Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2014-02-04 och 2014-03-05

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

8 Information från rådet för funktionshindersfrågor

9 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 Återtagande av gravrätter där gravrätten löpt ut (utsänds)

11 Angående remissen om Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav-och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra (utsänds) (remissunderlaget kommer endast att utsändas per mejl)

12 Remiss, Stockholms stads kemikalieplan 2014 - 2019 (utsänds) (remissunderlaget kommer endast att utsändas per mejl)

13 Förvaltningschefens information

- Månadsuppföljning av budget (dukas) - Nya krematoriet på Skogskyrkogården - SKKF:s rikskonferens i Jönköping
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (189 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar på nya Skogskrematoriet

§8 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§9 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016-2017 för kyrkogårdsnämnden

§10 Återtagande av gravrätter där gravrätten löpt ut

§11 Kommunstyrelsen ska genomföra en detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 2018-12-31 alternativt genomföra, svar på remiss

§13 Förvaltningschefens information