Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-05-31

Sammanträde 2005-05-31

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 6/2005 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
31 maj 2005, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

3 Tertialrapport 1/2005 (A) P

4 Bokslut och verksamhetsberättelse januari – april 2005 (A) P

5 Revisionsberättelse för år 2004 (A) P

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2005 (RI)

7 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4/2005 (RI)

8 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 2-4/2005 (Pa)

Mötesinformation

Tid:

31 maj 2005 kl 15.30 – 15.55

 

 

 

Plats:

Bråvallasalen, Stadshuset

 

 

 

Justerat:

14 juni 2005

Leif Rönngren                                            Sten Nordin

 

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Johanna Nilsson (s)

Åsa Romson (mp)

Kajsa Stenfeldt (v)

Anna Wersäll (m)

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande

Barry Andersson (s)

Helena Bonnier (m)

Maurice Forslund (kd), tjänstgörande

Per Hallerby (fp)

Olivia Hasahya (s)

Kenneth Nilsson (s)

Ewa Schenström (m)

Ann-Marie Strömberg (v)

Jan Tigerström (m)

Charlotte Unger (mp)

Ornina Younan (s), tjänstgörande

 

Tjänstemän

Markdirektören Göran Långsved (§§ 1-5 och 7-25) och nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Eva Olsson, Torsten Samuelsson samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 14 juni 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till marknämnden enligt följande:

 1. Redovisning av antalet gjorda markanvisningar och planer för villor och radhus sedan 2002 av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 2. Redovisning av antalet nya lägenheter i city av vice ordföranden Sten Nordin (m).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till markkontoret för beredning.

Fråga om Värtabanans framtid

-------------------------------------

Markdirektören Göran Långsved besvarade fråga av ledamoten Anna Wersäll (m) om Värtabanans framtid.

Beslut

Marknämnden tackade för informationen.

Markdirektörens bisysslor

--------------------------------

Markdirektören Göran Långsved anmälde sina egna bisysslor.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

Redovisning av parkeringsnormen och dess tillämpning

-------------------------------------------------------------------

Dnr 2005-340-00115

Marknämnden uppdrog vid sammanträdet den 12 maj 2005, § 4, åt markkontoret att bereda skrivelse från ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamoten Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ann-Marie Strömberg (v) om P-normer. Mark-kontoret och trafikkontoret hade den 20 maj 2005 avgivit gemensam promemoria i ärendet.

Beslut

Marknämnden godkände redovisningen i promemorian.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 25 maj 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 31 maj 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex (3 + 3) förtroendevalda i Nordisk Byggdag i Reykjavik den 18-20 september 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 9 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Renhållningsordning för Stockholms kommun med Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Remiss

Dnr M2005-630-00047

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 12 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden har en viktig uppgift för att säkerställa en god tillgång till återvinningscentraler i staden genom att aktivt bistå renhållningsnämnden i arbetet att finna lämpliga platser och iordningsställa dessa. I sitt arbete med ny bostadsbebyggelse vill nämnden också bidra till målet om en fastighetsnära källsortering.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Ändrad detaljplan för fastigheten Lustgården 6 m m i Stadshagen. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 10 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Nytt tjänsteutlåtande i ärendet hade upprättats den 25 maj 2005. I det nya tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Lustgården 6 m m i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2000-02617-54.

Yrkanden

Bifall till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheten Lustgården 6 m m i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2000-02617-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga B2.

Markdirektören Göran Långsved deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§7 Ärende som utgått

Beslut

Marknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§8 Ändrad detaljplan för fastigheten Stapelbädden 7 m fl i stadsdelen Gröndal. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 3 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Stapelbädden 7 m fl i Gröndal, S-Dp 2004-04832-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande

samt att uttala att tennisplanen bör ersättas inom närområdet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga C1.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga C2.

§9 Utbyggnad av skolor och förskolor i nybyggda bostadsområden. Skrivelse från Leif Rönngren m fl (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga D.

§10 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Fickuret i stadsdelen Örby. Remiss

Dnr

Markkontoret hade den 4 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 i stadsdelen Örby, S-Dp 2004-05952-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Ändrad detaljplan för del av kvarteret Timotejen m m i Västberga och Midsommarkransen. Remiss

Dnr M2005-512-00004

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 12 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stads- byggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan vid kvarteret Timotejen m m i Västberga och Midsommarkransen, S-Dp 2001-14674-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att uttala att lokaler för förskola och/eller skola bör ingå i planförslaget, att behovet av fastighetsnära källsortering för nybyggnationen och ersättning för den återvinningsstation som försvinner i samband med byggnationen skall tillgodoses samt att därutöver anföra följande:

Till en god boendemiljö hör inte endast bostäder, utan även offentlig service. Det pågår i Liljeholmen en omfattande nybyggnation av bostäder och behovet av förskoleplatser är stort och akut och ett ökat behov av skolor är att vänta i och med att byggnationen fortskrider. I de kvarvarande byggnaderna inom kvarteret Timotejen finns lokaler som är avsedda för allmänt ändamål och som kan vara lämpliga för ombyggnation till både förskole- och skollokaler. Stadsdelsnämnden har uttryckt intresse för dessa och detta önskemål bör beaktas.

