Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2006-01-24

Sammanträde 2006-01-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Ordförande: Viviann Gunnarsson

3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 8 november 2005

4 Anmälningar av beslut enligt delegation Bilaga A

Förvaltningsövergripande ärenden

5 En Miljöförvaltning i tiden

Redovisning av miljöförvaltningens förslag till verksamhetsutveckling
Dnr 2004-005532-111
(Utsändes separat)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Information om Stockholms stads reviderade miljömål inför remissutskick

Dnr 2005-000723-206
(Utsändes)

Hälsoskyddsärenden

8 Överklagande av Länsstyrelsens beslut att återförvisa ärende om att lämna klagomål på musikbuller utan åtgärder – restaurang Ett Litet Kök

Dnr 2004-001801-350
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ansökan om utdömande av vite, lukt- och bullerstörning i bostad från ICA Gärdet, Smedsbacksgatan 1

Dnr 2004-004439-350
(Myndighetsutövningsärende, utsändes).
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Livsmedels- och djurskyddsärenden

10 Reviderade riktlinjer för utbetalning av bidrag till utomstående organisationer som arbetar med att vårda och rehabilitera skadade fåglar och vilt, eller omhändertar övergivna husdjur

Plan- och miljöärenden

11 PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77)

Dnr 2005-005995-217
Remiss från kommunstyrelsen
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förslag till detaljplan för område vid kv Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villastad

Dnr 2005-001617-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro

Dnr 2005-006968-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

Dnr 2005-006678-299
Remiss från Stockholms marknämnd och Stockholms stadsbyggnadsnämn
(Utsändes)
Bordlagt ärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby villastad

Dnr 2005-006967-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem

Dnr 2005-006963-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö

Dnr 2005-006966-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby

Dnr 2005-006965-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Delila 1 inom stadsdelen Vinsta

Dnr 2005-006707-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen

Dnr 2005-006964-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Förslag till detaljplan för kv. Skohornet, Sylklacken m.m. i stadsdelen Solberga

Dnr 2005-006652-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Omedelbar justering

22 Förslag till detaljplan för kvarteren Hundgården, Myntkabinettet m fl inom stadsdelen Hässelby Strand

Dnr 2005-006410-251
Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förvaltningschefens information

1. Erfarenheter från miljöarbetet med Hammarby Sjöstad, Åsa Wigfeldt, Markkontoret
(Muntlig information)
2. PM om kommunernas roll i avfallshanteringen
(Utsändes)
3. Skrivelse från Europeiska Gemenskapens kommission angående bestämmelser i Stockholms miljöprogram om användning av kopparmaterial. (E-postas)
4. Några konsekvenser av ny livsmedelslagstiftning.
(Muntlig information)
5. Avdelningarnas verksamhetsplaneringar 2006
(Muntlig information)
Mötesinformation

Justerat:
Viviann Gunnarsson Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Viviann Gunnarsson (mp)

Ledamöter:
Jan Valeskog (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Per Aldeborg (s)
Ulla Jöhnk (s)
Gunnar Björkman (s)
Rolf Brattström (v)
Joakim Larsson (m)
Lennart Jansson (m)
Anna Starbrink (fp)

Ersättare:
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Kristoffer Hernbäck (s)
Eva Ölundh (s)
Stellan F Hamrin (v)
Joakim Pihlstrand Trulp (mp)
Lena Bring (m) tjg
Torbjörn Erbe (m)
Ulf Linder (m)
Gustav Åkerblom (fp) tjg
Susanne Hagbard (fp)
Rasmus Rasmusson (kd) tjg

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd), ledamöterna Johan Steenhoff Eriksen (m) och Erik Wassén (fp) samt ersättarna Carina Paulsson (s) och Abdul Katumba (s)

Föredragande vid sammanträdet var direktör Carl-Lennart Åstedt.

Dessutom var borgarrådssekreterare Lisa Rehnström och miljöförvaltningens avdelningschefer närvarande.

Närvarorätt för utomstående

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt medge projektledare Mats Kullberg närvara vid dagens sammanträde.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs nämndens nytillträdde ledamot Joakim Larsson (m) som jämte Lennart Jansson (m) hälsades välkomna av ordföranden.

Ordföranden meddelade att protokollet skulle justeras den 31 januari 2006.

§2 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 13 december 2005 förda protokollet justerats.

Tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) förklarade att han hade en anmärkning mot protokollet som emellertid på ordförandens förslag skulle behandlas vid nästa sammanträde.

§3 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd den 8 november 2005

Anmäldes Miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråds protokoll.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt lägga protokollet till handlingarna.

§4 Anmälningar av beslut enligt delegation

Beslut om föreläggande och förbud vid vite vid infordrande av uppgift eller utredning som behövs i tillsynen, bilaga 1

Beslut om föreläggande och förbud utan vite, bilaga 2

Beslut om att lämna klagomål utan åtgärd, bilaga 3

Beslut om yttrande till centrala myndigheter av främst enkel art, bilaga 4

Beslut om nedskrivning av fordring och antagande av ackord, bilaga 5

Beslut om upphandling och inköp av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov, bilaga 6

Beslut i personalärenden, bilaga 7

Beslut om yttrande över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bilaga 8

Beslut om tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, bilaga 9

Beslut om tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till viss djurhållning inom område med detaljplan, bilaga 10

Beslut om fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn, miljöbalken, bilaga 11

Beslut om godkännande och återkallelse för livsmedelslokaler, bilaga 12

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., livsmedelslagen, bilaga 13

Beslut om omhändertagande av livsmedel som saluhålls i strid med livsmedelslagstiftningen, bilaga 14

Beslut om godkännande av lokal för handel med sällskapsdjur, bilaga 15

Beslut om fastställande och ändring av avgift för tillsyn m.m., djurskyddslagen, bilaga 16

Beslut om tillstånd till kennel-, ridskole- och pälsdjursuppfödningsverksamhet, bilaga 17

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnad av byggnader och lokaler m.m., bilaga 18

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av mindre omfattning – s.k. enkelt planförfarande enl 5 kap 28 § plan- och bygglagen, bilaga 19

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner där miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar över detaljplaneprogram tillgodosetts, bilaga 20

Beslut om yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner av enkel karaktär, bilaga 21

Beslut om yttranden i ärenden enligt ordningslagen, bilaga 22

Beslut om yttranden i ärenden enligt alkohollagen, bilaga 23

Beslut om utfärdande av råttsaneringsbevis, bilaga 24

Beslut om utlämnande av allmän handling, bilaga 25

Beslut om avvisning av överklagande som kommit in för sent, bilaga 26

Beslut om reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, bilaga 27

Beslut om anmälningar om misstänkta brott, bilaga 28.

