoll den 25 juni 2013

3. Svante Haggren (S) är tjänstgörande ersättare för Mirja Räihä (S) vid dagens sammanträde.

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna protokollet från den 21 maj 2013.

§3 Anmälan övriga frågor

Anmäldes av Magnus Jarnling (MP) och Svante Haggren (S).

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation m m

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

1) samrådsprotokoll från förvaltningsgruppen 2013-06-03.

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-06-03, delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen, Dnr 04-108/2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar genom Pär Westin från rådets möte 2013-06-10. Rådet hade inga synpunkter på de ärenden nämnden har att behandla denna dag. Rådet hade denna dag genomfört studiebesök på Bromma begravningsplats.

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten – nya krematoriet på Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen redovisar anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten avseende nya krematoriet på Skogskyrkogården, Dnr 20-565/2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. godkänna anmälan och lägga den till handlingarna.

§9 Yttrande över Revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2012

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2012 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-30, Dnr 21-519/2013. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2012 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Vidare att nämnden i huvudsak även nått sina egna mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog att nämnden beslutar

1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över revisorernas årsrapport för år 2012 till kommunstyrelsen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Angående remiss om innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-29, Dnr 29-596/2013. Kyrkogårdsnämnden har från Stadsledningskontoret tillställts denna remiss, inför beslut om en upphandlingspolicy för Stockholms stad, i Stockholms kommunfullmäktige. Upphandlingspolicyn ska utgöra en vägledning för stadens förvaltningar och bolag, vid upphandlingar.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslog nämnden besluta

1. godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslutsgång

Magnus Jarnling (MP) respektive Bo Johnson m fl (S) lade egna förslag till beslut. Ordföranden Annette Lundquist Larsson (M) ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation anfördes av Magnus Jarnling (MP) till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

att föreslå kommunfullmäktige att delvis bifalla den reviderade upphandlingspolicyn, samt att därutöver anföra:

”Vi anser att stadens förvaltningar och bolag behöver ytterligare stöd och resurser för att kunna skapa förfrågningsunderlagen vid upphandlingar.

Vi anser att skrivningarna om miljökrav och sociala krav görs mer långtgående och bindande för att säkerställa en omställning till ett hållbart samhälle.

För att uppmuntra till nytänkande bland mindre företag bör s k innovationsfrämjande upphandlingar tillämpas, i vilken en funktion efterfrågas utan mening om tillvägagångssätt.

Vi anser att omfattningen av krav på samhällsansvar ska innehålla krav på rätt för arbetstagare att arbeta under kollektivavtalsliknande villkor, samt att leverantörer ska iaktta respekt för barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen”.

Reservation anfördes av Bo Johnsson m fl (S) mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut enligt följande:

att som svar på remissen anföra följande:

”Ungdomsarbetslösheten i Stockholms stad är oroande hög. Därför vill vi socialdemokrater ställa krav på att de företag som vinner stadens upphandlingar också ska anställa långtidsarbetslösa ungdomar. Vi vet att det är möjligt, Svenska bostäder har använt detta i sin verksamhet.

Vidare vill vi att staden, som rutin, undersöker möjligheten att ställa krav på sommarjobb för unga i avtalen. Det ska gälla varje avtal inom staden, såväl vid nytecknade som vid avtalsförlängning.

För att förhindra social dumping och svartarbete bör krav ställas på upphandlade företag att tillämpa enligt LOU: s tillåtna minimivillkor i tillämpligt kollektivavtal. Allra helst bör företagen ha kollektivavtal för att staden som uppdragsgivare kan tillförsäkra sig om goda villkor, god arbetsmiljö och avtalsenliga löner för de anställda.

I samband med uppföljningar av entreprenadavtal bör även personalen höras om sina erfarenheter. Vi föreslår därför att staden som ett led i sin uppföljning av entreprenadavtal även tar kontakt med de berörda fackliga organisationerna för att ta del av personalens erfarenheter.

För att undvika att arbetstagare som vågar avslöja missförhållanden blir avskedade eller uppsagda bör personal vilken arbetar i den upphandlade verksamheten tillförsäkras meddelarfrihet och meddelarskydd motsvarande den meddelarfrihet och meddelarskydd som råder för offentligt anställd personal”.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Förvaltningschefens information

Kyrkogårdsnämndens beslut

Nämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

· En ekonomisk uppföljning för nämndens verksamhet till och med maj månad 2013 dukades till nämnden.

· Uppföljning av ekonomin i projektet Nya krematoriet på Skogskyrkogården visar att kostnaderna ligger inom anvisad budgetram.

· Nämnden beslutade att anmäla två deltagare, en från majoriteten och en från oppositionen till Nordisk kongress i Oslo 4-6 september 2013.

· SKKF konferensen i Stockholm 27-28 maj var lyckad med 450 deltagare. Flera deltagare har hört av sig och varit mycket nöjda med arrangemanget. Nämnden tackade förvaltningen för en väl genomförd konferens.

· Diskuterades frågor kring utsänt PM angående regler och ordningsföreskrifter för Stockholms kyrkogårdar. Fortsatt dialog under hösten 2013.

· Svante Haggren (S) ställde frågan om de förändringar som skett med nya begravningsavgiften. Mats Larsson svarar att Riksdagen beslutat att förändringarna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2016, med tillämpning från år 2017. Då får alla medborgare i landet samma begravningsavgift, undantaget de som är skrivna i Stockholm eller Tranås. Huruvida de kommunala huvudmannen skall ingå i systemet kommer att utredas.

§12 Övriga frågor

Kyrkogårdsnämnden beslutar att

1. avslå Magnus Jarnlings (MP) begäran om att överlämna ett ärende för beredning till förvaltningen angående marknadsföring av världsarvet Skogskyrkogården; att undersöka möjligheten att stadens världsarv och regionens övriga två världsarv tillsammans kan marknadsföras på de evenemangsskyltar som finns nära trafiken på E4 såväl söder som norr om stadens gräns.

Reservation anfördes mot beslutet av Magnus Jarnling (MP) och tjänstgörande ersättaren Svante Haggren m fl (S) till förmån för att ärendet skulle beredas.

Mötet avslutades och ordföranden tillönskade nämnd och förvaltning en skön och trevlig sommar. Ordföranden tillönskades detsamma!