Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-12-13

Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-12-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-11-15

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

9 Sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2018 (utsänds)

10 Förvaltningschefens information:

- Mark- och miljödomstolens dom ang. Järva begravningsplats - Nordisk världsarvskonferens 2019 i Stockholm

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§9 Sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2018

§10 Förvaltningschefens information