§6 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Redovisning av delrapport 3 inom Vattenprogram för Stockholm 2000
samt remissammanställning

Dnr 2004-001296-214

Återupptogs till behandling tidigare bordlagt ärende i vilket förvaltningen gemensamt med stadsbyggnadskontoret, markkontoret, trafikkontoret, Stockholm Vatten AB och idrottsförvaltningen lämnat förslag till beslut i tjänsteutlåtande den 28 november 2005.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. med nedanstående förtydliganden godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005 – 2015

 2. därutöver anföra följande.

”Enligt EG:s Vattendirektiv (2000/60/EG) ska alla ytvatten senast 2015-12-22 uppnå God ytvattenstatus. Detta innebär att vatten, som inte är konstgjorda eller fysiskt väsentligt förändrade, inte får försämras och ska, när så krävs, ha återförts till förhållanden som nära överensstämmer med den naturliga situationen. Strategi för Stockholms vattenarbete ska uppfylla direktivets krav och stadens ambitionsnivå för vattenarbetet ska hållas hög. I direktivet anges dock inga gränsvärden för när en sjö eller ett vattendrag ska anses ha uppnått målet god vattenstatus. Föreskrifterna från Naturvårdsverket när det gäller bedömningsgrunder och åtgärdsprogram för EG:s Vattendirektiv förväntas inte vara klara förrän juni 2007. När föreskrifterna är fastslagna finns det anledning att se över Strategi för Stockholms vattenarbete för att säkerställa att föreskrifterna uppfylls.

Redan nu finns råd och anvisningar om hur arbetet med restaurering av vatten bör gå till. I den av riksdagen hösten 2006 antagna Miljömålspropositionen framgår att totalfosforhalten i sjöar i odlingslandskapet inte bör överstiga 25 µg/l i ett generationsperspektiv. Det innebär i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets utredningar att sjöekosystemet har klart vatten och att algblomning bara förekommer sporadiskt. Detta ska också vara stadens målsättning. Det ska också framgå att det långsiktiga målet är att få sjöar som är badbara och med fisk. Det innebär att åtgärder måste påbörjas inom alla stadens sjösystem före 2015.

När strategin kommuniceras till berörda parter, måste det vara tydligt att 25 µg/l totalfosfor inryms i nivån ”Höga halter”.

I föreliggande strategi finns inte kostnader, metoder eller prioriteringar redovisade. Det krävs för att kunna bedöma rimligheten av olika insatser och prioritera resurser i det fortsatta arbetet. Det bör vidare framgå vilka insatser som kan kräva längre genomförandetid än till 2015 för att nå de övergripande målen. Programmet bör utvärderas, och vid behov revideras, var tredje år för att hållas aktuellt.”

Yrkanden

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

 2. hemställa att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige

 3. uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hudinge, Miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, Miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, Miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta att

 1. med nedanstående förtydliganden godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005 – 2015

 2. därutöver anföra följande.

”Enligt EG:s Vattendirektiv (2000/60/EG) ska alla ytvatten senast 2015-12-22 uppnå God ytvattenstatus. Detta innebär att vatten, som inte är konstgjorda eller fysiskt väsentligt förändrade, inte får försämras och ska, när så krävs, ha återförts till förhållanden som nära överensstämmer med den naturliga situationen. Strategi för Stockholms vattenarbete ska uppfylla direktivets krav och stadens ambitionsnivå för vattenarbetet ska hållas hög. I direktivet anges dock inga gränsvärden för när en sjö eller ett vattendrag ska anses ha uppnått målet god vattenstatus. Föreskrifterna från Naturvårdsverket när det gäller bedömningsgrunder och åtgärdsprogram för EG:s Vattendirektiv förväntas inte vara klara förrän juni 2007. När föreskrifterna är fastslagna finns det anledning att se över Strategi för Stockholms vattenarbete för att säkerställa att föreskrifterna uppfylls.

Redan nu finns råd och anvisningar om hur arbetet med restaurering av vatten bör gå till. I den av riksdagen hösten 2006 antagna Miljömålspropositionen framgår att totalfosforhalten i sjöar i odlingslandskapet inte bör överstiga 25 µg/l i ett generationsperspektiv. Det innebär i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets utredningar att sjöekosystemet har klart vatten och att algblomning bara förekommer sporadiskt. Detta ska också vara stadens målsättning. Det ska också framgå att det långsiktiga målet är att få sjöar som är badbara och med fisk. Det innebär att åtgärder måste påbörjas inom alla stadens sjösystem före 2015.

När strategin kommuniceras till berörda parter, måste det vara tydligt att 25 µg/l totalfosfor inryms i nivån ”Höga halter”.

I föreliggande strategi finns inte kostnader, metoder eller prioriteringar redovisade. Det krävs för att kunna bedöma rimligheten av olika insatser och prioritera resurser i det fortsatta arbetet. Det bör vidare framgå vilka insatser som kan kräva längre genomförandetid än till 2015 för att nå de övergripande målen. Programmet bör utvärderas, och vid behov revideras, var tredje år för att hållas aktuellt.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. med nedanstående förtydliganden godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005 – 2015

 2. därutöver anföra följande.

