Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadshuset, Virvelvinden plan 5

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-12-13

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser - (förelåg inga)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Verksamhetsberättelse 2017 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Totalrenovering av Skogskrematoriet, Skogskyrkogården - inriktningsbeslut (utsänds)

10 Ett Stockholm för alla - reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2022, svar på remiss (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

- Barngravar på Skogskyrkogården (Dagens Nyheters artiklar).

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§9 Totalrenovering av Skogskrematoriet, Skogskyrkogården - inriktningsbeslut

§10 Ett Stockholm för alla- reviderat program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

§11 Förvaltningschefens information