I samband med byggnationen försvinner en befintlig återvinningsstation. I nybyggnation bör fastighetsnära källsortering kunna ordnas redan från början och det är lämpligt att undersöka om det är möjligt att kombinera detta med ersättning för återvinningsstationen. I annat fall måste återvinningsstationen erhålla ny placering i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga E2.

§12 Ny detaljplan för delar av fastigheten Årsta 1:1 m fl mellan Järnlundsvägen och Hummelvägen i Årsta. Remiss

Dnr

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbygg- nadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för delar av fastigheten Årsta 1:1 m fl mellan Järnlundsvägen och Hummelvägen i Årsta, S-Dp 2004-10794-54.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Överenskommelse med Sollentuna kommun om markbyte och fastighetsreglering av område mellan Kista företagsområde och E4 – Kista Science City

Dnr

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner för sin del att den till utlåtandet bilagda överenskommelsen om markbyte tecknas med Sollentuna kommun.

 2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen och medger en utökad investeringsram med 45 mnkr för marknämnden.

 3. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige bemyndigar marknämnden, genom markkontoret, att vidta de åtgärder som är erforderliga för överenskommelsens fullföljande.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Anmälan av Svea hovrätts dom angående tomträttsavgälder för fastigheterna Drivremmen 1 och Drivhjulet 4 i Västberga

Dnr Gfk 2003-413-02651

Markkontoret hade den 13 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr Gfk 2004-781-01935

Markkontoret hade den 19 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Laglighetsprövning av beslut angående tomträttsavgäld för flerbostadshus

Dnr Gfk 2003-413-03435

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 12 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden beslutar att som yttrande till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa av juridiska avdelningen upprättat förslag.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006-2008.

Dnr

Bordlagt MN den 12 maj 2005 nr 11

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 22 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner föreslagna inriktningsmål och generella
  åtaganden.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005.

 4. Nämnden godkänner underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G4.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorets verksamhetsplan samt att därutöver anföra följande:

En plan för integrerat jämställdhets- och mångfaldsarbete ska tas fram. Markkontorets verksamhet berör i allra högsta grad enskilda individer i Stockholms stad. Detta blir kanske mest tydligt i kontakter med medborgare och intressenter i staden, men det är även viktigt att beakta t.ex. kvinnors och mäns olika livsvillkor när det gäller utformningen av den fysiska miljön.

Ett sätt att handla i linje med FN:s barnkonvention är att redovisa konsekvenser för barn i ärendena, rutinen sedan tidigare att bedöma den aspekten i varje ärende är bra och bör fortsätta. Lika självklart är att särskilt tillfråga barn om frågor som de kan ha synpunkter på om t ex markanvändningen för en lekplats eller pulkabacke ändras.

Ett viktigt arbete i nämnden är att i samarbete med stadsbyggnadsnämnden besluta och ge underlag för naturreservatsbildningarna. Skötselplanerna är viktiga dokument där kontorets kompetens spelar en avgörande roll.

Planeringen för genomförandet av 20.000 nya lägenheter fortsätter. I de fall värdefull grönmark tas i anspråk i projekten kompenseras denna både med avseende på rekreativa och ekologiska värden. Inom ramen för bostadsprojekten planteras nya träd och ny vegetation, våtmarker nyanläggs och rustas upp. Nya parker anläggs och nedgångna parker och miljöer rustas upp och kompletteras med ny vegetation, parkanläggningar och belysning. Den biologiska kompensationen sker bl a i enlighet med BUS-programmet (Biologisk Utveckling av Stockholm). Parker och grönområden i anslutning till bostadsprojekten görs tillgängliga och säkra för att öka stockholmarnas möjligheter till rekreation. Inom ramen för bostadsexploateringarna genomförs också miljöinsatser genom att förorenad mark saneras. Parallellt med bostadsprojekten pågår arbetet med inrättande av naturreservat. Nämnden/kontoret deltar i arbetet som leds av stadsbyggnadsnämnden/kontoret.