”Enligt EG:s Vattendirektiv (2000/60/EG) ska alla ytvatten senast 2015-12-22 uppnå God ytvattenstatus. Detta innebär att vatten, som inte är konstgjorda eller fysiskt väsentligt förändrade, inte får försämras och ska, när så krävs, ha återförts till förhållanden som nära överensstämmer med den naturliga situationen. Det är viktigt att Strategi för Stockholms vattenarbete uppfyller direktivets krav och att stadens ambitionsnivå för vattenarbetet hålls högt. Föreskrifterna från Naturvårdsverket när det gäller bedömningsgrunder och åtgärdsprogram för EG:s Vattendirektiv förväntas inte vara klara förrän juni 2007. När föreskrifterna är fastslagna finns det anledning att se över Strategi för Stockholms vattenarbete för att säkerställa att föreskrifterna uppfylls.

Redan nu finns råd och anvisningar om hur arbetet med restaurering av vatten bör gå till. I den av riksdagen hösten 2006 antagna Miljömålspropositionen framgår att totalfosforhalten långsiktigt inte bör överstiga 25 µg/l, vilket i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets utredningar innebär att sjöekosystemet har klart vatten, måttliga mängder med undervattensvegetation, ingen algblomning och fisksamhällen dominerade av - i Stockholms fall – abborre, gädda och gös.

Många av Stockholms sjöar är idag starkt påverkade, vilket till exempel syns på de höga fosforhalterna, överskottet av små mörtfiskar och de långvariga algblomningarna. Målsättningen med strategin är att stadens sjöar ska enligt Vattendirektivet ha åtgärdats fram till 2015, så att fosforkravet på 25 ug/l kan uppfyllas snarast därefter men senast 2025. Detta måste tydligt framgå av dokumentet.

Vid restaurering ska tillförseln av närsalter reduceras så att sjöns kritiska gräns underskrids och eventuella åtgärder i sjöarna ska utformas så att andra vatten inte belastas. Tillförseln av vatten bör enbart ske för att kompensera bortfall av naturlig tillrinning och enbart då andra åtgärder inte är möjliga. Eventuell bräddning av avloppsvatten måste minimeras och får enbart ske till vatten som tål denna belastning.

Biologisk mångfald ska bevaras och vid behov ska åtgärder vidtas för att skydda eller återställa skadade miljöer eller bestånd. Fiske ska i enlighet med riksdagens beslut bedrivas på ett hållbart sätt utifrån naturliga förutsättningar. Utsättning av fisk kan medföra risk för allvarliga skador på miljön i form av ökad konkurrens och predation, spridning av sjukdomar och parasiter och genom risk för genetisk förändring av naturliga bestånd och deras beteende. Utsättning av fisk ska därför enbart ske för att kompensera naturliga bestånd som reducerats eller utrotats p.g.a. skador på miljön och som inte kan åtgärdas på annat sätt. Eventuell utsättning för s.k. put-and-take fiske får enbart ske i slutna vattensystem.

Istället för utsättning av fisk ska i enlighet med Vattendirektivet och riksdagens beslut rörande miljömålen överallt där detta är möjligt förekommande eller utrotade arter och bestånd återföras till sin ursprungliga storlek genom restaurering av de skadade miljöerna. När så behövs ska återetablering ske. Vid behov ska omlöp konstrueras för att möjliggöra naturlig spridning av djur i vatten. På detta sätt kan fiske efter bl.a. öring och lax i framtiden bedrivas på naturliga bestånd i både Mälaren, Strömmarna och Saltsjön.

I föreliggande strategi finns inte kostnader, metoder eller prioriteringar redovisade. Det krävs för att kunna bedöma rimligheten av olika insatser och prioritera resurser i det fortsatta arbetet. Det bör vidare framgå vilka insatser som eventuellt kan kräva längre genomförandetid än till 2115 för att nå de övergripande målen. Programmet bör utvärderas, och vid behov revideras, var tredje år för att hållas aktuellt.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lena Bring (m), Gustav Åkerblom (fp) och Rasmus Rasmusson (kd) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp).

”Ärendet behandlades på Styrelsen för Stockholm Vatten den 8 december varvid det återremitterades på yrkande av den rödgröna majoriteten. Nästa ordinarie sammanträde är den 9 mars 2006. Skälet till återremissen var ett förslag från majoriteten att målet för vattenarbetet för Stockholms sjöar måste formuleras så att fosforhalterna högst ska uppgå till 25 µg/l, (0,000025 g/l). Återremissen i styrelsen för Stockholm Vatten är ännu ett exempel på majoritetens oförmåga att styra staden och innebär att vattenarbetet försenas ytterligare.

Det ska framhållas att förslaget till vattenprogram uppfyller artikel 4 i vattendirektivet. Vattendirektivet är inte alls så klart som mp, v och s vill göra gällande. De riktlinjer som ska gälla är enligt uppgift ännu inte framtagna av Naturvårdsverket. Verket har till år 2009 på sig att ta fram ett åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

Folkpartiet förordar en särskild satsning på rening av dagvattnet i Stockholm. Mindre vattendrag är viktiga detta sammanhang. Även Mälaren med tillrinningsområden måste prioriteras. Detta är dock inte bara en fråga för Stockholm, utan kräver att hela Mälarregionen tar sitt ansvar. Detta är det bästa sättet att minska föroreningar och höja vattenkvalitet. Allteftersom de dagvattenutsläpp som rinner ut i Mälaren åtgärdas bör det dagvatten som tillförs Saltsjön renas.

Sjöar och vattendrag har ett naturligt näringstillstånd, vilket innebär en viss mängd fosfor per liter vatten. Mängden fosfor per liter vatten som bedöms som naturligt näringstillstånd varierar mellan olika typer av vattendrag. Sjöar i odlingslandskap kan t ex ha måttliga eller höga halter av fosfor, 12,5 till 50 µg/l.

