Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
SKKF:s lokaler Sveavägen 116

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-01-20

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

8 Verksamhetsberättelse 2014 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Resultat av medarbetarundersökning 2014 (utsänds)

10 Sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2015 (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

- SKKF: rikskonferens 25-26 maj i Karlstad

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§8 Verksamhetsberättelse 2014 för kyrkogårdsnämnden

§9 Resultat av medarbetarundersökning

§10 Sammanträdestider år 2015

§11 Förvaltningschefens information