Det är viktigt att markkontoret även framgent har hög takt vad gäller markanvisningar och i det arbetet skapar förutsättningar för mångfald på byggentreprenörsmarknaden. Detta är nödvändigt för att Stockholm skall kunna utvecklas och växa, samtidigt som aktörerna på bostadsmarknaden, både stora och små, ges långsiktiga och klara förutsättningar.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Markanvisning för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 i stadsdelen Stureby till AB Familjebostäder. Inrikningsbeslut

Dnr

Bordlagt MN den 12 maj 2005 nr 18

Markkontoret hade den 20 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 till AB Familjebostäder.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att återremittera ärendet för att låta kontoret inhämta synpunkter från stadsdelsnämnden med beaktande av handikappolitiska programmet vars normer godkänner aktuellt grönområde som tillgängligt.

§19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Bagarmossen till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt MN den 12 maj 2005 nr 19

Markkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Byggnaden för förskolan bör placeras på gräsområdet strax öster om nuvarande placering i syfte att spara naturmarken runt bergknallen för barnen att leka i. Upprustning av övriga lekytor för skolbarnen ska planeras i samråd med berörda barn.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

§20 Ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby. Remiss

Dnr

Bordlagt MN den 12 maj 2005 nr 22

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2005 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för del av Sågverksgatan m m i stadsdelen Stureby, S-Dp 2004-04668-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta. Remiss av programförslag. Markanvisning vid kv Sötmandeln till Järntorget AB, vid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB, vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder och invid kv Taburetten till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr Gfk 2005-512-00711

Delvis bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 29 och MN 12 maj 2005 nr 25 (avseende markanvisning för bostäder vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder)

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta, S-Dnr 2004-05813-53.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder vid kv Sötmandeln i Hökarängen till Järntorget AB i två år.

 3. Nämnden anvisar mark för bostäder invid kv Mjölsäcken till Primula Byggnads AB i två år.

 4. Nämnden anvisar mark vid kv Blå Jungfrun och kv Peppardosan till AB Svenska Bostäder i två år.

 5. Nämnden anvisar mark vid kv Taburetten till AB Stockholmshem i två år.

 6. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Den bordlagda delen av ärendet – beslutsmening 4 – hade överförts till marknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret inom kvarteren Peppardosan samt Blå Jungfrun ska arbeta vidare med och utveckla grönkompensationsfrågan, se över upplåtelseformerna och fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i de återstående projekten samt återkomma till nämnden med nytt förslag.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) för beslut idag enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Maurice Forslund (kd) och Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga I3.

§22 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss

Dnr Gfk 2005-512-00381

Bordlagt GFN den 26 april 2005 nr 39 och MN 12 maj 2005 nr 27

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planförslag för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken, S-Dp 2004-07261-54.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Propositionsordning

Ett av ordföranden Leif Rönngren (s) framställt förslag till propositionsordning, grundat på beslutsmeningarna i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), godkändes av nämnden.

1. Beslut avseende beslutsmening 1 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) d v s att avslå kontorets förslag till beslut.

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall till beslutsmening 1 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) respektive till det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet, att avslå kontorets förslag till beslut.

Reservation i denna del

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) i tillämpliga delar enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet.

2. Beslut avseende beslutsmening 2 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) d v s att tillstyrka bostadsbyggnation på platsen norr om Tvärbanans hållplats Alviks Strand inom fastigheten Alvik 1:1 under förutsättning att fastigheten kan angöras från Gustavslundsvägen.

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 2 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att tillstyrka bostadsbyggnation på platsen norr om Tvärbanans hållplats Alviks Strand inom fastigheterna Alvik 1:1 under förutsättning att fastigheten kan angöras från Gustavslundsvägen.

Reservation i denna del

Ledamoten Åsa Romson (mp) för avslag på beslutsmening 2.

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

3. Beslut avseende beslutsmening 3 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) d v s att avslå detaljplan för förskolan, de tre punkthusen söder om hållplatsen Alviks Strand samt de tre punkthusen mellan Lyckovägen och Runda Vägen.

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 3 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att avslå detaljplan för förskolan, de tre punkthusen söder om hållplatsen Alviks Strand samt de tre punkthusen mellan Lyckovägen och Runda Vägen.

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

4. Beslut avseende beslutsmening 4 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) d v s att ge markkontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret genomföra en grundlig parkerings-, trafik- och vägutredning i det aktuella området. Utredningen bör särskilt studera möjligheten av exploatering och bättre vägkapacitet i anslutning till Gustavslundsområdet.

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 4 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att ge markkontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret genomföra en grundlig parkerings-, trafik- och vägutredning i det aktuella området. Utredningen bör särskilt studera möjligheten av exploatering och bättre vägkapacitet i anslutning till Gustavslundsområdet.