Det är djupt orealistiskt att uppnå en fosfornivå om 25 µg/l för flera av Stockholms sjöar utan att det skulle kosta närmast astronomiska belopp. De mål som anges i förslaget till vattenprogram är inte vad som är möjligt och skäligt ställt i relation till kostnader. Majoritetens förslag till målsättning om 25 µg/l är orealistisk och skulle leda till att vattenprogrammet inte tas på allvar.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd).

”Ärendet behandlades på Styrelsen för Stockholm Vatten den 8 december varvid det återremitterades på yrkande av den rödgröna majoriteten. Nästa ordinarie sammanträde är den 9 mars 2006. Skälet till återremissen var ett förslag från majoriteten att målet för vattenarbetet för Stockholms sjöar måste formuleras så att fosforhalterna högst ska uppgå till 25 µg/l, (0,000025 g/l). Återremissen i styrelsen för Stockholm Vatten är ännu ett exempel på majoritetens oförmåga att styra staden och innebär att vattenarbetet försenas ytterligare.

Det ska framhållas att förslaget till vattenprogram uppfyller artikel 4 i vattendirektivet. Vattendirektivet är inte alls så klart som mp, v och s vill göra gällande. De riktlinjer som ska gälla är enligt uppgift ännu inte framtagna av Naturvårdsverket. Verket har till år 2009 på sig att ta fram ett åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för vatten.

Vi förordar en särskild satsning på rening av dagvattnet i Stockholm. Mindre vattendrag är viktiga detta sammanhang. Även Mälaren med tillrinningsområden måste prioriteras. Detta är dock inte bara en fråga för Stockholm, utan kräver att hela Mälarregionen tar sitt ansvar. Detta är det bästa sättet att minska föroreningar och jöja vattenkvalitet. Allteftersom de dagvattenutsläpp som rinner ut i Mälaren åtgärdas bör det dagvatten som tillförs Saltsjön renas.

Sjöar och vattendrag har ett naturligt näringstillstånd, vilket innebär en viss mängd fosfor per liter vatten. Mängden fosfor per liter vatten som bedöms som naturligt näringstillstånd varierar mellan olika typer av vattendrag. Sjöar i odlingslandskap kan t ex ha måttliga eller höga halter av fosfor, 12,5 till 50 µg/l.

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m).

“Strategin bör ses som en grund för tjänstemännens planering. Varje enskilt beslut måste fattas i nämnden eller tas i samband med budget och verksamhetsplan.”

§7 Information om Stockholms stads reviderade miljömål inför remissutskick

Dnr 2005-000723-206

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

1. godkänna informationen om Stockholms stads reviderade miljömål inför remissutskick.

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut att återförvisa ärende om att lämna klagomål utan på musikbuller utan åtgärder - restaurang Ett Litet Kök

Dnr 2004-001801-350

Skr

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. fullfölja överklagandet av beslutet från Länsstyrelsen i Stockholms län

 2. åberopa miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för överklagandet.

§9 Ansökan om utdömande av vite, lukt- och bullerstörning i bostad från ICA Gärdet, Smedsbacksgatan 1

Dnr 2004-004439-350

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag att

 1. ansöka om utdömande av det försuttna vitet mot Naess Handelshus AB, org. nr. 556410-9386 enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsbeslut den 7 september 2005

 2. uppdra till handläggaren eller den tjänsteman hon sätter i sitt ställe att med biträde av förvaltningsjurist fullgöra ansökningen.

Till stöd för beslutet åberopas 20 kap. 2 § punkt 8 miljöbalken.

§10 Reviderade riktlinjer för utbetalning av bidrag till utomstående organisationer som arbetar med att vårda och rehabilitera skadade fåglar och vilt, eller omhändertar övergivna husdjur

Dnr 2006-000001-112

Direktören anmälde förvaltningens förslag i tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77)

Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2005-005995-217

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle beslut

 1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”PBL-kommittén har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av plan- och bygglagstiftningen. Slutbetänkandet innehåller kommitténs förslag till reformering av bygglagstiftningen. Slutbetänkandet innehåller kommitténs förslag till reformering av bestämmelser i framför allt plan- och bygglagen men också förändringar i miljöbalken med flera lagstiftningar.

Kommittén föreslår en ny instansordning för PBL-ärenden, som föreslås överprövas i länsstyrelserna och därefter i plan- och miljödomstolar med en plan- och miljööverdomstol som sista instans. Vi ser gärna till skillnad från förvaltningen att det inrättas en renodlad förvaltningsdomstolsmodell, med länsrätten som första prövande instans. Ett borttagande av länsstyrelsen som överprövningsinstans säkrar en domstolsprövning i ett tidigare skede. Länsstyrelsens roll enligt PBL kan därmed renodlas till samråd, tillsyn och kontroll.

Vi anser vidare att PBL och miljöbalken bör förbli parallella regelverk. Innan en grundläggande diskussion förts om slutmålet av långsiktiga konsekvenser av en successiv sammanssmältning av lagsystemen bör kommittén inte ta för många steg i den riktningen med konsekvensen att framtida handlingsfrihet begränsas.

Beträffande bullernormer och bostadsbyggande anser vi att samhällsplanering innebär en avvägning i målkonflikter mellan olika intressen. Det bör rimligen vara möjligt att bygga nya bostäder i attraktiva, centralt belägna miljöer. Bättre miljömässiga helhetslösningar i form av mindre transportarbete, bättre hushållning med energi, vinsten att inte behöva exploatera gränsområden, samt tekniska lösningar för att stänga ute eventuellt buller bör ibland kunna väga up det faktum att vissa riktlinjer överskrids.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. därutöver anföra följande.

”PBL-kommittén har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av plan- och bygglagstiftningen. Slutbetänkandet innehåller kommitténs förslag till reformering av bestämmelser i framför allt plan- och bygglagen men också följändringar i miljöbalken med flera lagstiftningar.

