Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-09-24

Sammanträde 2020-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Glasbruket

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 00-05-8 samt 00-07-09

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

8 Tertialrapport Tertial 2 2020 för kyrkogårdsnämnden

9 Remiss ”Handlingsplan för biologisk mångfald i

Stockholms stad. Redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för biologisk mångfald”
(utsänds)

10 Remiss ”Stockholm stads EU-policy inom området digitalisering” (utsänds)

11 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport tertial 2, 2020 för kyrkogårdsnämnden

§9 Svar på remiss med förslag till revidering av ”Handlingsplan för biologisk mångfald”

§10 Svar på remiss ”Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering”

§11 Förvaltningschefens information