Reservation i denna del

Ledamoten Åsa Romson (mp) för avslag på beslutsmening 4.

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

5. Beslut avseende beslutsmening 5 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) d v s att uppdra till markkontoret att därutöver presentera en ny markanvisning med samma antal bostäder i Västerort inklusive anförandetext.

Marknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 5 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att uppdra till markkontoret att därutöver presentera en ny markanvisning med samma antal bostäder i Västerort samt att anföra följande:

Stockholm växer och det är oerhört viktigt att bostadsbyggandet prioriteras. De planer som finns på bostadsbyggande inom Äppelviken är dock problematiska. I det aktuella området finns i dag redan stora trafik- och parkeringsproblem, främst på Runda vägen vilken i dag används som infartsparkering. Det är viktigt att nya bostäder planeras utifrån de olika stadsdelarnas karaktär. Vissa områden klarar – och vinner till och med på – förtätningen. Men det aktuella området klarar inte en förtätning förrän trafikproblematiken är löst. En ny detaljplan i området kräver att förutsättningar och lösningar för både bostäder, parkering och trafik har klarlagts innan nya bostäder kan byggas.

De tre fastigheter som finns närmast Äppelvikens villaområde och de tre fastigheter som finns närmast Alviksbron bör under alla omständigheter utgå ur planerna.

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

Reservationer avseende ärendet i sin helhet

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s),

Johanna Nilsson (s) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamoten Kajsa Stenfelt (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) i tillämpliga delar enligt det av henne framställda yrkandet.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 i Ulvsunda (Lillsjönäsvägen) till Seniorgården AB. Inriktningsbeslut

Dnr Gfk 2005-411-00155

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 34 och senast MN 12 maj 2005 nr 29

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Mats Birgersson av den 23 maj 2005 samt från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken av den 24 maj 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB (inriktningsbeslut).

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samråd med berörda organ utarbeta förslag till gemensamt kompensationsprogram för detta projekt och LIDL-butik vid Lindstigen.

Ärendet hade överförts till marknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Leif Rönngren (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Marknämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Med rätt antal trevåningsfastigheter och en lämplig intresseavvägning mellan nya bostäder och de befintliga koloniträdgårdarna och rekreationsområdet så finns det möjligheter att bibehålla den fina Lillsjöparken och samtidigt bereda väg för ett antal seniorlägenheter. För att inte göra för stora ingrepp i området bör den fastighet som planeras på mark med befintliga kolonilotter strykas ur markanvisningen och istället bör kontoret utreda hur ett våningsplan kan läggas till den fastighet som är tänkt att placeras närmast promenadstråket. På så sätt bibehålls så mycket som möjligt av kolonilotterna och den nuvarande känslan av Lillsjöparken.

Reservation

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) för beslut idag enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§24 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget

Dnr Gfk 2005-511-00530

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 58 och senast MN 12 maj 2005 nr 30

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Beslut

Marknämnden beslöt för sin del, på förslag av ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Kajsa Stenfelt (v), Åsa Romson (mp) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd), att i delar bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det inte är nödvändigt att exploatera kv Lunarian för bostäder eller anlägga Näckrosbrinken längre än till kv Rönnbäret i detta skede. Området, ”Badberget”, används regelbundet och organiserat av många omkringboende för bad och rekreation varför nämnden i detta fall anser att ingreppet i marken inte står i relation till antalet lägenheter som skulle tillkomma i kommunfullmäktiges mål om att bygga 20000 bostäder före utgången av 2006.

Nämnden ser gärna att den planerade, tillgängliga, strandpromenaden längs med ”Badberget” ändå anläggs.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) enligt bilaga L.

§25 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr Gfk 2005-512-00381

Bordlagt GFN 5 april 2005 nr 59 och senast MN 12 maj 2005 nr 31

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Ärendet hade överförts till marknämnden och trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Kajsa Stenfelt (v) och tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Maurice Forslund (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, att godkänna den del av detaljplanen som rör bebyggelse av de två hus som ligger norr om Gustav den III:s väg söder om kvarteret Lispundet, att avslå den del av detaljplanen som rör bebyggelse av de tre hus som är placerade på idrotts- och parkmark söder om Gustav den III:s väg i anslutning till befintlig bollplan vid Olovslundsskolan samt att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att exploateringsgraden läggs på en lägre nivå, vilket förvaltningen också skriver i remissvaret. Exploateringsgraden bör minskas genom att man inte bygger bostäder i anslutning till idrottsplatsen och villabebyggelsen.

Reservation

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.