Kommittén föreslår en ny instansordning för PBL-ärenden, som föreslås överprövas i länsstyrelserna och därefter i plan- och miljödomstolar med en plan- och miljööverdomstol som sista instans. Vi ser gärna till skillnad från förvaltningen att det inrättas en renodlad förvaltningsdomstolsmodell, med länsrätten som första prövande instans. Ett borttagande av länsstyrelsen som överprövningsinstans säkrar en domstolsprövning i ett tidigare skede. Länsstyrelsens roll enligt PBL kan därmed renodlas till samråd, tillsyn och kontroll.

Vi anser vidare att PBL och miljöbalken bör förbli parallella regelverk. Innan en grundläggande diskussion förts om slutmålet av långsiktiga konsekvenser av en successiv sammansmältning av lagsystemen bör inte för många steg tas i den riktingen med konsekvensen att framtida handlingsfrihet begränsas.

Beträffande bullernormer och bostadsbyggande anser vi till skillnad från förvaltningen att samhällsplanering innebär en avvägning i målkonflikter mellan olika intressen. Det bör rimligen vara möjligt att bygga nya bostäder i attraktiva, centralt belägna miljöer. Bättre miljömässiga helhetslösningar i form av mindre transportarbete, bättre hushållning med energi, vinsten att inte behöva exploatera grönområden, samt tekniska lösningar för att stänga ute eventuellt buller bör ibland kunna väga upp det faktum att vissa riktlinjer överskrids.

Folkpartiet kommer i stadsbyggnadsnämnden att ha fler synpunkter på PBL-kommittén som inte direkt berör miljöförvaltningens verksamhet.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp).

”Det är viktigt att det finns en samordning mellan miljökvalitetsnormerna och miljöbalkens tillämpning och plan- och bygglagen, eftersom dessa lagar berör samma områden. Vikten av ökad samordning mellan lagarna har Stockholms stad betonat i remissvar med anledning till delbetänkanden från Miljöbalkskommittén.

Plan- och bygglagen bör även på ett tydligare sätt reglera avfallshanteringen. Krav måste kunna ställas på inrättande av utrymmen för källsortering i såväl nybyggnation som i befintlig bebyggelse. För att påskynda utbyggnaden av den fastighetsnära källsorteringen måste kommunerna kunna ställa krav på fastighetsägare att installera utrymmen för källsortering.”

Ledamoten Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Det är viktigt att lagstiftningen i detaljplaneprocessen är sådan att inte kraftiga förseningar sker i planerade byggprojekt. Därför är förslagen i enlighet med denna utredning mycket positiv. Samtidigt måste miljöaspekter och allmänhetens påverkan vara av stor betydelse i processen.

Samråd är viktiga som instrument för befolkningen när detta gäller nya planer som ska genomföras. Detta gäller naturligtvis särskilt projekt med betydande miljöpåverkan. Vi ser därför att i sådana projekt som inte har betydande miljöpåverkan och som har ett tydligt stöd i översiktsplanen, där samråd i frågan har genomförts, i enlighet med utredningens förslag inte bör omfattas av ytterligare samråd.

Vi vill också framhålla risken med att reglera energifrågor i detaljplan kan innebära att man låser sig vid tekniska lösningar som ett par år senare när byggprojektet ska färdigställas är omodernt eller ej längre utgör den mest optimala lösningen ur ekonomisk- och energieffektivitetssynpunkt.”

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd)

”Grundbulten i förslagen och möjligheterna till ökad samstämmighet mellan tillämpning av PBL och miljöbalken ligger i den förbättrade samverkan mellan stadsbyggnadskontor och miljöförvaltning som flyttningen till Tekniska Nämndhuset kan medge. Miljöförvaltningen har redan sedan länge sökt ett närmare samarbete med SBK för att på ett tidigt stadium i planprocesser få miljöhänsyn beaktade. Arbetet har sedermera försvårats av den besvärliga marksituationen i Stockholm med otillräckliga lämpliga utrymmen att bebygga.

Vi bejakar vidare förvaltningens syn att detaljplaneläggning alltid ska föregås av någon form av samråd. Vi har sett alltför många exempel på att boende och lokala opinioner ”körs över” i planprocessen, vilket medför ett demokratiskt underskott. Upprättande av detaljplan utan samråd bör därför inte ske i något fall. Subsidiaritetsprincipen bör gälla.

Vidare finner vi det riktigt att särskilda överenskommelser mellan miljöförvaltningen och SBK om granskning/yttrande avseende icke anmälningspliktiga miljöstörande anläggningar
- som i det enskilda fallet kan innebära risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö - fastställs i lag.”

§12 Förslag till detaljplan för område vid kv Klotgräset i stadsdelen Hässelby Villastad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-001617-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka ett fortsatt planarbete med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.


Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka ett fortsatt planarbete med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka planarbetet

 2. därutöver anföra följande.

”Förslaget innebär att en för området värdefull naturyta tas i anspråk för en tämligen gles villabebyggelse. Enligt stadens miljöprogram ska ianspråktagen grönyta ersättas i närområdet. I detta fall är ersättningen en tämligen mager kompensation i form av gångvägar och trappor för att värdefull hällmark ersätts med tomter. Grönkompensation är inte att nya trappor eller gångvägar byggs i ett område som i dag nyttjas för fri lek. Dessutom borde samma antal bostäder kunna fås, om - som förvaltningen anger mindre värdefulla markdelar exploateras på annat sätt. Planen är ett hastverk som inte bör fullföljas.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Långbro 13:1 inom stadsdelen Långbro

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006968-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och bollplan visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.


Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och bollplan visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inklusive 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet ska nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§14 Förslag till Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

Remiss från marknämnden och stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006678-299

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. i enlighet med förvaltningens förslag tillstyrka inrättande av Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat, under förutsättning att:

 2. föreskrifterna ändras enligt förvaltningens förslag för att förtydliga undantagen samt vad gäller ikraftträdande och badförbud i Stockholms hamnområde

 3. områdena under broarna i västra och östra delen av Årstaskogen tas med i reservatet

 4. därutöver anföra följande.

