Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Lilla Kollegiesalen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-06-11 och 2019-05-23

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser samt kontorsyttranden över remisser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från funktionshindersrådet

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

8 Tertialrapport Tertial 2 2019 för Kyrkogårdsnämnden

9 Remiss av näringslivspolicy för Stockholm stad

11 Upphandling av markentreprenad, Entreprenad 1 – Järva begravningsplats (dukas)

12 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser samt kontorsyttranden över remisser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport 2 2019 för Kyrkogårdsnämnden

§9 Näringslivspolicy för Stockholm stad, svar på remiss

§11 Upphandling av markentreprenad, Entreprenad 1 – Järva begravningsplats

§12 Förvaltningschefens information