”Nämnden vill understryka vikten av stärka kontakten med Hammarbyskogen, Nackareservaten och Tyrestakilen liksom den gröna förbindelsen västerut mot Årstadal och Trekanten. I samband med stadsförnyelsen som nu är igång inom berörda stadsdelar är det viktigt att stärka förbindelsestråk för friluftsliv och för biologiska värden. Skötselplaner och skyddsbestämmelser för vegetation kan kopplas till kommande detaljplan i enlighet med utlåtandet från stadsbyggnadskontoret. I övrigt ansluter sig nämnden till förvaltningens yttrande. I en framtid bör även Hammarbyskogen och delar av Hammarbybacken tillföras naturreservatet.”

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.

Yrkanden

Tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka inrättande av Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat, under förutsättning att:

  - föreskrifterna ändras enligt förvaltningens förslag för att förtydliga undantagen samt vad gäller ikraftträdande och badförbud i Stockholms hamnområde

  - områdena under broarna i västra och östra delen av Årstaskogen tas med i reservatet

 2. Hammarbyskogen och Hammarbybacken bör skyddas som naturreservat.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med instämmande av ledamoten Jan Valeskog (s) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. i enlighet med förvaltningens förslag tillstyrka inrättande av Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat, under förutsättning att:

 2. föreskrifterna ändras enligt förvaltningens förslag för att förtydliga undantagen samt vad gäller ikraftträdande och badförbud i Stockholms hamnområde

 3. områdena under broarna i västra och östra delen av Årstaskogen tas med i reservatet

 4. därutöver anföra följande.

”Nämnden vill understryka vikten av stärka kontakten med Hammarbyskogen, Nackareservaten och Tyrestakilen liksom den gröna förbindelsen västerut mot Årstadal och Trekanten. I samband med stadsförnyelsen som nu är igång inom berörda stadsdelar är det viktigt att stärka förbindelsestråk för friluftsliv och för biologiska värden. Skötselplaner och skyddsbestämmelser för vegetation kan kopplas till kommande detaljplan i enlighet med utlåtandet från stadsbyggnadskontoret. I övrigt ansluter sig nämnden till förvaltningens yttrande. I en framtid bör även Hammarbyskogen och delar av Hammarbybacken tillföras naturreservatet.”

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Det är förhastat att låsa in ännu mer mark runt Stockholm i naturreservat. Att inrätta naturreservatet kan vara en väg för att säkerställa god tillgång till grön- och naturområden, men är inte på något sätt det enda. Begreppet ”naturreservat” innebär inte automatiskt något naturskydd, utan ger i princip endast ett skydd mot att marken tas i anspråk för bebyggelse. Det blir mot den bakgrunden viktigt att väga nya naturreservat mot behovet av ny bebyggelse. I planeringen för framtida grön- och naturområden måste hänsyn tas till framtida tillväxt i staden och behovet av bebyggelseinfrastruktur. Det nu aktuella området bör kunna fungera som ett rekreationsområde utan att göras om till naturreservat.

Därutöver är det viktigt att understryka att de naturreservat som inrättas i Stockholm bör förses med regelverk som möjliggör de friluftsaktiviteter som stockholmarna faktiskt vill ha och förväntar sig i sin närmiljö. Regelverken får inte omöjliggöra anläggningen av motionsspår, omklädningsrum eller andra faciliteter som kan vara önskvärda i området.”

Ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka inrättandet av Årstaskogen – Årsta holmar naturreservat utan förbehåll

 2. avslå förvaltningens förslag

 3. därutöver anföra följande.

”Vi välkomnar förslaget till naturreservat. Årstaskogen utgör ett mycket viktig rekreationsområde för många stockholmare. Det är därför viktigt att grönområdet skyddas för framtida generationer.

Vi delar däremot inte förvaltningens uppfattning om att även områdena under broarna i västra och östra delen av Årstaskogen ska ingå i reservatet. Vi är också tveksamma till att Hammarbyskogen och Hammarbybacken ska skyddas som naturreservat. Stockholm bör även i framtiden ha kvar en viss handlingsfrihet beträffande områden som idag inte är exploaterad mark.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) och tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) med hänvisning till sitt yrkande.


§15 Förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 11:66 inom stadsdelen Hässelby villastad

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006967-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. uppmana stadsbyggnadskontoret att genomföra en genomgripande översyn av behovet av mobilmaster i Stockholm.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och bollplan visar att gränsvärdena ej överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att tillgodose natur- och rekreationsvärdena på platsen.

Ledamoten Jan Valeskog (s) med instämmande av ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) och ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. uppmana stadsbyggnadskontoret att genomföra en genomgripande översyn av behovet av mobilmaster i Stockholm.

Ledamoten Anna Starbrink (fp) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Rasmus Rasmusson (kd) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslaget till detaljplan

 2. därutöver anföra följande.

”Anläggningen av masten med tillhörande teknikbodar innebär ett utnyttjande av den lilla kullen som inte kan försvaras med argument som att masten behövs just på detta ställe. Masten med sitt läge högst på kullen är ett ur miljö och natursynpunkt onödigt intrång i ett litet och värdefullt naturmarksområdet. Att marken dessutom är donerad till staden med förbehållet att den inte ska bebyggas förstärker vår uppfattning att kullen är en olämplig plats för masten. Folkpartiet uppmanar stadsbyggnadsnämnden att var medhjälplig i att finna annat och bättre läge för masten.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m) och Lennart Jansson (m) samt tjänstgörande ersättaren Lena Bring (m) med hänvisning till sitt yrkande.

Särskilt uttalande

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp).

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s).

”Området är en olämplig plats att lokalisera en byggnation av mast och teknikbyggnader då platsen lokalt har ett mycket stort natur- och rekreationsvärde för de boende. En annan plats bör därför hittas i närheten och gärna då i samarbete med andra mobiloperatörer.

Utbyggnaden av mobilmaster är intensiv för närvarande. Behovet av att få överblick över behovet av master, antal planerade master, lokaliseringen och avstånd mellan dessa samt samarbete mellan olika bolags stationer är stort. En plan för utbyggnaden av mobilmaster bör genomföras för att visa lämpliga lokaliseringar.”


Ledamoten Rolf Brattström (v).

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

§16 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006963-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, lekplatser och liknande visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att tillgodose naturvärdena på platsen.


Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Joakim Larsson (m) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, lekplatser och liknande visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att tillgodose naturvärdena på platsen.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

 1. masten flyttas till ena kanten av grönområdet och placeringen i övrigt prövas för att tillgodose naturvärdena på platsen

 2. beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, lekplatser och liknande visar att gränsvärdena inte överskrids

 3. därutöver anföra följande.

”En lokalisering av masten mitt på denna plats försvårar utnyttjandet av grönytan. Det göra att vi förespråkar att masten istället placeras i ena kanten av området.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitetet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Joakim Lassons yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamöterna Jan Valeskog (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Per Aldeborg (s), Ulla Jöhnk (s) och Gunnar Björkman (s) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§17 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 inom stadsdelen Långsjö

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006966-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och bollplan visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att tillgodose natur- och rekreationsvärdena på platsen.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och bollplan visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att tillgodose natur- och rekreationsvärdena på platsen.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitetet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§18 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 inom stadsdelen Södra Ängby

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006965-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och rekreationsytor visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att inte förfula naturlandskapet.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus och rekreationsytor visar att gränsvärdena inte överskrids

  · placeringen noggrant prövas för att inte förfula naturlandskapet.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitetet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§19 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Delila 1 inom stadsdelen Vinsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006707-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, rekreationsytor visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, rekreationsytor visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitetet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.

§20 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 inom stadsdelen Stora Mossen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006964-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, lekplatser visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ledamoten Jan Valeskog (s) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka detaljplaneförslaget under förutsättning att

  · beräknad strålningsstyrka vid närmaste bostadshus, lekplatser visar att gränsvärdena inte överskrids.

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka förslagen med hänvisning till att en samlad redovisning för totaletableringen av mobilmaster inom Stockholms stads gränser samt tillkommande utbyggnader för 3G-tekniken saknas

 2. därutöver anföra följande.

”Det är en mycket stor brist att ta beslut om enstaka mastutbyggnader i staden utan hänsyn till helheten. Utbyggnaden av det markbundna mobiltelefoninätet inkl 3G utbyggnaden bör karteras och beslut bör tas om att vid utbyggnaden samlokalisera utrustning för flera operatörer. Detta i syfte att minimera strålningsrisken från flera samverkande källor.

I flera av de detaljplaner som nu föreläggs nämnden kommer grönytor av olika värde att tas i anspråk. Det kan synas små ytor men placeringen av denna typ av mast måste också omgärdas av ett tillräckligt säkerhetsavstånd bl.a. för risken av att nedfallande föremål eller is skadar människor som vistas i närheten. Det är märkligt att just när kommunen tagit ett program för att förebygga olyckor finns det inte några angivelser av säkerhetsavstånd avseende master.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en risk för människor och miljö. Denna risk har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen. I detta läge är det nödvändigt att Miljöbalkens försiktighetsprincip tillämpas fullt ut. Ansvaret för detta är delat mellan SSI och Socialstyrelsen och har inte tagits fullt ut av någon av myndigheterna.

Det är viktigt att även i Stockholm se till att det finns strålningsfria zoner och statlig forskning. Stockholms stad har ännu inte på allvar tagit beslut om att avsätta områden inom stadsgränsen som strålningsfria. Detta bör ingå i aktualiseringen av Översiktsplanen och även samordnas med den regionala utvecklingsplanen.”

Ledamoten Rolf Brattström (v) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. avstyrka detaljplaneförslaget

 2. därutöver anföra följande.

”Strålningen från elektromagnetiska fält utgör en allvarlig fara för människor och miljö. Denna fara har under senare år aktualiserats av den helt okontrollerade utbyggnaden av nya 3G-master, vilka vi nu kan påverkas av utan att ens känna till. Utbyggnaden av liknande lokala system (SL, Räddningstjänsten, trådlösa kontor, trådlösa telefoner m.m.) kommer ytterligare att öka belastningen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om strålningsfria zoner och statlig forskning. I Stockholm har tack vare detta sådana fria zoner skapats vid Grödinge. Dessa förstörs nu av nya master. Vänsterpartiet har också genom att utan tillstånd publicera 3G-masternas läge i Stockholmsområdet på sin hemsida tvingat Post- och Telestyrelsen att offentliggöra dessa lägen, som tidigare var hemligstämplade. Vänsterpartiet har även motsatt sig socialdemokraternas och moderaternas riksdagsbeslut om att 3G-master får sättas upp utan prövning och utan tillstånd av markägaren.

Riskerna med strålningen är inte alls utredd och nästan all forskning i ämnet har bekostats av industrin. Statlig forskning inom området saknas för närvarande. Trots detta har universitetsforskare i flera länder konstaterat allvarliga skador på människor och miljö. Forskare vid Universitetet i Örebro har visat ett sannolikt samband mellan cancer i hörselnerven och mobiltelefoni. Forskare vid universitet i Lund har visat att möss som utsätts för idag laglig strålning får förändringar i hjärn/blod-barriären. Detta innebär att främmande ämnen kommer in i hjärnan. En statlig utredning i Holland har visat på effekter på människor i form av trötthet, yrsel, allergier m.m.

Inga av dessa utredningar har visats vara felaktiga. Organisationer med resurser har inte vågat upprepa dem och statliga pengar för att verifiera dem har saknats. Om de är riktiga, vilket måste antas tills motsatsen visats, måste avstånden till sändare ökas väsentligt. Uppgifter om relevant avstånd saknas idag.

Vänsterpartiet anser därför att den vidare utbyggnaden av 3G-master i Stockholm skall upphöra tills redovisade skador antingen verifierats eller falsifierats. I det förstnämnda fallet skall nya gränsvärden till sändare beräknas innan ytterligare utbyggnad kan ske.”

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ledamoten Jan Valeskogs yrkande.

Reservationer

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande.

Ledamoten Rolf Brattström (v) med hänvisning till sitt yrkande.


§21 Förslag till detaljplan för kv Skohornet, Sylklacken m.m. i stadsdelen Solberga

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006652-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt
tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att:

 1. bestämmelse om att kv. Skohornets fasadisolering ska uppfylla ljudklass B inomhus, avseende ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre källor, införs i planen

 2. ytterligare bullerreducerande åtgärder vidtas vid källan och införs i planen, förslagsvis skärmande åtgärder längs med spårvägen

 3. lägenheterna utformas så att inga boningsrum förläggs mot trafiksidan

 4. övriga synpunkter i tjänsteutlåtandet beaktas.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att:

 1. bestämmelse om att kv. Skohornets fasadisolering skall uppfylla ljudklass B inomhus, avseende ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre källor, införs i planen

 2. ytterligare bullerreducerande åtgärder vidtas vid källan och införs i planen, förslagsvis skärmande åtgärder längs med spårvägen

 3. lägenheterna utformas så att inga boningsrum förläggs mot trafiksidan

 4. övriga synpunkter i tjänsteutlåtandet beaktas.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att parkeringstalet höjs till 1,0, varav utbyggnad till 0,7 bör ske omedelbart

 2. därutöver anföra följande.

”Utvecklingen av medborgarnas preferenser medför ett ökat krav på höjda parkeringstal för att möta behoven. Det är fel väg att försöka konstruera bort medborgarnas önskan att köra och äga fordon genom att försvåra parkering. Därför bör det i plan finnas beredskap för ett parkeringstal på 1,0 för utbyggnad när detta blir nödvändigt. Redan i planens omedelbara genomförande bör parkeringstalet vara minst 0,7."

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänst-görande ersättarna Lena Bring (m) och Gustav Åkerblom (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Förslag till detaljplan för kv Hundgården, Myntkabinettet m fl inom stadsdelen Hässelby Strand

Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Dnr 2005-006410-251

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att

  · planhandlingarna kompletteras med relevanta uppgifter dels vad gäller konsekvenser, byggnads- och lägenhetsutformning samt kompensationsåtgärder med tanke på bullersituationen i området.

  · ljudklass B, enligt svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfylls inomhus.

  · beträffande åtgärder för att minska de störningar som uppstår under den tid rivnings- och byggnadsarbeten pågår.

Ärendet

Förvaltningens förslag till yttrande framgick av tjänsteutlåtande den 10 januari 2006.

Yrkanden

Ordföranden Viviann Gunnarsson (mp) yrkade enligt förvaltningens förslag att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att

  · planhandlingarna kompletteras med relevanta uppgifter dels vad gäller konsekvenser, byggnads- och lägenhetsutformning samt kompensationsåtgärder med tanke på bullersituationen i området.

  · ljudklass B, enligt svensk standard, vad avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfylls inomhus.

  · beträffande åtgärder för att minska de störningar som uppstår under den tid rivnings- och byggnadsarbeten pågår.

Ledamoten Joakim Larsson (m) med instämmande av ledamoten Anna Starbrink (fp) yrkade att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

 1. tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att parkeringstalet höjs till 1,0, varav utbyggnad till 0,7 bör ske omedelbart

 2. därutöver anföra följande.

”Utvecklingen av medborgarnas preferenser medför ett ökat krav på höjda parkeringstal för att möta behoven. Det är fel väg att försöka konstruera bort medborgarnas önskan att köra och äga fordon genom att försvåra parkering. Därför bör det i plan finnas beredskap för ett parkeringstal på 1,0 för utbyggnad när detta blir nödvändigt. Redan i planens omedelbara genomförande bör parkeringstalet vara minst 0,7."

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt miljö- och hälsoskyddsnämnden utan omröstning bifalla ordföranden Viviann Gunnarssons yrkande.

Reservationer

Ledamöterna Joakim Larsson (m), Lennart Jansson (m) och Anna Starbrink (fp) samt tjänst-görande ersättarna Lena Bring (m) och Gustav Åkerblom (fp) med hänvisning till sitt yrkande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Övrigt

Inbjudan till Idéseminarium den 10 februari 2006.

På förslag av ordföranden beslöt nämnden medge anmälande förtroendevalda att delta. Anmälan lämnas till förvaltningen.

Utbildning för miljö- och hälsoskyddsnämnden den 20 –21 april 2006 från lunch till lunch.

Direktören aviserade kompletteringsutbildningen.

§24 Förvaltningschefens information

Erfarenheter från miljöarbetet med Hammarby Sjöstad

Miljöchef Åsa Wigfeldt, Markkontoret, lämnade en redovisning av de erfarenheter som legat till grund för den nyligen gjorda revideringen.

Några konsekvenser av ny livsmedelslagstiftning

Avdelningschefen Margareta Widell beskrev kortfattat vissa nämndvärda följder av EG-förordningarna.

PM om kommunernas roll i avfallshanteringen

Direktören anmälde den utdelade promemorian.

Årsmöte Svenska Ekokommuner 4-6 april 2006

Direktören aviserade mötet och ordföranden förklarade att vissa delar kunde ha stort intresse för ledamöterna.

Skrivelse från Europeiska Gemenskapens kommission angående bestämmelser i Stockholms miljöprogram om användning av kopparmaterial

Direktören anmälde det utdelade informationsmaterialet.

Utfall av prövning i domstolar m.m.

Promemorian anmäldes.

Avdelningarnas verksamhetsplaneringar 2006

Direktören redovisade kortfattat innehållet.

Adressändringar, grupprum - passerkort

Förtroendevalda uppmanades se över sina lämnade uppgifter.